Tannhjul i ulike størrelser

Koronaviruset og forsikring for virksomheter

21.12.21

Mange virksomheter og kommuner kontakter oss for å finne ut hva eiendoms- og personalforsikringene dekker i forbindelse med koronapandemien. Dekkes økonomiske tap og ekstrautgifter, og gjelder forsikringene for ansatte som nå er permittert? 

Spørsmål knyttet til eiendomsforsikring

En hovedregel er at forsikring forutsetter fysisk skade på bygning eller ting for å gi erstatning. Tiltak som myndighetene nå har iverksatt, og andre forhold knyttet til koronaviruset, er ikke en slik fysisk skade. 

Vi har stanset eller redusert driften i virksomheten vår. Kan vi få erstatning for det økonomiske tapet? 

Avbruddsforsikringen dekker økonomisk tap ved stans eller innskrenkning i driften, dersom du har fått en erstatningsmessig skade på bygg eller ting du har forsikret. Erstatningsmessig skade er for eksempel fysisk skade på maskiner, inventar og løsøre. 
Tiltak som myndighetene har iverksatt, og andre forhold knyttet til koronaviruset, er ikke en slik skade, og forsikringen dekker ikke det økonomiske tapet.

Vi har fått ekstrautgifter ved at ansatte er i karantene og må jobbe hjemme. Kan vi få erstatning for disse ekstrautgiftene?

Forsikring for ekstrautgifter dekker erstatningsmessig skade på bygg eller ting du har forsikret. Tiltak som myndighetene har iverksatt, og andre forhold knyttet til koronaviruset, er ikke en slik skade. Forsikringen dekker derfor ikke ekstrautgiftene.

Vi har leietakere som har fått utfordringer med å betale husleie og/eller har gått konkurs. Kan vi få erstatning for dette husleietapet?

Forsikring for husleietap dekker erstatningsmessig skade på bygget du har forsikret, som for eksempel brann- og vannskader. 
Tiltak som myndighetene har iverksatt, og andre forhold knyttet til koronavirus, er ikke en slik skade. Forsikringen dekker derfor ikke husleietapet.

Spørsmål knyttet til personalforsikring

Er ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen ved hjemmekontor?

Ja. Definisjonen på yrkesskade er at skaden må ha skjedd under utøvelse av arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet. Når arbeidstaker er i arbeid, men utenfor sitt ordinære arbeidssted, er det slik at arbeidsstedet er flyttet dit arbeidet foregår, enten det er hjemme, på hytta eller annet sted. Yrkesskadeforsikringen gjelder også her under utøvelse av arbeid.

For at yrkesskadeforsikringen skal gjelde ved en skadehendelse, er det krav til årsakssammenheng mellom utførelse av arbeidet og skadesituasjonen. På hjemmekontor kan det oppstå skadehendelser som ikke regnes som yrkesskade. Man kommer raskere over i den private sfære når man jobber på hjemmekontor enn fra sitt ordinære arbeidssted. Private gjøremål faller utenfor forsikringen.

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere om en skade har skjedd under utøvelse av arbeid eller i fritid. Slike skadetilfeller vurderes individuelt.
Dersom virksomheten også har en kollektiv fritidsulykkesforsikring for sine ansatte, vil den fange opp hendelser som ikke er definert som yrkesskade.

Gjelder elevulykkesforsikringen ved hjemmeskole?

Kommuner og fylkeskommuner har en lovpålagt ulykkesforsikring som gjelder for elever i grunnskolen og videregående skole. Forsikringen gjelder i skoletiden og ved aktiviteter i skolens regi, når lærer deltar.

For elever som nå er pålagt hjemmeskole, gjelder forsikringen når de utfører skolearbeid og aktiviteter i skolens regi, hjemme eller som uteaktivitet som inngår i ukeplanen.

For elever i yrkesfag gjelder forsikringen under arbeidspraksis i bedrift. Når yrkesfagelever ikke lenger kan opprettholde arbeidet på praksisplassen på grunn av permittering eller pålagt hjemmeskole, gjelder forsikringen for de aktivitetene som skolen eller læreren fortløpende avtaler med eleven.

Gjelder personalforsikringene for ansatte som er permittert?

Ja. Ansatte som er permittert er fremdeles å anse som ansatte, og omfattes av arbeidsgivers forsikringer også i permitteringsperioden. 
Yrkesskadeforsikringen gjelder bare når den ansatte er i arbeid, og vil ikke gjelde for permitterte.

Yrkesskadeforsikring for personer som ikke er ansatt i kommunen 

På grunn av koronaepidemien oppfordrer mange kommuner nå frivillige til å melde seg til tjeneste, for å øke kapasiteten på nødvendige oppgaver.

Personer som stiller opp og gjør samme arbeid som kommunens ansatte, er dekket av yrkesskadeforsikringsloven. Disse er omfattet av antallsoppgaven som er lagt til grunn for kommunens yrkesskadeforsikring, og kommunen trenger derfor ikke å melde slike prosjekter til KLP. 

Personer fra Røde Kors og andre organisasjoner som bistår i helse- og omsorgsfunksjoner i forbindelse med koronapandemien, er yrkesskadedekket i Statens Pensjonskasse. Les mer på regjeringens hjemmeside.

Mer tilfeldig frivillig bistand, som for eksempel hjelp til å handle matvarer, transport og lignende, er ikke dekket av yrkesskadeforsikringen. Dette gjelder selv om kommunen deltar i formidlingen av slik tjenesteyting mellom privatpersoner. 

For å unngå tvil hvis et skadetilfelle skulle skje, anbefaler vi kommunen å dokumentere hvilke oppgaver som utføres med bistand fra andre enn ansatte. Dersom det er mulig, anbefaler vi også at kommunen dokumenterer navn og arbeidsperiode for de som deltar.

Covid-19 og yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen kan gi erstatning for varig skade som er forårsaket enten av en arbeidsulykke, eller av en yrkesutløst sykdom, som er oppført i listesykdommene i yrkessykdomsforskriften.

Covid-19 er nå omfattet i listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Reglene trådte i kraft med virkning fra 1. mars 2020.

Hvem har rett til yrkesskadeerstatning ved covid-19?

Etter forskrift om yrkessykdommer er det i første rekke helsepersonell som vil få godkjent yrkessykdom i NAV som følge av smitte. Men forskriften lister også opp andre yrker. Det er:

- personer som arbeider i laboratorium med vedkommende smittestoff
- personer som arbeider på sosialkontor, i medisinske og sosiale institusjoner, barnehjem, aldershjem o.l.
- utekontakter
- eller andre steder der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. 

Det avgjørende er at smitte har skjedd under arbeid. For andre enn helsepersonell som jobber direkte med smittede pasienter, er det vanskelig å bevise at smitten har skjedd under arbeid. Særlig gjelder dette når samfunnet er i en pandemi, slik som ved covid-19. 

For at covid-19-smitte skal bli godkjent som yrkessykdom, er det i tillegg krav om at det må være alvorlige komplikasjoner som følge av sykdommen.

Det er NAVs eventuelle godkjenning som avgjør om saken kommer inn under yrkesskadeordningen. Link til NAV Sentralt yrkessykdomskontor 

Reiseforsikring (fritids- og tjenestereise)

Her kan du lese hva KLPs reiseforsikring dekker og ikke dekker etter at det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober 2021. 

Kontakt oss

Har du spørsmål om permittering, eller andre forhold knyttet til forsikring og koronapandemien, kontakt oss på e-post eller telefon 22 03 35 05.