Avtale om aksjesparekonto i KLP Kapitalforvaltning AS

1. Om aksjesparekonto

Aksjesparekonto (ASK) i KLP er en konto hvor private skattytere kan spare i aksjefond hjemmehørende i et land innenfor EØS. Aksjefond defineres som verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved begynnelsen av inntektsåret. Kontante midler på bankkonto kan også inngå på kontoen, men det opparbeides ikke renter på disse.

Gevinst på aksjesparekontoen beskattes ikke så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Det betyr at kunde kan innløse fond og investere pengene i andre fond uten å måtte betale skatt. Skatt utløses først når det gjøres uttak fra kontoen, og uttaket overstiger beløpet som er satt inn. Realiserte kurstap innenfor kontoen gir ikke rett til skattefradrag.

I 2018 kan du overføre KLPs aksjefond til aksjesparekontoen uten at dette regnes som skattemessig realisasjon. Den skattemessige inngangsverdien for fondsandelene som flyttes inn på kontoen, er den opprinnelige kostprisen på de aktuelle fondsandelene. 

Eventuelt mottatt utbytte fra fondene vil komme til beskatning i det skatteåret som utbytte er mottatt. (I KLP-fondene reinvesteres alt overskudd i fondene og det betales derfor ikke utbytte.)

Avtale om Aksjesparekonto i KLP vil omfatte aksjefond fra KLP Kapitalforvaltning. Avtalen vil også gjelde for eventuelle fond KLP Kapitalforvaltning kan komme til å tilby fra andre leverandører i fremtiden. På KLPs nettsider vil det til enhver tid være en oppdatert oversikt over hvilke aksjefond som er tilgjengelig for bruk i Aksjesparekonto.

2.Inngåelse av avtale

Avtale om aksjesparekonto inngås elektronisk på KLPs nettsider eller hos VPS. I tillegg til denne avtalen må kunden inngå avtale med KLP Banken om opprettelse av ASK bankkonto.

Kopi av avtalene sendes kunden på epost.

3.Føring av konto

KLP Kapitalforvaltning vil som tilbyder av aksjesparekontoen ivareta føringen av kontoen. Du vil som kunde gjennomføre tilpasninger (kjøp/salg) via Min Side eller VPS Investortjenester. Din beholdning på aksjesparekontoen, samt oversikt over gjennomførte transaksjoner vil være tilgjengelig for deg på Min Side og VPS Investortjenester.

Informasjonen om aksjesparekontoen angir følgende:

a. Innskudd på kontoen

b. Oversikt over fond på kontoen

c. Kontantbeholdning

d. Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år

e. Skjermingsgrunnlag

f. Beregnet skjermingsfradrag for skattleggingsperioden

g. Skattepliktig uttak på kontoen i løpet av skatteleggingsperioden

h. Kontoens markedsverdi ved årsskiftet

i. Mottatt utbytte

4.Depot / oppbevaring av kundemidler

Føring av andelseierregister for KLP-fond ivaretas ved hjelp av Verdipapirsentralen (VPS), med KLP Kapitalforvaltning som kontofører. Føring av evt. øvrige fondsandeler fra andre leverandører vil bli gjort i eksterne andelseierregistre. KLP Kapitalforvaltning vil motta løpende rapportering fra disse og foreta daglige avstemminger.

Kontante midler i aksjesparekontoen oppbevares på en bankkonto i kundens navn i KLP Banken. Bankkontoen er dekket av innskuddsgarantiordningen.

5. Kostnader

Det påløper ingen kostnader for kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. I forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto vil det kunne påløpe kostnader for kunde. Dekning av kostnader i forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto kan uansett ikke overstige KLP Kapitalforvaltnings kostnader forbundet med dette. Kunde vil ikke bli belastet kostnader for løpende driftsutgifter knyttet til aksjesparekontoen. Nærmere informasjon om kostnader finnes på KLPs nettsider.

Kostnader knyttet til de enkelte verdipapirfondene som tilbys på aksjesparekontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelinformasjon. Kunden må selv undersøke hvilke kostnader som er forbundet med det enkelte verdipapirfond. Det vil typisk være tale om forvaltningshonorar samt eventuelt tegnings- og innløsningsgebyr.

