Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring
Flytebrygge på fjorden

Aksjefond og valutasikring

Dine Penger skrev nylig en artikkel om fordeler og ulemper med valutasikring av aksjefond. Leder for indeksnær forvaltning i KLP, Kristoffer Sundnes, ble i den forbindelse intervjuet. Vi gjengir her noen av hovedpunktene i artikkelen.

Kronesvekkelse

Kronen har svekket seg med over 40 prosent mot dollaren siden 2014. Denne utviklingen gjør importvarer og utenlandsreiser dyrere, men en positiv bivirkning er at internasjonale aksjer (og vårt alles Oljefond) stiger i verdi målt i norske kroner. Fondssparere som har valgt valutasikrede fond, har imidlertid gått glipp av denne gevinsten fordi valutasikringen har tatt bort effekten av kronesvekkelsen. Gjort er gjort, og spist er spist, men hva bør man gjøre framover?

Reduserer valutasikring risiko?

Argumentet for valutasikring har tradisjonelt vært at dette reduserer risikoen. Dette virker intuitivt riktig – man tar jo bort en faktor som isolert sett fører til at verdiene svinger mye fra år til år. Siden finanskrisen i 2008 har det imidlertid vært en tendens til at utenlandsk valuta ofte stiger i verdi når internasjonale aksjer faller i verdi. Og motsatt: Utenlandsk valuta faller ofte i verdi når internasjonale aksjer stiger i verdi. Det har med andre ord vært en tendens til at valutakursbevegelsene demper endringene i aksjekursene. Hvis denne sammenhengen vedvarer, så er det altså ikke sikkert at valutasikring faktisk reduserer risikoen.

Et komplisert teknisk aspekt ved valutasikring er at så lenge samvariasjonsmønsteret skissert over holder, så vil valutasikring føre til lavere forventet avkastning. Dette skyldes at fondet ofte må selge aksjer i fallende markeder, for å dekke tapene på valutasikringen. I stigende aksjemarkeder tjener fondet ofte på valutasikringen og kjøper «dyre» aksjer. Vi vil understreke at vi ikke vet hvordan sammenhengen vil være i fremtiden, men dette kan uansett også være et argument mot valutasikring.

Kostnad ved valutasikring

I praksis gjøres valutasikringer ved kjøp og salg av forskjellige finansielle instrumenter (valutabytteavtaler og valutaterminer). Det koster litt å bruke disse instrumentene, og denne kostnaden må dekkes av sparerne som eier fondet. Kostnadene er absolutt ikke store, men alle monner drar.

Sikringsgrad

Alt i alt er det sannsynligvis fornuftig å ha en relativt lav (under 50%) sikringsgrad utelukkende utfra risikohensyn. Kostnadshensyn trekker i retning av enda lavere sikringsgrad. Men man bør som investor neppe bruke mye tid og energi på å vurdere valutasikringsgrad. Den viktigste avgjørelsen er uansett hvor mye man investerer i aksjer uavhengig av sikringsgrad.

Hasardspill

Valutasikrede fond kan også brukes til billig valutaspekulasjon. Det er ingen transaksjonskostnader ved å bytte mellom sikrede og usikrede fond innenfor samme region. Dette skyldes at transaksjonen ikke utløser kjøp og salg av underliggende aksjer. Vi tror dog at både store og små sparere bør være forsiktig med denne formen for hasardspill. Selv veldig erfarne investorer sliter med å lykkes som valutaspekulanter.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.