Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring

Indeksfond bør være grunnmuren i langsiktig sparing

Nesten alle eksperter er enig i at det er vanskelig på finne fond som over tid gjør det bedre enn indeksen. Det betyr at med mindre du er en svært god «fondsplukker», så bør du stort sett velge å spare i indeksfond..
Smilende dame i jeansjakke og skjerf som sitter på benk ute med mobilen i hånden og veske ved siden av seg
Skrevet av: Odd Rune Heggheim
Sist oppdatert: 22.01.24

Globale indeksfond er som regel det beste valget

Indeksfond vil aldri toppe den årlige rangeringen over de beste aksjefondene. Det vil alltid være noen aktive fond som har gjort det bedre. Dette er egentlig en selvfølgelighet – indeksfondene skal jo gi markedets gjennomsnittlige avkastning fratrukket en liten kostnad. Det vil naturligvis alltid være en god del aktive fond som i et enkelt år slår indeks. Problemet er at det er nesten umulig å vite på forhånd hvilke fond som kommer til å klare dette.

Globale indeksfond har svært god spredning når det gjelder antall selskaper. KLP AksjeGlobal Indeks eier aksjer i rundt 1500 selskaper. Apple er størst og utgjør nesten fem prosent av fondet. Men er den geografiske spredningen god nok? Aksjer notert i USA utgjør omtrent 2/3 av fondet. Det kan alltids diskuteres hvor amerikanske de «amerikanske» selskapene er.  Disse selskapene er internasjonale og mye av virksomheten er utenfor USA, men uansett kan dette være et argument mot å plassere alt i et globalt indeksfond. Heldigvis finnes det en enkel løsning for de som er skeptiske til stor USA eksponering: Kjøp i tillegg litt i fremvoksende markeder og/eller i et regionalt indeksfond.

Nesten 14 prosent av KLP AksjeGlobal Indeks er for øyeblikket plassert i fire store teknologiselskaper: Apple, Microsoft, Amazon og NVIDIA. Mange mener at disse aksjene er dyre, og at det er uheldig at indeksfondene er nødt til å kjøpe disse aksjene bare fordi de er i referanseindeksen. Men er det sikkert at disse aksjene faktisk er dyre? Mange mente det samme også for 4-5 år siden. Og kan du være sikker på at aktive fond unngår å kjøpe dyre aksjer?

Høyere risiko i norske aksjefond

I Norge har aktive fond historisk sett gjort det litt bedre enn indeksfondene. Det kan derfor argumenteres for at hvis man ønsker eksponering mot Norge, så bør man velge et aktivt fond. Dette kan være et holdbart argument, men man bør være klar over at risikoen i et norsk aksjefond er høyere enn i et globalt fond. KLP tilbyr et aktivt fond i Norge – KLP AksjeNorge. Dette fondet koster bare 0,75 prosent i årlig forvaltningshonorar og har etter kostnader gjort det noe bedre enn det tilsvarende indeksfondet de siste ti årene.

Hvis man ønsker å investere i bransjer som teknologi eller fornybar energi, så passer det ikke med brede indeksfond. Dette er opplagt riktig observert, men det er ikke sikkert at det er lurt å «jage» etter sektorer som er populære akkurat nå. Markedssentimentet kan snu fort, og da er det lurt å ha god spredning på investeringene.

Vanlige indeksfond tar samfunnsansvar

Hvis man ønsker å vise samfunnsansvar i sparingen, så kan det hevdes at det ikke passer med brede indeksfond. KLPs vanlige indeksfond tar samfunnsansvar og ekskluderer rundt 5-6 prosent av indeksen utfra etiske hensyn, men disse fondene eier selskaper som f.eks. produserer olje. Hvis man ønsker å ta samfunnsansvaret et skritt videre, så passer kanskje KLPs fond som er merket med «Mer Samfunnsansvar», bedre. Disse fondene investerer bredt i aksjer som blir rangert høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Risikoen er omtrent som i indeksfondene selv om antall aksjer i fondet er lavere. KLP Aksje Global Mer Samfunnsansvar eier f.eks. rundt 300 selskaper, og dette er nok til å gi god risikospredning. Og forvaltningshonoraret er fortsatt like lavt som for det tilsvarende indeksfondet.

Indeksfond

Indeksfond er helt vanlige aksjefond, men med svært lave kostnader.

Dette er våre indeksfond

Les gjerne også

Barcode sett fra Akrobaten

Kan indeksfond prøve å slå indeksen?

26.04.23

Et indeksfond prøver å gi investorene den gjennomsnittlige avkastningen til aksjemarkedet fratrukket et lite forvaltningshonorar. Dette kan høres ut som en beskjeden målsetning, men det viser seg over tid at dette er nok til å slå 95 prosent av de aktivt forvaltede globale aksjefondene.*

Middelaldrende kvinne sitter ved datamaskin på kafé.

Er indeksfond dumme penger?

24.01.24

Et globalt indeksfond har omtrent to tredjedeler av porteføljen i USA, og en håndfull store teknologiselskaper utgjør nesten 20 prosent av fondet. Mange advarer mot dårlig diversifisering, og mener indeksfondenes strategi er å øke andelen i de mest voksende selskapene. Hva skjer da hvis trendene snur? Vil det endelig vise seg at indeksfond er «dumme penger»?

KLP_ansattduo_Inne

Fondsmarkedet 2023

06.02.24

2023 ble et godt år i finansmarkedene. KLPs største fond, KLP AksjeGlobal Indeks, ga en avkastning på hele 28 prosent. Fondet hadde en avkastning på 22 prosent i lokal valuta. I tillegg svekket den norske kronen seg, noe som økte avkastningen målt i norske kroner ytterligere.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.