6. Avvikling og flytting

Kunde kan når som helst begjære aksjesparekontoen avviklet eller overført til en annen tilbyder. Ved avvikling skal kunde kontakte KLP Kapitalforvaltning. Ved flytting skal kunde kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte KLP Kapitalforvaltning for gjennomføring av flyttingen.

KLP Kapitalforvaltning skal innen 10 virkedager overføre alle verdipapirfond og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av eventuelle fondsandeler med oppgjørstid ut over 10 virkedager, overføres til ny tilbyder senest fem virkedager etter oppgjørstidspunktet. KLP Kapitalforvaltning skal også overføre informasjon som nevnt i Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN) av 19. november 1999 nr. 1158 § 10-21-4, og annen informasjon som er nødvendig for at den nye tilbyderen skal kunne foreta korrekt innrapportering til skattemyndighetene ved utgangen av skattleggingsperioden.

7. Rapportering

Som tilbyder vil KLP Kapitalforvaltning være ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler.

Minst to ganger i året skal KLP Kapitalforvaltning gi kunde periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter og kontanter på aksjesparekontoen.

8. Ansvar / Disclaimer

Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for investeringsrisiko og skattemessige implikasjoner som handel i verdipapirfond medfører.

KLP Kapitalforvaltning yter ikke investeringsrådgivning i forbindelse med handel i verdipapirfond. KLP tilbyr heller ikke skatterådgivning eller rådgivning knyttet til spørsmål om arv og skifte. Ved slikt behov må kunde søke råd fra andre.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

9. Bruk av tredjeparter

I regelverket for aksjesparekonto er det anledning for KLP Kapitalforvaltning å inngå samarbeid med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med aksjesparekonto. Som kunde vil du kun trenge å forholde deg til KLP, hvor du vil gjennomføre transaksjoner samt ha tilgjengelig oppdatert beholdnings- og transaksjonsoversikt.

Kunde vil bli informert dersom KLP beslutter å tilby fond fra andre leverandører på sine aksjesparekontoer.

10. Forretningsvilkår

KLP Kapitalforvaltnings alminnelige forretningsvilkår for handel med fondsandeler vil gjelde så langt de passer for handel med fondsandeler gjennom aksjesparekonto.

11. Taushetsplikt og Personopplysninger

I forbindelse med ansvaret som tilbyder, herunder for å forestå lovpålagt skatterapportering, vil KLP Kapitalforvaltning motta informasjon om kundens ASK bankkonto. Kunden gir sitt samtykke til behandling av slik informasjon, herunder at KLP Kapitalforvaltning kan dele denne informasjonen med VPS og evt. andre underleverandører.

KLP Kapitalforvaltning vil også behandle personopplysninger om kunde i forbindelse med kundeforholdet i KLP Kapitalforvaltning og KLP Banken. Ved etablering av kundeforholdet, herunder ved inngåelse av avtale om aksjesparekonto, gir kunde KLP Kapitalforvaltning og KLP Banken samtykke til behandling av personopplysninger.

Det vises for øvrig til regulering i alminnelige forretningsvilkår for handel med fondsandeler i KLP Kapitalforvaltning.

12. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På Minside og i VPS Investortjenester vil produktinformasjon om verdipapirfondene som tilbys i aksjesparekontoløsningen (prospekt og nøkkelinformasjon) være tilgjengelig. Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for å sette seg grundig inn i produktinformasjonen før han/hun foretar investeringsbeslutninger. Det vises i den anledning også til regulering i alminnelige forretningsvilkår for handel med fondsandeler i KLP Kapitalforvaltning.

13. Lovvalg, verneting og tvisteløsning

Ethvert krav eller enhver tvist mellom partene som springer ut av eller står i forbindelse med denne Avtalen, KLPs alminnelige forretningsvilkår eller handel av andeler i verdipapirfond fra KLP, skal løses etter norsk lov og med Oslo tingrett som valgt verneting.

Kunden kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må kunden først inngi en klage til KLP, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan kunden sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Se KLPs nettside for informasjon om Finansklagenemnda.