Personvern, klageadgang og sikkerhet på klp.no - KLP

Personvern, klageadgang og sikkerhet på klp.no

Foto: Offset by Shutterstock

I KLP legger vi stor vekt på å ivareta personvernet ditt. Disse retningslinjene beskriver hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter informasjonen, hvordan vi beskytter den, og hvordan du kan kontakte oss.

På denne siden finner du også informasjon om dine rettigheter i forhold til angrerett og klageadgang, samt tekniske opplysninger om klp.no og hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene.

Personopplysninger og samtykke

Behandling av personopplysninger

Slik behandler vi personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer, kredittvurderinger og lignende. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og gi deg god kundebetjening.

Selskapene i KLP-konsernet er leverandør av pensjons-, bank-, forsikrings- og fondstjenester, og det er i denne forbindelse vi behandler personopplysninger om våre kunder. Du er kunde dersom du har inngått avtale om kjøp av et produkt eller en tjeneste fra et KLP-selskap, eller er medlem i en pensjons- eller forsikringsordning som din arbeidsgiver har opprettet i et selskap i KLP-konsernet.

Er du usikker på om du er medlem i en pensjonsordning i KLP-konsernet?
Da kan du sjekke dette her

Dersom du lurer på noe om KLPs behandling av personopplysninger, eller du har innspill til oss om dette temaet, kan du ta kontakt med oss.
 

Hva bruker vi opplysningene til?

Opplysningene vi har registrert om deg, brukes til å følge deg opp som kunde, og informere deg om de tjenestene du mottar og rettighetene du har hos oss. I tillegg behandler vi opplysninger om deg for å forbedre og videreutvikle våre tjenester, samt gi deg tilbud og anbefalinger. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle forpliktelser som påhviler oss etter lovgivningen, for eksempel innrapportering til Skatteetaten om pensjonsutbetalinger og Økokrim ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering.

Bank- og forsikringsselskapene i KLP-konsernet har konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger til følgende formål:

 • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av bank-, forsikring-, finansiering- og pensjonstjenester
 • Markedsføring og kundeoppfølging
 • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger
   

Innsamling av opplysninger

For å kunne oppfylle våre forpliktelser og gi deg god informasjon, trenger vi informasjon om deg. Disse opplysningene innhenter vi som regel direkte fra deg. Et eksempel på dette, er at vi ber om at du oppgir navn og kontaktinformasjon når du søker om alderspensjon eller kjøper et bank- eller forsikringsprodukt.

Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre. Som eksempel innhenter vi adresseopplysninger fra Folkeregisteret for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg. Kjøper du skadeforsikring eller skal ta opp lån, innhenter vi en kredittvurdering for å kontrollere at du har akseptabel kredittverdighet.

Slik innhenter vi informasjon om deg som er medlem i en offentlige tjenestepensjonsordning i KLP:

Vi innhenter opplysninger om deg som medlem i offentlige tjenestepensjonsordninger fra følgende offentlige og private institusjoner:

 • Fra din arbeidsgiver innhenter vi opplysning om navn, adresse, lønn og stillingsstørrelse. Formålet er kundeadministrasjon og gjennomføring av pensjonsavtalen som din arbeidsgiver har tegnet for deg i KLP.
 • Fra NAV innhenter vi folketrygdopplysninger for å samordne tjenestepensjonen din i KLP med Folketrygden og for å simulere forventet pensjonsutbetaling dersom du ber oss om det.
 • Fra andre pensjonsleverandører, innhenter vi opplysninger om pensjonsrettigheter som du har opptjent hos disse, for å beregne pensjonen din korrekt.
 • Fra din fastlege, sykehus mv. innhenter vi helseopplysninger etter skriftlig fullmakt fra deg for å vurdere søknad om uførepensjon.
 • Fra Skatteetaten innhenter vi skatteopplysninger for å sikre korrekt skattetrekk.
 • Fra Folkeregisteret innhenter vi adresseopplysninger for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg.
 • Fra Difis kontakt- og reservasjonsregister innhenter vi opplysninger om din digitale kontaktinformasjon (e-post og mobiltelefonnummer) for å gi deg relevant informasjon om tjenestepensjonsordningen i elektroniske kanaler.

