Nye regler for innmelding i 2016

I 2016 er minstegrensen for rett til innmelding i pensjonsordningen i KLP endret. Dette gjør at flere meldes inn i KLP og opparbeider seg rettigheter til pensjon. Samtidig får det konsekvenser for de som har gått av med pensjon og som vil jobbe i tillegg til pensjonen.

Bilde

Sist endret 24.07.2017

Hva er ny innmeldingsgrense?

Den alminnelige innmeldingsgrensen for medlemskap i pensjonsordningen i KLP er nå 20 prosent av full stilling. Imidlertid har en del arbeidsgivere bestemmelser om at det ikke skal være noen nedre grense for innmelding. Hvis du lurer på hvilken innmeldingsgrense som gjelder for deg kan du sjekke i oversikten nedenfor. Er du usikker på hvilket tariffområde din arbeidsgiver hører inn under eller hva som gjelder for deg må du ta kontakt med din arbeidsgiver.

Hvem gjelder de nye reglene for, og fra når?

TariffområdeNedre grense for innmeldingGjelder fra
KS, KS BedriftIngen21.06.2013
KA, Virke-HUKIngen01.05.2014
Sykepleierordningen20 % stilling01.04.2016
Spekter område 10 og 420 % stilling01.10.2016
*Sykehusleger20 % stilling01.10.2016
Spekter område 9Sjekk med din arbeidsgiver, kan ha 20 % stilling eller ingen01.10.2016
**Øvrige virksomheterSjekk med din arbeidsgiver, kan ha 20 % stilling eller ingen01.10.2016

* For legeordningen gjelder unntak for leger som mottar full alderspensjon og samtidig jobber under 168 timer i et kvartal. Disse skal ikke meldes inn i pensjonsordningen.

** For øvrige virksomheter gjelder overgangsregler for perioden 1.10.2016 t.o.m. 31.12.2016 for de som har full alderspensjon og samtidig jobber. Hvis disse jobber under 168 timer i et kvartal skal de ikke meldes inn i pensjons­ordningen for denne perioden.

Hva er konsekvensene av endringen i reglene?

Når nedre grense for innmelding reduseres til arbeid i 20 prosent stilling eller ingen nedre grense, betyr det at flere nå enn tidligere skal meldes inn i pensjonsordningen.

Endringen har samtidig konsekvenser for de som har tatt ut alderspensjon og fortsatt ønsker å jobbe i tillegg. Som alderspensjonist kan du nå ikke jobbe like mye som tidligere før du blir meldt inn i pensjonsordningen igjen. Hvis du blir innmeldt på ny blir pensjonen din redusert, samtidig som du fortsetter å tjene opp pensjonsrettigheter. Når du senere slutter helt å jobbe, vil ny pensjon kunne bli lavere enn den du hadde i utgangspunktet.

Hvordan du kan beholde pensjonen uforandret ved jobb ved siden av pensjonen, kan du lese mer om litt lengre ned.

Hva må du gjøre hvis du jobber i lav stillingsprosent?

Har du bare en arbeidsgiver vil du bli meldt inn i KLP for de kvartalene du jobber og eventuelt overstiger minstegrensen for innmelding, enten den er 0 eller 20 prosent stilling. Du trenger ikke melde fra til arbeidsgiver om dette. 

Har du flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere skal du meldes inn gjennom hver av arbeidsgiverne.

Jobber du hos arbeidsgiver som har minstegrense for innmelding på 20 prosent stilling, må du legge sammen alle stillingene for å vurdere om du oppfyller minstekravet:

  • Hvis stillingene til sammen blir 20 prosent eller mer, må du selv melde fra til alle dine arbeidsgivere om at du har stilling annet sted, og at du skal meldes inn i pensjonsordningen i KLP. Dette gjelder uansett om du har fast stillingsprosent eller jobber på timelønn.
  • Jobber du hos forskjellige arbeidsgivere hvor innmeldingsreglene er ulike må du si fra til den arbeidsgiveren som har minstegrense på 20 prosent at du skal meldes inn hvis du til sammen har jobbet 20 prosent eller mer. Merk at noen arbeidsgivere har reservert seg mot å melde inn ansatte som jobber hos andre arbeidsgivere.
  • Hvis du samlet jobber mer enn 75 timer i et kvartal og er i tvil om du samlet oppnår 20 prosent stilling anbefaler vi at du tar kontakt med arbeidsgiver. Da kan arbeidsgiver sjekke om du skal meldes inn i pensjonsordningen.  

Hvor mange timer som utgjør 20 prosent stilling, avhenger av hvor mange timer som regnes som full arbeidsuke i din stilling. Vi har satt opp noen eksempler som viser ulike alternativer. Her ser du hvor mange timer du må jobbe for å bli meldt inn i KLP, og antall timer du kan jobbe som pensjonist uten at du blir meldt inn.

Hvordan kan jeg beholde alderspensjonen min uforandret?

Hvor mye du kan jobbe ved siden av pensjonen er avhengig av om arbeidsgiver tilbyr pensjonistvilkår eller ikke. Og om arbeidsgiver har 0 eller 20 prosent som minstegrense for innmelding. Du må derfor undersøke med din arbeidsgiver hvilke muligheter du har. Alternativene er:

  1. Jobbe på pensjonistvilkår. Jobber du på pensjonistvilkår skal du ikke meldes inn i pensjonsordningen og pensjonen du mottar vil være uforandret. For de som mottar avtalefestet pensjon (AFP) etter pensjonsordningens regler, er muligheten for å jobbe på pensjonistvilkår først mulig fra 65 år.
    Ikke alle arbeidsgivere gir mulighet for ansettelse på pensjonistvilkår.  
  2. Jobbe under innmeldingspliktig stilling. Hvis du jobber hos arbeidsgiver med innmeldingsgrense på 20 prosent stilling må du jobbe mindre enn dette.
  3. Hvis din arbeidsgiver ikke har noen nedre grense for innmelding kan du ikke jobbe i det hele tatt dersom du ønsker å beholde pensjonen uforandret. Alternativet er å ta ut en delvis alderspensjon.

Er du alderspensjonert sykehuslege og mottar full alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år kan du jobbe opptil 168 timer i løpet av et kvartal uten at pensjonen din reduseres. Jobber du 168 timer eller mer meldes du inn i pensjonsordningen og pensjonen din reduseres. Dette er en særregel for sykehuslegene i legeordningen.