Åker sol fjell

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar fyller ett år

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar startet 12. juni 2018. Etter et drøyt år ligger fondet 1,32 prosentpoeng foran KLP AksjeGlobal Indeks V (det mest sammenlignbare fondet). Dette er en kort periode å se på, men det er alltid hyggelig med en god start.

Meravkastningen skyldes blant annet ekskluderingen av fossile selskaper innenfor energi (bare kullselskaper er ekskludert i KLP AksjeGlobal Indeks V). Dette har gitt omtrent ett prosentpoeng meravkastning i forhold til referanseindeksen. Videre har fondet tjent omtrent 0,8 prosentpoeng på ekskludering av tobakk (også ekskludert i KLP AksjeGlobal Indeks V), men tapt rundt 0,35 prosentpoeng på ekskluderinger av våpenselskaper (bare delvis ekskludert i KLP AksjeGlobal Indeks V). Blant enkeltinvesteringer med gode positive bidrag finner vi American Water Works, Nestle og Pepsi. Disse selskapene er alle blant de mest bærekraftige innenfor sine respektive sektorer.

Bærekraftig profil

Alle KLPs fond utelukker selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer, men KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar tar dette et skritt videre og investerer bare i aksjer som blir rangert høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Fondet bruker en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene. I tillegg investerer fondet overhodet ikke i våpen og i selskaper som får mer enn fem prosent av inntektene fra fossil energi.

Svanemerket

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar er det første fondet i Norge som er Svanemerket. Svanemerket har vært Nordens offisielle miljømerking i snart 30. For å bli godkjent som et svanemerket fond måtte vi oppfylle deres strenge krav ikke bare innen miljø, men også innen arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon.

Fondet tar utgangspunkt i indeksen MSCI World. Denne indeksen inneholder omtrent 1650 selskaper.  Først utelukkes sektorer og selskaper som bryter med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer, rundt 230 selskaper. Deretter har vi valgt å investere mer i selskaper som scorer godt på samfunnsansvar. Selskaper som gjør det dårlig innen samfunnsansvar velges helt bort. Dette har resultert i et fond med omtrent 750 selskaper som er gode på samfunnsansvar og bærekraft.

Håp om god avkastning

Det gjenstår naturligvis å se om fondet vil gjøre det bedre enn referanseindeksen og KLP AksjeGlobal Indeks V også framover. Fondet er vektet mot selskaper som er mer enn gjennomsnittlig bærekraftige. Ledelsen i disse selskapene er antakelig mer framskrittsvennlig og endringsvillig enn vanlige bedriftsledere, og bedriftskulturen er nok også gjennomgående mer framoverskuende. I en verden i rask endring kan dette åpenbart være en fordel, og det virker derfor ikke usannsynlig at disse selskapene kan gi investorene høyere avkastning over tid. Morningstar publiserte nylig en analyse som viser lovende resultater. Av selskapets ESG-indekser slår over 70 prosent sine respektive tradisjonelle indekser. Dette gir oss god tro på at KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar også i fremtiden vil levere markedsavkastning - og kanskje litt mer.