Når du besøker oss på klp.no bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Les mer om bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi

I tilfeller der vi innhenter informasjon om deg fra andre, vil du bli informert om dette. Unntak fra dette gjelder der innsamlingen av opplysningene uttrykkelig er fastsatt i lov, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller du allerede kjenner til at vi henter inn informasjonen og hva vi skal bruke denne til.

Når du kontakter vårt kundesenter for å få hjelp, kan vi ta vare på informasjon om samtalen, årsaken til at du kontaktet oss, og rådene vi ga deg.
 

Utlevering av opplysninger - taushetsplikt

Selskaper i KLP-konsernet som du har et kundeforhold til, har taushetsplikt om opplysninger selskapene behandler om deg. Taushetsplikten innebærer at kundeopplysninger ikke kan deles mellom selskapene i KLP-konsernet eller utleveres til parter utenfor konsernet. Det gjelder likevel noen unntak fra dette:

 • Personopplysninger kan utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov. Personopplysninger kan videre utleveres til andre når du har samtykket til dette. Samtykket skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og til hvem opplysningene utleveres
 • Såkalte nøytrale kundeopplysninger kan deles mellom selskapene i KLP-konsernet, og registreres i et felles kunderegister uten at du samtykker til dette. Nøytrale kundeopplysninger omfatter kundens navn, hvordan kunden kan kontaktes, hvilke typer av finansielle tjenester eller produkter kundeforholdet omfatter og fødselsdato. Fødselsnummer registreres for å identifisere den enkelte kunde og sikre at riktig informasjon er registrert på vedkommende. Unntak fra dette gjelder for kunder i KLP Kapitalforvaltning AS, som ikke kan deles uten at kunden har samtykket til dette.

Slik utleverer vi opplysninger om deg som er medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning i KLP:

 • Til din arbeidsgiver utleverer vi opplysninger om forsikringspremie som er innbetalt for deg og opplysninger og om pensjonsytelser, pensjoneringstidspunkt, opptjeningstid mv.
 • Til andre pensjonsleverandører utleverer vi opplysninger om navn, fødselsnummer, opptjeningstid, innbetalt premie mv. for å sikre beregning av riktig pensjon og for å flytte medlemskapet ditt dersom arbeidsgiver velger en annen tjenestepensjonsleverandør.
 • Til Skatteetaten innrapporterer vi lønnsopplysninger.
 • Til Overføringsavtalens Sikringsordning overfører vi opplysninger om pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgiver som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall.
 • Til NAV utleverer vi opplysninger for å sikre korrekt beregning av din pensjon.
 • Til Økokrim utleverer vi opplysninger om mistenkelige økonomiske transaksjoner (hvitvaskingsmelding).
 • Til Norsk Pensjon utleverer vi etter samtykke fra deg opplysninger om dine pensjonsrettigheter, slik at du kan gå inn på Norsk Pensjons portal og finne en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og etter individuelle avtaler.
 • Til Trygderetten utleverer vi opplysninger dersom du anker over en avgjørelse som KLP har truffet vedrørende dine pensjonsrettigheter.

Vi har også noen underleverandører som vil kunne ha behov for opplysninger om deg. Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av selskapene i KLP-konsernet, og vil ikke kunne bruke opplysningene for egne formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene.

KLPs underleverandør drifter KLP’s it-løsninger ved hjelp av vedlikeholds- og supporttjenester fra sine ressurser i India. Det innebærer at disse ressursene får tilgang til personopplysninger. Dette kan sees på som overføring av personopplysninger selv om ressursene fra India bare har tilgang gjennom tynne klienter og det ikke skjer noen nedlasting av opplysningene. I så fall kan en overføring komme til å skje til et land som EU og norske myndigheter ikke anser å ha tilstrekkelig regelverk for beskyttelse av personopplysninger. KLP har derfor inngått en direkte databehandleravtale med det indiske selskapet i samsvar med den standard som EU har utarbeidet for bruk i et slikt tilfelle. Avtalen er notifisert til Datatilsynet i Norge. Tilsvarende prosedyre vil bli fulgt ved bruk av ressurser fra andre selskaper i land uten tilstrekkelig beskyttelse.

