Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring
KLP_ansattduo_Inne

Fondsmarkedet 2023

2023 ble et godt år i finansmarkedene. KLPs største fond, KLP AksjeGlobal Indeks, ga en avkastning på hele 28 prosent. Fondet hadde en avkastning på 22 prosent i lokal valuta. I tillegg svekket den norske kronen seg, noe som økte avkastningen målt i norske kroner ytterligere.

Fremvoksende markeder og Norge

Fremvoksende markeder har utviklet seg relativt svakt det siste tiåret, men steg med tolv prosent i fjor. Oslo Børs, med sin spesielle bransjesammensetning, utviklet seg noe svakere enn de globale markedene. KLP AksjeNorge Indeks steg i underkant av ti prosent. Vårt aktivt forvaltede norske fond, KLP AksjeNorge Aktiv, hadde et meget godt år og steg med 16 prosent. 

Rentefond

Rentene steg gjennom året både i Norge og internasjonalt. Dette gjør rentefond mer attraktive på sikt, men svekket avkastningen i de lange rentefondene i 2023. KLP Likviditet, som er et godt alternativ til banksparing, ga en avkastning på 4,6 prosent. KLP Obligasjon Global, vårt største rentefond, ga en avkastning på bare 6,7 prosent. Dette fondet har forholdsvis lang rentebinding, og avkastningen svekkes derfor av renteoppgangen.

Det norske fondsmarkedet

Det norske fondsmarkedet vokste videre i 2023 på tross av høyere renter, inflasjon og internasjonal uro. Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 68 milliarder kroner. Personkundene stod for nesten 30 prosent av dette. Stadig flere får øynene opp for at billige indeksfond bør være fundamentet i sparingen. Institusjonelle investorer har skjønt dette lenge, men personkundene kommer raskt etter. For ti år siden hadde personkunder bare fem prosent av sin aksjeeksponering i indeksfond. Nå har denne andelen vokst til 28 prosent.

I underkant av halvparten av alle nordmenn sparer i aksjefond, og mange gjør det i form av månedlige spareavtaler. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp er litt over 1100 kroner. Spareavtaler er en fornuftig form for langsiktig sparing, som gjør at du kjøper både i gode og dårlige tider. Det er litt flere menn enn kvinner som sparer i fond, men forskjellen er ikke veldig stor, og har blitt redusert de siste årene. En større andel unge sparer enn befolkningen over 40 år. Det kan muligens forstås som at unge har større behov for å spare til boligkjøp og pensjon. 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.