Uførepensjon fra KLP

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Hva er uførepensjon?

Dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra KLP. Uførepensjonen er det du skal leve av når inntektene dine går ned på grunn av uførhet som gjør deg helt eller delvis ute av stand til å ha lønnet arbeid.

I tillegg til pensjon fra KLP kan du ha krav på AAP (Arbeidsavklaringspenger) eller uføretrygd fra folketrygden. Disse ytelsene blir utbetalt av NAV.

Nye regler for uførepensjon

Denne siden er oppdatert med alle de nye reglene for uførepensjon fra 01.01.2015. I forbindelse med de nye reglene, er det spesielt mange som lurer på hvor mye de kan tjene ved siden av pensjon og hvordan de nye reglene for skatt påvirker pensjonen.

Søk om uførepensjon

Ta kontakt med din arbeidsgiver i god tid før sykepengene opphører. Vi anbefaler deg også å ta kontakt med ditt NAV-kontor før du skal søke om uførepensjon. Du søker selv om pensjon inne på Min Side, og du kan tidligst søke om pensjon tre måneder før sykepengene dine opphører.

Slik søker du

Vilkår for å få rett til uførepensjon

 • Du må være medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning i KLP. Sjekk om du er medlem hvis du er usikker.
 • Du må være syk med en diagnose som er anerkjent i folketrygden. Sykdommen må føre til at du ikke kan fortsette i din vanlige stilling, og at du mister inntekt.
 • Inntektstapet ditt må være på minst 20 %. Hvis du for eksempel tjente 300 000 kroner i året da du ble syk, og etter sykdommen skal fortsette å ha en inntekt på 200 000 kroner, vil du ha en uføregrad på 33 %, og du har da rett til pensjon fra KLP.
 • Hvis du har mulighet til å ta annet egnet arbeid for å kompensere for inntektstapet ditt, har du ikke rett til pensjon fra KLP.

Du som har vært medlem i KLP tidligere kan også ha rett til uførepensjon.

Begrensning i retten til pensjon fra KLP

Hvis du i løpet av de to første årene etter innmeldingen i KLP blir ufør på grunn av en sykdom eller et lyte som du visste om da du ble innmeldt, har du ikke rett til pensjon fra oss.

Og blir du ufør av en sykdom eller et lyte du har hatt i de siste to årene, og du i disse årene også gikk opp i stillingsprosent, vil du kunne få beregnet pensjonen ut fra en lavere stillingsprosent.

Midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Dersom du oppfyller kravene til å motta pensjon fra KLP, kan du få innvilget enten midlertidig uførepensjon eller uførepensjon. Hvilken av disse to pensjonen du får, henger sammen med hva du har fått innvilget fra folketrygden (NAV ).

Midlertidig uførepensjon får du når folketrygden har innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP). Du får altså midlertidig uførepensjon fra KLP + AAP fra folketrygden.

Uførepensjon får du når folketrygden har innvilget uføretrygd. Du får altså uførepensjon fra KLP + uføretrygd fra folketrygden.

Hvis du er mellom 50 og 20 prosent ufør, enten det er midlertidig eller ikke, kan du få pensjon fra KLP selv om du ikke har rett på AAP eller uføretrygd fra folketrygden. I slike tilfeller gjør KLP en selvstendig vurdering av retten til pensjon. Du søker om uførepensjon på akkurat samme måte som ellers.

Slik beregnes din uførepensjon

Pensjonen vi utbetaler er basert på beregninger knyttet til om du har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden eller ikke.

I tillegg er beregningen basert på

 • pensjonsgrunnlaget
 • hvor lenge du har vært medlem i KLP
 • hvor ufør du er, altså uføregraden
 • om du har barn

Pensjonsgrunnlaget

Dette er den faste lønnen du hadde da du ble arbeidsufør.
Har du pensjonsgivende tilleggslønn, er denne med i regnestykket. Overtid er ikke med, og heller ikke den delen av lønnen som er høyere enn 12G. Sjekk grunnbeløpet på Skatteetatens sider.
Pensjonsutbetalingene fra KLP kommer i tillegg til det du har rett på fra folketrygden.

Din medlemstid

Hvis du er usikker på hvor lenge du har vært medlem i KLP, kan du logge deg inn på Min Side og sjekke dette.

Uføregraden

Du er 100 prosent arbeidsufør hvis du er så syk at du ikke kan ha lønnet arbeid. Har du en del av arbeidsevnen i behold, for eksempel at du kan jobbe halv tid, vil uføregraden bli fastsatt til 50 prosent. Det er altså inntektstapet, enten det er helt eller delvis, som gir deg rett til pensjon.