 

Slik beskytter vi opplysningene dine

Vi har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse, inkludert følgende der dette er aktuelt:

 • Vi bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) ved innsamling og overføring av sensitiv informasjon, for eksempel kredittkortopplysninger (SSL-kryptering gjør dataene uleselige for andre enn oss).
 • Vi har begrenset tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg (som eksempel kan nevnes at bare de av våre ansatte som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver, har tilgang til dem).
 • Vi har på plass fysisk, elektronisk og prosedyremessig beskyttelse i tråd med bransjestandarder.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvordan dine personopplysninger skal håndteres.

Er du medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning i KLP, er det KLP som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. KLP er en forkortelse for foretaksnavnet Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap.

For øvrig vil behandlingsansvarlig for dine personopplysninger være det selskapet i KLP-konsernet som du eller din arbeidsgiver har inngått avtale med.

Det daglige ansvaret for å oppfylle behandlingsansvarliges plikter er lagt til følgende roller:

Kommunal Landspensjonspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap – konsernsjef
KLP Banken AS – administrerende direktør
KLP Skadeforsikring AS – administrerende direktør
KLP Eiendom AS – administrerende direktør
KLP Bedriftspensjons AS – administrerende direktør
KLP Forsikringsservice AS – administrerende direktør
 

Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om vår behandling av dine opplysninger og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene dine. En god del av den informasjonen vi har om deg som kunde, ligger på dine personlige sider.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om vår behandling av opplysninger om deg, bes du ta kontakt med oss. Da kan du få svar på noen av dine spørsmål, og eventuell bistand med å be om innsyn. Begjæringer om innsyn må gis skriftlig.

Vi vil deretter svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter at vi har mottatt bestillingen din. Hvis særlige forhold gjør det umulig for oss å svare innen 30 dager, vil vi sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og med informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar. Vi tar ikke betalt for å behandle din bestilling om innsyn.

Særlig om rettigheter for bankkunder:

Oppslagsrapport
Er du bankkunde, kan du bestille en oppslagsrapport som gir oversikt over antall elektroniske oppslag som banken har foretatt i dine kontoer og øvrige kundeengasjement de siste tre månedene. Av hensyn til personvernet til våre ansatte, får du ikke vite navnet på dem som har gjort oppslag.

Mistanke om uautorisert innsyn i kontoopplysninger mv.
Dersom du er bankkunde og har mistanke om at noen av KLPs ansatte har foretatt innsyn i dine opplysninger uten at dette er begrunnet i tjenstlige behov (uautorisert innsyn), kan du kreve at vi gjennomfører interne undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. Dersom det avdekkes at dine mistanker er berettiget, vil du bli informert om det. Du vi få informasjon om resultatet av undersøkelsene.

Rett til skjerming for bankkunder
Du kan søke om at kun et begrenset antall ansatte i banken skal ha tilgang til, og innsyn i, dine personopplysninger.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi behandler om deg er riktige og at vi ikke registrerer andre opplysninger enn de som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Du kan kreve å få rettet opp opplysninger om deg dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller unødvendige.

Vi vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Dette innebærer at opplysningene som hovedregel vil oppbevares så lenge avtaleforholdet eksisterer. Har du rettigheter i en tjenestepensjonsordning, vil vi oppbevare opplysningene så lenge disse rettighetene består. I tillegg oppbevarer vi opplysninger for å beregne riktige premier og forsikringstekniske avsetninger.

Dersom en avtale sies opp, vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagre opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle tjenestene/produktene er utløpt. Opplysningene kan likevel behandles for et annet formål såfremt du samtykker eller det foreligger særlig lovgrunnlag for slik videre behandling.

Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare, for eksempel i medhold av regnskapslovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.
 

Særlig om markedsføring

Såkalte nøytrale kundeopplysninger (navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke produkter eller tjenester kundeforholdet omfatter) kan brukes som grunnlag for informasjon og markedsføring av eksisterende og nye tjenester og produkter. Slike opplysninger kan deles mellom selskapene i KLP-konsernet uten ditt samtykke.

