Overraskende sterke aksjemarkeder i 2023

Aksjemarkedene hadde en sterk oppgang i november og desember, noe som gjorde 2023 til et meget godt år. I tillegg var den norske kronen svak mot både USD og euro, så oppgangen ble enda større for norske investorer, som hadde latt være å valutasikre investeringene.
KLP hovedkontor OSLO barcode

Pessimisme ved inngangen

2022 ble et meget svakt år i aksjemarkedene. MSCI World falt med omtrent 18 prosent i lokal valuta. Inngangen til 2023 var i stor grad preget av pessimisme. Prisstigningen både i USA og Europa virket helt å være ute av kontroll, og de aller fleste ventet at en lang periode med høye renter ville være nødvendig for å bringe prisstigningen ned igjen mot sentralbankenes mål på to prosent. Det var også stor usikkerhet knyttet til utsiktene for verdensøkonomien. Mange trodde at USA og Europa ville gå inn i en resesjon i løpet av 2023 på grunn av den innstrammende pengepolitikken. Det er ikke ofte at sentralbankene klarer å redusere prisstigningen, uten at dette skader realøkonomien vesentlig.

Prisstigningen falt

De dystre spådommene ble imidlertid gjort til skamme. Prisstigningen kom nesten mirakuløst lett ned. I skrivende stund er kjerneinflasjonen både i USA og Europa bare litt over tre prosent. Dette skjedde samtidig som særlig den amerikanske økonomien opprettholdt god vekst. Det ser virkelig ut til at den amerikanske sentralbanken denne gangen har klart å få til en sjelden økonomisk «soft landing».

Fallende rente og positive aksjemarkeder

Mot slutten av året aksepterte finansmarkedene i økende grad dette positive scenarioet, og konsensus er nå at sentralbankene snart begynner å kutte rentene. Renten på amerikanske tiårige statsobligasjoner toppet ut på rundt fem prosent i oktober. Siden det har denne viktige renten falt med over ett prosentpoeng på bare to måneder, og er i skrivende stund under fire prosent. Obligasjoner er alternativet til aksjer, og lavere obligasjonsrenter gjør aksjer mer attraktive som investeringsobjekt. Dette førte til at aksjemarkedenes satte inn en sterk «sluttspurt» i november og desember, og gjorde 2023 til et meget godt år. MSCI World endte året med en oppgang på over 23 prosent i lokal valuta. I tillegg var den norske kronen svak mot både USD og euro, så oppgangen ble enda større for norske investorer, som hadde latt være å valutasikre investeringene.

Det norske aksjemarkedet gjorde det også bra i 2023, men ikke helt i samme klasse som de store internasjonale markedene. Hovedindeksen steg med 9,9 prosent. Oslo Børs er en «annerledes» børs med et stort innslag av energiselskaper (rundt 32 prosent av indeksen) og lite teknologi. Oljeprisen falt fra 86 USD/fat til 77 USD/fat i løpet av året. Dette forklarer i stor grad hvorfor kursutviklingen ble mer moderat i vårt hjemlige marked.

Lærdom

Hva kan vi lære av dette? Det er åpenbart svært vanskelig å time aksjemarkedene. Oppturer kommer ofte når man minst venter det. De aller fleste vil derfor være best tjent med å la være å prøve på «market timing», men heller være langsiktig eksponert mot aksjemarkedene. Dette er vanligvis både mer lønnsomt og mindre arbeidskrevende enn stadig å gå ut og inn i markedet. Skulle man likevel forsøke, så er det nok bedre å kjøpe når stemningen er dårlig. I slike tider skal det tross alt mindre til for at markedssentimentet blir bedre.

 

Forbehold:

Disse rapportene baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.