Forsørger du barn under 18 år får du barnetillegg
Barnetillegget er på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget. (Pensjonsgrunnlaget begrenses her til 6 G. Sjekk grunnbeløpet på Skatteetatens sider. Du får barnetillegg for inntil tre barn.

Les mer om beregning av pensjonen og se eksempler på beregninger

Når utbetales pensjonen fra KLP?

 • Når folketrygden utbetaler AAP eller uføretrygd, i praksis etter at du har vært ufør i ca. ett år.
 • Dagen etter at lønnen fra arbeidsgiveren din blir redusert eller opphører – hvis det bare er KLP som utbetaler pensjon.

Inntektsgrensen viser hvor mye du kan tjene ved siden av pensjon

Du kan jobbe mens du har midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra KLP. Vi vil fastsette en grense for hvor mye inntekt du kan ha ved siden av pensjonen, uten at din utbetaling fra oss endrer seg. Hvis du tjener mer enn denne inntektsgrensen, vil pensjonen bli redusert.

Men husk: En kombinasjon av inntekt og pensjon vil alltid være høyere enn pensjon alene!

Beregningen av inntektsgrensen din, og eventuell justering av den underveis, baserer vi på flere ting. Men i hovedsak baseres den på din egen antakelse av arbeidsinntekt som du vil ha etter at du ble ufør, pluss eventuelt fribeløp.

Inntektsgrensen reguleres per 1. mai hvert år med økningen i G. Dette betyr at inntektsgrensen øker.

Les mer om hvordan inntektsgrensen settes.

Hva gjør jeg hvis min inntekt endrer seg?

Hvis inntekten din endrer seg, må du melde fra til oss på Min Side. Du kan velge om du vil registrere inntekten månedlig eller årlig. 

Hva skjer hvis jeg får for mye eller for lite utbetalt?

Når resultatet av skatteligningen din er klar, sjekker vi om du har fått for lite eller for mye utbetalt i pensjon. Hvis dette etteroppgjøret viser at du har fått for lite utbetalt, ettersender vi deg pengene. Hvis det viser at du har fått utbetalt for mye, justerer vi dette gjennom trekk i kommende pensjon.

Les mer om etteroppgjør her

Uføregraden blir ikke redusert på grunn av inntekt

Du beholder samme uføregrad selv om utbetalingen av pensjon blir redusert. Dette betyr at du selv kan velge når det passer for deg å arbeide. Får du igjen lavere inntekt eller den opphører helt, så får du tilbake den samme pensjonen. Alt du trenger å gjøre er at registrere den nye inntekten på Min Side.

Pensjonen vil opphøre helt dersom du ikke lenger har redusert arbeidsevne. Dette vil gjerne vise seg ved at du ikke lengre har AAP eller uføretrygd fra folketrygden. Har du bare pensjon fra KLP, er det KLP som vurderer om du fortsatt er arbeidsufør og har rett til pensjon fra oss.

Hva gjør jeg når jeg er helt tilbake i arbeid? 

Hvis du blir frisk logger du deg inn på Min Side, velger "Pensjon" og deretter "Helt tilbake i arbeid". Da vil pensjonen din bli stoppet fra den datoen du oppgir.

 

 

Spørsmål og svar om uførepensjon:

Hvorfor ny uførepensjon?

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon er en del av pensjonsreformen, og trer i kraft fra og med 1. januar 2015. Uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene endres for å samsvare bedre med den nye uføretrygden i folketrygden.

Fra 1. januar 2015 kan du få uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP. Uførepensjon gis når du har rett til uføretrygd fra folketrygden, mens midlertidig uførepensjon gis når du har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Det er også mulig å få uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP dersom du ikke mottar noen ytelse fra folketrygden, men du må da være minst 20 % ufør.
 

Hvilke vilkår må oppfylles for å få uførepensjon fra KLP?

Hvis din inntektsevne blir redusert på grunn av sykdom eller skade slik at du ikke lenger kan arbeide i din vanlige stilling, eller alternativt finne annet passende arbeid, kan du ha rett til pensjon fra KLP. Ved vurderingen av om det foreligger sykdom, benyttes det samme sykdomsbegrepet som i folketrygden.

Det er også krav om en uføregrad på minst 20 % for å få uførepensjon fra KLP.

Merk at retten til uførepensjon kan begrenses i enkelte tilfeller. Uførhet som inntrer innen to år etter innmeldingen og som skyldes sykdom eller lyte man led av ved innmeldingen, gir ikke rett til pensjon. Dette gjelder dersom arbeidstakeren kjente til sykdommen eller lytet ved innmeldingen. Dette skyldes at det ved innmelding i KLP ikke kreves legeerklæring eller helseattest, i motsetning til ved individuelle pensjonsforsikringsavtaler hvor dette er et krav.
 