Dersom du ønsker å reservere deg mot at vi deler slike opplysninger internt i KLP-konsernet, eller ikke ønsker at opplysningene brukes til markedsføring, kan du enkelt reservere deg eller be om innsyn. Dette gjør du ved å ringe 05554 eller sende en e-post til kkrpost@klp.no. Du kan også sende et brev til KLP, merket konsernkunderegister, postboks 400 sentrum, 0103 Oslo.

På Min Side kan du gi oss samtykke til at vi kan dele flere opplysninger om dine kundeforhold i KLP enn de nøytrale opplysningene. Fordelen med å gi et slikt samtykke, er at informasjonen fra KLP-konsernet blir mer nyttig og tilpasset dine antatte behov. Selv om du gir et slikt samtykke, vil vi ikke utlevere detaljerte opplysninger om ditt kundeforhold og sensitive opplysninger. Som eksempel vil vi ikke dele opplysninger om transaksjoner du gjør i banken, utbetalinger i et skadeoppgjør eller helseopplysninger.
 

Spesielt om personvern for nettbanken

Nettbankavtalen
Vilkår og ansvar for bruk av løsningen er gjengitt i avtalen for nettbanken. Du finner disse avtalene inne i nettbanken din.

Viktig om passord og personlige koder
Alle passord og personlige koder er personlige og må aldri oppgis, verken til banken, myndigheter, familie eller andre. Unngå å ha passord nedskrevet og vær påpasselig med hvordan du oppbevarer kodebrikken, slik at ingen andre enn du selv kan benytte nettbanken din. Ta omgående kontakt med banken ved mistanke om uregelmessigheter.

Personvernsregler for KLP Banken

Angrerett og klageadgang

Klage- og ankeadgang

Offentlig tjenestepensjon

KLP gjør sitt beste for å gi deg riktig pensjon. Dersom du mener vi har gjort feil i saksbehandlingen eller du er uenig i vårt vedtak, kan du be oss se på saken på nytt. Henvendelsen må være skriftlig.

Ønsker du at en uavhengig instans skal vurdere saken på nytt, kan du anke til Trygderetten. Ankefristen er seks uker fra du mottok vedtaket. Anken må være skriftlig, underskrevet av deg og nevne at det er en anke. Du må begrunne endringene du krever og legge ved eventuelle dokumenter du viser til i anken. Du sender anken til KLP:

KLP

Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Er KLP enig med deg, omgjøres saken og du vil motta ett nytt vedtak fra oss.
Opprettholder KLP vedtaket, oversendes saken til Trygderetten med et oversendelsesbrev. Du vil motta en kjennelse fra Trygderetten etter en tid.

Innskudds- og foretakspensjon

Dersom du er uenig i en avgjørelse KLP Bedriftspensjon har truffet og som vedrører deg (arbeidstaker/pensjonist) eller din pensjonsordning (arbeidsgiver) har vi etablert følgende rutine for klagebeandling:

 • Henvend deg skriftlig/per e-post til den personen/avdelingen som har behandlet din sak eller som er din kontaktperson i selskapet. Avdelingen/personen som har behandlet saken vil foreta en ny vurdering på grunnlag av din klage.
  Er du usikker på hvem du skal henvende deg til kan du ringe 22 03 78 20 (åpent alle hverdager kl. 08:00 – 16:00), så får du veiledning. Klagen kan også sendes direkte på e-post til bedriftspensjon@klp.no, eller per post til:

  KLP Bedriftspensjon AS
  Postboks 400 Sentrum
  0103 Oslo

  Det er viktig at du i klagen gjør rede for hva du mener er feil og hva du mener utfallet av vurderingen bør være.
 • Dersom du etter den nye behandlingen av saken fortsatt er uenig eller har innvendinger til selskapets standpunkt kan du kreve å få saken vurdert på ny av en annen instans i selskapet. Dette forutsetter også skriftlig klage som innsendes selskapet på per e-post eller post til adresse som angitt over.
 • Behandling av klage som knytter seg til pensjonsordningen kan etter dette, eller på et hvert tidspunkt under selskapets interne klagesaksbehandling, kreves behandlet av Finansklagenemnda. Henvendelser rettes i så fall til:

  Finansklagenemda
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo

  Tlf. 23 13 19 60

Klageskjema og informasjon om hva en klage skal inneholde finner du på Finansklagenemda sine nettsider.

