Finans_Okonomi_eierskap_sparing_valuta

Utsiktene for 2021

Aksjemarkedene er preget av at sentralbankene møtte koronakrisen ved å føre en meget ekspansiv pengepolitikk. Dette drev rentene på sikre investeringer ytterligere nedover fra allerede lave nivåer, og aksjer som investeringsobjekt ble mer attraktivt.

Det amerikanske aksjemarkedet har f.eks. steget med formidable 65% siden bunnen i mars. Det er litt urovekkende at oppgangen har vært så rask og sterk.

Økt risiko for bobler

De lave rentene gjør det mer komplisert å verdsette aksjer. Usikre inntekter som ligger langt fram i tid, får mer vekt i verdsettelsen. Det er rett og slett blitt vanskeligere å vurdere hvilke inntjeningsmultipler som er fornuftige. Dette øker risikoen for bobler i deler av aksjemarkedet, men det er notorisk vanskelig å oppdage bobler på forhånd. Aksjer som «forteller» en fengende historie er nok særlig risikable.

Renteendringer og stemningsskifter

Renteendringer og stemningsskifter vil kunne bevege markedene mye i 2021. Det ser ikke ut til at rentene vil øke vesentlig med det første, men skulle det likevel skje, så vil det være negativt. Sparerne bør åpenbart være forberedt på volatile markeder, og man bør tenke godt gjennom hvor høy risiko man er komfortabel med.

Ser mot 2022

Koronapandemien er allerede over i finansmarkedene. Det er ganske sikkert at vi ved hjelp av effektive vaksiner og immunitet opparbeidet gjennom smitte, kommer til å overvinne epidemien i 2021. Markedsaktørene fokuserer derfor allerede nå på hva inntjeningen vil bli i det mer normale året 2022. Denne tilnærmingen er etter vårt skjønn riktig. Det er ikke veldig viktig hvordan resultatene blir i de nærmeste kvartalene. Verdensøkonomien og selskapenes inntjening kommer sannsynligvis til å vokse sterkt i 2021/22. Dette er selvfølgelig bra, men det ligger allerede inne i konsensus.

Vekst i teknologibransjen

Teknologiselskapene har klart seg overraskende bra gjennom krisen. Mye av oppgangen er forklart av at aksjekursene på selskaper som Facebook, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Apple og Tesla har gjort det meget godt. Det er økende fokus på disse selskapenes maktposisjon, men det virker ikke veldig sannsynlig at myndighetene kommer til å gjøre noe drastisk de nærmeste årene. Verdsettelsen av disse selskapene er imidlertid blitt høy etter den sterke kursoppgangen, så dårlige nyheter er det ikke rom for.

KLP har ikke noe markedssyn. Vår hovedoppgave er å tilby kundene gode og billige fondsprodukter. Men vi observerer at realrenten på trygge investeringer for øyeblikket er klart negativ. Dette er ikke holdbart hvis man sparer langsiktig til f.eks. pensjon. Den britiske statsministeren Margaret Thatcher brukte ofte slagordet «There is no alternative». Det samme kan sies om aksjemarkedene: «There is no alternative to equities».

Interessante artikler

Oslo børs

Koronaviruset og finansmarkedene

01.04.20

Den globale koronapandemien påvirker samfunnet på mange områder. Mange næringer er hardt rammet og går en usikker fremtid i møte. 2020 blir uten tvil et meget vanskelig år for verdensøkonomien.

En hånd som legger en krone på en rosa sparegris

Sparing i koronatider

26.02.21

DNB Markets anslår at nordmenn i år vil spare 14,4 prosent av disponibel inntekt. Dette er mer enn en dobling av fjorårets sparerate på 6,4 prosent. Grunnen til at sparingen går opp er todelt: En årsak er at det rett og slett er blitt vanskeligere å bruke penger på grunn av tiltakene mot koronaen.

Mann med sorte sko kaste skygge

Aksjemarkedet påvirkes av ny koronabølge

01.02.21

Korona-pandemien har den siste tiden blusset opp igjen i Europa og Nord-Amerika, men antall døde og innlagte på sykehus er foreløpig lavere enn i april. Denne utviklingen er meget bekymringsfull.