Hvordan beregnes uførepensjonen?

Generelt om beregning av uførepensjon

Pensjonen fra KLP beregnes ut fra den lønnen du hadde da du ble ufør. Pensjonens størrelse er avhengig av om du har arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra folketrygden eller ikke. Dersom du mottar en slik ytelse fra folketrygden, beregnes pensjonen slik:

Standardbeløp 25 % av grunnbeløpet i folketrygden (G) (men maks 6 % av lønn)
+ 3 % av lønn mellom 0 og 6 G
+ 69 % av lønn mellom 6 og 12 G

Dersom du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden beregnes pensjonen slik:

Standardbeløp på 25 % av G (men maks 6 % av lønn)
+ 69 % av lønn mellom 0 og 12 G

Pensjonen reduseres for medlemstid og uføregrad.

Dersom du har barn under 18 år gis det et barnetillegg til pensjonen på 4 % av lønn (maksimert til 6 G) per barn. Det gis ikke barnetillegg for mer enn tre barn.

Hvis du allerede i dag mottar uførepensjon eller attføringspensjon fra KLP, vil denne ytelsen bli videreført etter 1. januar 2015. Du er sikret samme beløp før skatt som du mottar i dag.
 

Eksempler på beregning av uførepensjon

Eksempel 1 - Frank

Frank er 42 år gammel og arbeider i kommunen. Han har en årslønn på 450 000 kroner, og arbeider i 100 % stilling. Frank blir 50 % syk, og fyller vilkårene for uførepensjon fra KLP. Han får 50 % uføretrygd fra NAV. Frank vil få en medlemstid på 27 år av 30 mulige opptjeningsår. Han har ingen barn.

Forutsetninger for beregningen:

G (folketrygdens grunnbeløp) = kr. 88 370
Pensjonsgrunnlag (lønn) = kr. 450 000
Medlemstid = 27/30
Uføregrad = 50 %

Franks pensjon beregnes slik:

kr. 22 093 (25 % av G)
+ kr. 13 500 (3 % av lønn)
= kr. 35 593 (full uførepensjon)

Kr. 35 593 x 50 % (uføregrad) x 27/30 (medlemstid) = kr. 16 017

Frank får en årlig uførepensjon på kr. 16 017 fra KLP. Uføreytelsen fra folketrygden kommer i tillegg.

Eksempel 2 – Tove

Tove er 46 år gammel og arbeider i kommunen. Hun har en årslønn på 350 000 kroner, og arbeider i 80 % stilling. Tove blir 30 % syk, og fyller vilkårene for uførepensjon fra KLP. Hun får ingen ytelse fra NAV. Tove vil få en medlemstid på 30 år av 30 mulige opptjeningsår. Hun har ett barn.

Forutsetninger for beregningen:

G (folketrygdens grunnbeløp) = kr. 88 370
Pensjonsgrunnlag (lønn) = kr. 350 000
Medlemstid = 30/30
Uføregrad = 30 %

Toves pensjon beregnes slik:

kr. 21 000 (Tove skal ha 6 % av pensjonsgrunnlaget fordi dette utgjør mindre enn 25 % av G)
+ kr. 241 500 (siden Tove ikke har ytelse fra NAV får hun 69 % av lønn fra KLP)
= kr. 262 500 (full uførepensjon)

Kr. 262 500 x 30 % (uføregrad) x 30/30 (opptjeningstid) = kr. 78 750

Tove har også et barn. Hun har rett til barnetillegg på 4 % av lønn (opptil 6 G). Dette gir Tove følgende barnetillegg:

Kr. 350 000 (lønn) x 4 % x 30% (uføregrad) x 30/30 (medlemstid) = kr. 4 200.

Toves uførepensjon, inkludert barnetillegg, er kr. 82 950 per år.

  

Eksempel 3 - Gunnar  

Gunnar er 54 år gammel og arbeider i 100 % stilling. Han har en årslønn på 650 000 kroner. Gunnar blir 75 % syk, og fyller vilkårene for midlertidig uførepensjon fra KLP. Han får arbeidsavklaringspenger fra NAV. Gunnar vil få en opptjeningstid på 30 år av 30 mulige opptjeningsår. Han har ingen barn.