Forsikring

Klager og tilbakemeldinger

Vi har som mål alltid å bli bedre, og ønsker derfor din tilbakemelding dersom det er noe du er misfornøyd med. Alle klager og tilbakemeldinger blir fulgt grundig opp. Kom også gjerne med forslag til hvordan vi kan forbedre oss! Vi setter pris på engasjerte kunder.

Slik gjør du:

 • Ta kontakt med kundebehandleren som har behandlet saken din. Er det noe vi har misforstått? Har du nye opplysninger som kan stille saken i et annet lys? Ofte kan saken løse seg ved en telefonsamtale.
 • Dersom du fortsatt ikke er fornøyd, ønsker vi at du sender inn en skriftlig klage til oss.
 • Klagen kan også rettes direkte til Finansklagenemda.
   

I klagen ber vi deg redegjøre for hva du er misfornøyd med. Henvis til ditt kundenummer eller skadenummer så kommer vi raskere i gang med behandlingen av saken.
Klagen sendes til e-post: klage.skade@klp.no eller til vår postadresse:

KLP Skadeforsikring
Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO.

Vi bekrefter mottak av klagen din innen tre arbeidsdager. Klagen vil deretter bli grundig behandlet innenfor en behandlingstid på 14 dager når all tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. Skulle vi mangle opplysninger, vil du snarest bli informert om dette.

Bank

Vi har som mål alltid å bli bedre, og ønsker derfor din tilbakemelding. Dersom det er noe du ikke er fornøyd med anbefaler vi i første omgang at du tar kontakt med kundebehandleren som har behandlet saken din eller kundesenteret. Er det noe vi har misforstått? Har du nye opplysninger som kan stille saken i et annet lys? Ofte kan saken løse seg ved en telefonsamtale.

Dersom det fortsatt er noe du ikke er fornøyd med har du rett til å klage.

Slik klager du

Du må sende oss en skriftlig henvendelse dersom du ønsker å klage. Dette kan du gjøre via kontaktskjemaet eller per post til KLP Banken, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo.

Slik behandler vi klagen din

 • Vi sender deg bekreftelse på at klagen er mottatt og hvor lang behandlingstid du kan forvente.
 • Vi innhenter all relevant informasjon og foretar en helhetlig vurdering av saken.
 • Vi svarer deg så raskt som mulig. Oppstår det noe som gjør at vi ikke kan besvare deg innen den oppgitte behandlingstiden gir vi deg beskjed om årsaken til forsinkelsen, og når du kan forvente et endelig svar.
 • Vi registrerer klagen og all skriftlig informasjon internt i banken.
   

Dersom du ikke er tilfreds med svaret eller oppfølgingen fra oss kan du rette klagen til Finansklagenemnda.

Opprettholder du klagen etter svar fra oss vil vi orientere bankens ledelse frem til en eventuell avslutning av saken. Vi foretar en årlig rapportering av kundeklager til Finanstilsynet.

Fond og investeringstjenster

Vi ønsker at alle andelseiere i KLP-fondene skal være tilfredse. Vi legger derfor stor vekt på å håndtere klager på en rask og korrekt måte.

Kunder som ønsker å klage på fonds- eller investeringstjenester fra KLP Kapitalforvaltning AS bes ta kontakt med selskapets salgsavdeling på tlf. 05554 for nærmere informasjon om hvordan man går frem.

Klagen inngis deretter skriftlig til fond@klp.no eller KLP Kapitalforvaltning AS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo, med mindre noe annet er avtalt.

En klage skal inneholde informasjon om hva saken gjelder, hva kunden mener er gjort feil, hva kunden ønsker å oppnå ved klagen og kundens kontaktinformasjon.


Vi vil ved mottak av en klage sende kunden en bekreftelse på at klagen er mottatt med informasjon om forventet behandlingstid. Vårt mål er å starte behandlingen så raskt som mulig, og senest innen 5 arbeidsdager etter at nødvendig informasjon er mottatt. Selskapets rutiner for håndtering av kundeklager er tilgjengelig på forespørsel.

Et eventuelt avslag vil bli begrunnet skriftlig. Kunder som ikke er fornøyd med utfallet av selskapets klagebehandling, har rett til å klage videre til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Klageskjema og informasjon om hva en klage skal inneholde finnes på Finansklagenemda sine nettsider.
 

