Industriarbeidere på bro, reflektert i en vannpytt

Slik er saksgangen ved samleskader

Samleskader kaller vi skader som skyldes samme begivenhet. Slike skader regnes som én skade, og det beregnes én egenandel.

Hva må kommunen sørge for i akuttfasen?

Det er ikke alltid kommunen blir kontaktet når hus påføres en vann- eller kloakkskade som potensielt kan medføre erstatningskrav mot kommunen. Ofte engasjerer huseiers forsikringsselskap et skadesaneringsfirma og egen takstmann, uten at kommunen får undersøkt hvorvidt det er feil på kommunalt nett. 

Uavhengig av når kommunen blir kjent med skadetilfellet, er det likevel viktig at kommunen så raskt som mulig forsøker å få brakt alle faktiske opplysninger på det rene.

I tilfeller med store nedbørsmengder eller kjent feil på kommunalt nett, er ofte kommunen allerede på stedet. I slike tilfeller er det viktig å få opplyst og dokumentert de faktiske omstendigheter ved hvert skadetilfelle så godt som mulig. Bildedokumentasjon er ofte til stor nytte når ansvarsforholdet skal vurderes.

Ved eventuelle henvendelser fra forsikringsselskap eller takstmann, skal kommunen henvise til KLP når det gjelder vurdering av ansvarsforhold og den øvrige håndteringen av et eventuelt regresskrav.

Hvordan behandler KLP samleskader?

Så snart dere blir kjent med krav om erstatning, skal saken meldes inn til KLP. Unntaket er når kravet ikke overstiger kommunens egenandel på ansvarsforsikringen. Da må kommunen håndtere kravet selv.

Når dere melder flere saker samtidig, er det viktig at dere tydeliggjør hvilke dokumenter som tilhører den enkelte skade.

Hvilke opplysninger trenger vi fra dere?

Ingen samleskader er like, og hvilke opplysninger vi trenger vil variere fra sak til sak. Ofte er det likevel noen likhetstrekk i disse sakene.

  • Dersom det regnet mye på skadedagen trenger vi opplysninger om dette, gjerne i form av nedbørsdata.
  • Kommunens opplysninger om antatt skadeårsak, undersøkelser, rapporter og lignende oversendes oss med en gang de foreligger.
  • Dersom kommunen er kjent med spesielle forhold ved den skadede eiendommen, ber vi om at dere opplyser om dette. Dette kan være manglede overhøyde, feil ved privat stikkledning eller innredet kjeller uten godkjenning fra bygningsmyndighetene eller andre forhold som har påvirket skadeomfanget. 
  • Vi vil gjerne ha opplyst hvorvidt kommunen har vedtatt et sanitærreglement.
  • I noen tilfeller kan samleskader oppstå i forbindelse med en entreprenørs arbeid på vegne av kommunen. Kommunen må i slike tilfeller reklamere ovenfor entreprenøren. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning rundt dette.

Ved større skadehendelser der de faktiske omstendighetene er uklare, vil vi ofte be om et møte og gjerne en befaring sammen med kommunen.

Hva skjer når alle opplysninger er mottatt?

Når vi har mottatt alle relevante opplysninger, vil vi vurdere ansvarsforholdet i saken. Dersom vi mener at kommunen er erstatningsansvarlig i saken, vil vi først orientere kommunen. Vi vil deretter vurdere hvert enkelt krav og foreta utbetaling til kravstiller.

Hva må kommunen betale?

Kommunen må betale egenandel, denne fremgår av forsikringsbeviset. Egenandel vil trekkes fra i en av utbetalingene, og vi informerer dere om dette. 

I tillegg kan kommunen motta krav om merverdiavgift. I ansvarsskader gjelder generelt at dersom skadevolder har fradragsrett for merverdiavgift, trekkes denne fra i skadeoppgjøret. Så lenge merverdiavgiften går til fradrag i skadevolders merverdiavgiftsregnskap, vil den ikke utgjøre noen kostnad.

Av denne grunn er ikke merverdiavgift dekket under ansvarsforsikringen.

For at kommunen skal kunne fradragsføre merverdiavgiften, orienterer vi alltid kravstiller om at de må sørge for å omstille fakturaer i saken til kommunen. Dersom dette ikke blir gjort, kan heller ikke kommunen avkreves for merverdiavgift.