Skolesekk som henger på plass utenfor klasserom

Elevforsikring for kommuner og fylkeskommuner

Barnehagebarn og elever som er forsikret i KLP, har krav på erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

Kommuner og fylkeskommuner plikter å ulykkesforsikre alle elever ved grunnskoler og videregående skoler i henhold til forskriftene til opplæringsloven. Plikten gjelder også for lærlinger og lærekandidater, men ikke for elever under opplæring organisert spesielt for voksne.

Forsikringen kan omfatte barn/elever i kommunale grunnskoler, videregående skoler, barnehager og lignende institusjoner, herunder fosterbarn og barn i avlastningshjem.

Forsikringen omfatter skader som inntreffer:

 • innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområde i ordinær skole-/barnehagetid
 • under deltakelse i undervisning, lek, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser med mer som foregår under skolens/FAUs/barnehagens ledelse, herunder Operasjon dagsverk
 • under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur og lignende, og hvor lærer deltar
 • på direkte vei til og fra skolen/ barnehagen og hjemmet
 • under opphold i SFO
 • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid, og på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet
 • under alle aktiviteter for barn i kommunens regi
 • For internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat utenfor ordinær undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie med mer
 • For fosterbarn/barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden.

Forsikringen gir utbetaling ved:

 • Varig medisinsk invaliditet (ménerstatning)
 • Behandlingsutgifter ved ulykkesskade
 • Dødsfall

Erstatning beregnes etter grad av medisinsk invaliditet.