Vilkår og angrerett ved kjøp på nett

Angrerett for avtaleinngåelse på klp.no

Ifølge Angrerettloven § 6 første ledd a) og b) regnes avtaleinngåelse over Internett som fjernsalg i henhold til loven. Loven klargjør at finansielle tjenester som eksempelvis livs- og skadeforsikringsprodukter, kontoavtaler, låneavtaler, avtaler om sparing i fond osv. er omfattet.

Verdt å vite om sikkerhet og klp.no

Bruk av analyseverktøy, cookies (informasjonskapsler) og annen teknologi

I KLP arbeider vi kontinuerlig med brukeropplevelsen på våre nettsider. Det viktigste innholdet skal være lett å finne, og innholdet skal være lesbart fra de enhetene som våre kunder og besøkende faktisk bruker.

For å forbedre nettsidene og gjøre disse enklere å bruke, benytter vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider du besøker på nettet.

Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan bruke slikt verktøy, med mindre du deaktiverer innstillinger for cookies i nettleseren din eller deaktiverer et verktøy ved å klikke på en opt out lenke.

Informasjonskapslene som vi bruker kan ikke spre skadelige programmer eller skade din datamaskin på noen måte. 

Vi bruker et Tag Management System som heter Tealium IQ for å administrere verktøyene vi bruker og hvilke script som laster på hvilkesider i, forbindelse med analyse og markedsføring. Tealium lagrer ikke data.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker

Når du besøker KLP på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker:

 • Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende.
 • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller produkter du bestiller.
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem.
 • IP-adressene maskeres ved at de tre siste sifferene fjærnes, dette gjør at IP-adressen er umulig å spore tilbake til deg. 
 • Om du logger inn på MinSide eller KundeSide logges en bruker-ID, denne brukes for å hente informasjon om ditt kundeforhold.

Hvordan vi benytter data som er samlet inn

Informasjonen som vi samler inn om deg blir brukt til flere ulike formål:

 • Noen nettsider trenger informasjonskapsler for å virke, slik at vi kan gi deg funksjonalitet i form av verktøy og funksjoner.
 • For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi dataene, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. For dette formålet bruker vi analyseverktøyene Webtrends og Google Analytics.
 • For å gi våre kunder relevante og tilpassede tilbud, bruker vi dataene til å velge hvilke kunder som skal få presentert hvilke tilbud.
 • Vi bruker informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og tekniske data for å begrense ulike former for misbruk av våre tjenester. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk og «spamming».
 • Vi har også koblet enkelte av sidene våre til et annonsenettverk. Informasjonskapsler fra disse sidene gjør at du kan oppleve å motta tilpasset reklame på tredjeparters nettsider. Du er anonym, men annonsenettverket registrerer at du bruker en pc, nettbrett eller mobil som har besøkt klp.no tidligere. Dette gjelder Facebook, Google, Xaxis, Adform, YouTube, a-media og schibsted.

Hvem kan se informasjonen?

Opplysninger om din bruk av tjenestene kan bli delt mellom selskapene i KLP-konsernet. Hvilke selskaper dette er, kan du ser her. Opplysningene kan bare brukes til samme formål som de ble innhentet for.

KLP har avtale med selskaper som lager nettstatistikk for KLP-konsernet. Vi sikrer at de personopplysninger som du gir oss, ikke blir misbrukt, og behandles etter reglene i personopplysningsloven og konsesjoner hos Datatilsynet.

 

Din kontroll på informasjonen

Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du kontrollere hvorvidt du vil akseptere informasjonskapsler.

Du kan slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan gjøre det problematisk for deg å bruke en del nettsteder, inkludert vårt nettsted.