Forutsetninger for beregningen:

G (folketrygdens grunnbeløp) = kr. 88 370
Pensjonsgrunnlag (lønn) = kr. 650 000
Opptjeningstid = 30/30
Uføregrad = 75 %

Gunnars pensjon beregnes slik:

Kr. 22 093 (25 % av G)
+ kr. 15 907 (3 % av 6 G, som er kr. 530 220)
+ kr. 82 648 (69 % av (lønn, kr. 650 000, fratrukket 6 G, kr. 530 220 =) kr.119 780)
= kr.120 648 (full uførepensjon)

Kr. 120 648 x 75 % (uføregrad) x 30/30 (medlemstid) = kr. 90 486

Gunnar får en årlig uførepensjon på kr. 90 486 fra KLP. Uføreytelsen fra folketrygden kommer i tillegg.

 

Blir ny uførepensjon fra KLP og uføretrygd fra folketrygden samordnet?

Siden uførepensjonen fra KLP nå går over til å bli et påslag til uføretrygden fra folketrygden, skal disse ytelsene ikke samordnes.
 

Hvor stor uføregrad må jeg ha for å få uførepensjon?

Fra 1. januar 2015 er det krav om en uføregrad på minst 20 % for å få pensjon fra KLP.

Dersom du i dag allerede mottar pensjon fra KLP med lavere uføregrad enn 20 %, vil denne pensjonen bli videreført også etter 1. januar 2015.

Hva kan jeg tjene ved siden av uførepensjonen?

Et av målene med uførereformen har vært at det skal være lettere å kombinere arbeid med mottak av pensjon.

Fra og med 1. januar 2015 vil alle som mottar eller blir innvilget pensjon fra KLP få fastsatt en inntektsgrense. Dette er den inntekten du kan ha uten at pensjonen blir redusert.

Dersom du i dag allerede mottar pensjon fra KLP, vil du bli orientert om hva din inntektsgrense er.

Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen vil dette føre til at pensjonen blir redusert for en andel av inntekten som overstiger inntektsgrensen.

Dersom du mottar uføretrygd fra folketrygden har du rett til en friinntekt på 0,4 G. Denne inngår i inntektsgrensen din.

Hvilken betydning har inntekt for størrelsen på uføregraden?

Hvis du er i arbeid og overskrider inntektsgrensen din, vil dette i utgangspunktet ikke ha betydning for den uføregraden du er innvilget. Uføregraden er fast frem til du eventuelt blir friskere eller ytterligere syk. Merk likevel at selve pensjonsutbetalingen reduseres dersom du overskrider inntektsgrensen.

Kan jeg prøve meg i arbeid mens jeg mottar uførepensjon fra KLP?

Ja. Du kan i utgangspunktet arbeide så mye du ønsker etter at du har blitt ufør. Pensjonen vil bli redusert dersom du overskrider din fastsatte inntektsgrense, men uføregraden din beholder du som før. Dette betyr at dersom du senere arbeider mindre, vil pensjonen kunne øke opp til uføregraden igjen.

Hvordan beskattes uførepensjonen?

Fra og med 1. januar 2015 vil uførepensjonen fra KLP og uføretrygden fra folketrygden skattlegges som lønnsinntekt. Hva man betaler i skatt er individuelt, og avhenger av flere forhold.

Hvis du mottok uførepensjon fra KLP før 01.01.2015, vil du fortsatt få samme beløp fra KLPfør skatt. Uførepensjon fra KLP kompenserer ikke for økt skatt. Derfor kan det være at din månedlige utbetaling av uførepensjon blir redusert.

Dersom du har spørsmål om skatt, ber vi deg kontakte skatteetaten.
 

Når opphører utbetaling av uførepensjonen fra KLP?

Pensjonsutbetalingen opphører når du har en inntekt som utgjør mer enn 80 % av den samlede inntekten du hadde før du ble ufør. Hvis du igjen får lavere inntekt på grunn av sykdom vil pensjonen økes.

Når regnes uførepensjonen om til alderspensjon?

Hvis du har en stilling med aldersgrense 70 år blir pensjonen regnet om til alderspensjon ved fylte 67 år.

Har du en aldersgrense som er lavere enn 70 år (særaldersgrense), blir pensjonen regnet om til alderspensjon ved den lavere aldersgrensen.

Les mer om aldersgrenser og særaldersgrenser
 

Hva gjør jeg når jeg er helt tilbake i arbeid?

Hvis du blir frisk logger du deg inn på Min Side, velger "Pensjon" og deretter "Helt tilbake i arbeid". Da vil pensjonen din bli stoppet fra den datoen du oppgir.

Min Side

På Min Side kan du:

 • registrere inntekten din
 • beregne pensjonen din
 • se din pensjonsopptjening
 • se dine pensjonsutbetalinger
Uføretrygd fra NAV

På NAV sine nettsider kan du lese mer om uføretrygd.

Se mer informasjon fra NAV

Har du vært med i flere pensjons­ordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.

Fant du det du lette etter?

Lurer du på noe? Skriv til oss