Cookies som settes på KLP.no

 • vwo_uuid_v2: Denne cookien brukes for å måle prestasjonsforskjeller ved ulike versjoner av samme sider via A/B testingsverktøyet Visual Website Optimiser.
 • _gat: Brukes for å begrense antall spørringer opp mot Google Analytics
 • _ga: Brukes av Google Analytics for å kunne skille mellom forskjellige brukere av nettsiden
 • __utma: Denne brukes for å skille mellom brukere og økter. Den settes når sporingsskriptet aktiverers og det ikke finnes en __utma fra før. Denne oppdateres hver gang det sendes data til Google Analytics.
 • __utmt: Brukes av Google Analytics for å begrense antall spørringer.
 • __utmb: Brukes for å bestemme nye og returnerende brukere. Den settes når sporingsskriptet aktiverers og det ikke finnes en __utmb fra før. Denne oppdateres hver gang det sendes data til Google Analytics.
 • __utmc: Settes for å kunne samhandle og fungere med eldre versjoner av Google analytics. Har historisk vært brukr sammen med __umtb for å bestemme om brukeren er i en ny økt eller ikke.
 • __utmz:  Denne lagrer trafikkilden, hvordan brukeren kom inn på siden, hvilken søkemotor, hvilken kampanje og lignende. Den settes når sporingsskriptet aktiverers. Denne oppdateres hver gang det sendes data til Google Analytics.
 • WT_FPC:  Brukes av Webtrends for å spore brukeradferd som hvilke sider som blir besøkt og hvor ofte, produkter som bestilles, teknisk informasjon om nettleser og operativsystem samt posisjon ved bruk av IP-adresse eller posisjonsdata. 
 • ACOOKIE: Brukes av Webtrends for å spore brukeradferd som hvilke sider som blir besøkt og hvor ofte, produkter som bestilles, teknisk informasjon om nettleser og operativsystem samt posisjon ved bruk av IP-adresse eller posisjonsdata.
 • JSESSIONID: brukes for økthåndtering slettes ved innaktivitet eller når nettleseren lukkes.
 • KLPSESSION: brukes for økthåndtering
 • NID: settes av Google og brukes til personliggjøring avmarkedsførg
 • LtpaToken2: Settes ved logginn på Kundeside og slettes etter økten
 • transid: brukes av Bankid ved logg inn på lukkede sider
 • fr: brukes av Facebook til markedsføring
 • utag_*: brukes av Tealium for å skille besøk
 • BIGipServerpool_every_eBank-Person: Brukes av loadbalanser for å kontrolere hvilke servere som skal brukes i forbindelse med nettbanken.
 • SI1: brukes for å sette sessjons id, mot nettbank classic
 • webContext: brukes av nettbank classic for å laste riktig css fra smartbank frontend.
 • NetigateSurvey: brukes når vi har brukerundersøkelse på KLP.no. Denne lagrer om du har svart på undersøkelsen, eller om du svarer nei til å delta. Slik at man ikke blir servert undersøkelsen flere ganger.
 • CM: Brukes av adform til markedsføringsformål
 • CM14: Brukes av adform til markedsføringsformål
 • DSID: Brukes av Doubleclick til markedsføringsformål
 • IDE: Brukes av Doubleclick til markedsføringsformål
 • DigiTrust*: Brukes av adform til markedsføringsformål
 • Channel*: Brukes til analyse av innganger på klp.no
 • Optoutmulti: Brukes for å huske hvilke cookie instillinger brukeren har valgt
 • Consent: Settes av Google for å holde styr på cookie instillinger

Tekniske opplysninger om klp.no

Tekststørrelse
Du kan selv regulere tekststørrelse på klp.no. For å endre skriftstørrelse, hold Ctrl-tasten (cmd på Mac) nede og trykk + for større skrift og - for mindre skrift.

Anbefalt skjermoppløsning: 1284 x 1024 piksler. Nettstedet fungerer best i Internet Explorer, Firefox, Google Chrome.

PDF
En del brosjyrer, skjemaer og rapporter på klp.no er i filformatet PDF. For å lese disse trenger du Adobe Acrobat Reader som kan lastes gratis ned fra Adobes nettsted.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet
KLP anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. KLP fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene. Det understrekes at sidene og all informasjon på sidene utelukkende retter seg mot brukere i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremgår.
 
Immaterialrett
KLP har alle immaterielle rettigheter til nettsidene. Uautorisert bruk av sidene eller innholdet på disse, er ikke tillatt.

Lenker
KLP påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre skulle inneholde linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. KLP fraskriver seg således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

Kontakt oss

Personopplysninger bør ikke sendes med alminnelig e-post. Vårt kontaktskjema er kryptert og derfor kan du trygt bruke dette.