Ditt medlemskap - offentlig tjenestepensjon

Foto: Hanne C. Jonassen, @hannejonas

Ditt medlemskap i KLP betyr at du er med i din arbeidsgivers pensjonsordning. De fleste arbeidsgivere i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor har avtale om offentlig tjenestepensjon hos oss. Det er arbeidsgiver som skal melde deg inn i ordningen.

De fleste sykehusleger og sykepleiere er også KLP-medlemmer - fordi disse yrkesgruppene har egne ordninger i KLP.  

Medlemskapet er ditt viktigste ansattegode i tillegg til lønn. Du regnes som medlem også etter at du har gått av med en pensjonsutbetaling fra KLP. Følg med på ditt medlemskap på Min Side

Trygghet for fremtiden

De fleste arbeidstakere betaler et pensjonsinnskudd på opp til 2 prosent av lønn, mens arbeidsgiver betaler resten av kostnadene ved pensjonsordningen. Du får mye igjen for pengene. Medlemskapet gir deg og dine økonomisk sikkerhet dersom noe uventet skulle skje før du går av med AFP eller alderspensjon. Du kan ha rett til uførepensjon hvis du blir langvarig arbeidsufør. Dine etterlatte kan ha rett til pensjon hvis du skulle falle fra. Les mer om offentlig tjenestepensjon

Medlemsfordeler du drar nytte av her og nå

Som medlem i KLP får du alltid våre beste priser og vilkår på banktjenester, forsikringer og fondssparing. Også pensjonister som mottar pensjon fra KLP får medlemsfordeler. Se hva du kan spare på å benytte deg av dine medlemsfordeler

Dette kan påvirke medlemskapet og pensjonen

Dersom noe endrer seg i din jobb- eller livssituasjon, kan dette påvirke medlemskapet og pensjonsrettighetene. Det kan være hendelser knyttet til bytte av jobb, endring i stillingsprosent eller liknende. Les mer om hva som kan påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter

Inn- og utmelding av den offentlige tjenestepensjonsordningen:

Når skal du meldes inn?

Hvilket tariffområde jobber du i?

For rett til medlemskap i KLP har det nå betydning hvilket tariffområde din arbeidsgiver tilhører.

Frem til 2013 var det en felles nedre grense for arbeidsomfangets størrelse i forhold til rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning i KLP.

Fra 1. april 2013 ble tariffpartene enige å endre innmeldingsreglene slik at arbeidsforhold hos flere forskjellige arbeidsgivere skal legges sammen og ses under ett for oppfyllelse av innmeldingskravet.

Den 21. juni 2013 ble det avsagt en dom i Arbeidsretten som fikk konsekvenser for innmelding i KLPs pensjonsordning. Dommen medførte at alle som er omfattet av Hovedtariffavtalen i kommunal sektor nå skal meldes inn i pensjonsordningen, uten noen nedre grense for antall arbeidstimer.

Velg den kategorien som er riktig for deg nednefor.

Ansatt i kommuner og fylkeskommuner

Alle kommuner og fylkeskommuner er omfattet av hovedtariffavtalen i kommunal sektor, og det er ingen nedre grense for medlemskap fra 21. juni 2013.

Dersom du er fast ansatt skal du meldes inn fra dagen du begynner å jobbe. Er du midlertidig ansatt eller jobber som tilkallingsvakt, skal du etterinnmeldes ved kvartalets utløp for gjennomsnittlig arbeidstid for hele kvartalet. Samlet stillingsprosent kan ikke overstige 100 prosent hos samme arbeidsgiver.

Lærere er medlemmer i Statens Pensjonskasse til tross for at disse er kommunalt- / fylkeskommunal ansatte. Har du likevel flere stillinger hos samme arbeidsgiver, er det hovedstillingen som bestemmer hvilken pensjonsordning du skal meldes inn i.

Eksempel: Er du 70 prosent ansatt som lærer og har en annen 30 prosent stilling i kommunen, skal du meldes inn i Statens Pensjonskasse for begge stillingene. Spørsmål vedrørende medlemskap må rettes dit.

Er du sykepleier ansatt i en kommune/fylkeskommune?

Se "Ansatt i helseforetak og sykepleiere" nedenfor.

Ansatt i helseforetak og sykepleiere

Generelt for ansatte i helseforetak, sykehusleger og sykepleiere

Fra 1.oktober 2016 er innmeldingsgrensen endret slik at alle som jobber i 20 prosent stilling eller mer, skal meldes inn i pensjonsordningen. For sykepleiere gjelder dette fra 1. april 2016. Dette gjelder uansett om du har fast stillingsprosent, midlertidig ansatt eller jobber som tilkallingsvakt. 

Jobber du som midlertidig ansatt eller tilkallingsvakt, skal du meldes inn hvis du har jobbet minst 20 prosent stilling i løpet av ett kvartal.

Jobber du hos flere arbeidsgivere skal det du jobber legges sammen og meldes inn om det til sammen blir minst 20 prosent stilling. Da skal hver enkelt arbeidsgiver melde deg inn i pensjonsordningen, uavhengig av hvor få timer du har jobbet der. Du er selv ansvarlig for å informere dine arbeidsgivere om at du skal meldes inn og meldes ut. Merk at enkelte arbeidsgivere har reservert seg mot å slå sammen stillinger på tvers av tariffområdene. Disse skal derfor ikke regnes med når minstegrensen skal vurderes.
 

Spesielt for sykehusleger

Er du sykehuslege og har gått av med alderspensjon gjelder andre regler for innmelding. Da skal du gjeninnmeldes hvis du jobber 168 timer eller mer i ett kvartel. 

 

 

Ansatt i bedrifter/foretak/organisasjoner o.l.

Er du ansatt hos en annen arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon i KLP, må du ta kontakt med din arbeidsgiver for å finne ut hvilke regler som gjelder for deg. KLP har ikke oversikt over hvilke arbeidsgivere som tilhører de enkelte tariffområdene, og du må derfor ta kontakt med hver enkelt arbeidsgiver.

Ansatt hos arbeidsgivere i flere ulike tariffområder

Ettersom reglene for medlemskap er avhengig av hvilket tariffområde din arbeidsgiver tilhører, er det vanskelig å gi en felles oversikt over innmeldingsreglene for deg som har flere arbeidsgivere. Er alle dine arbeidsgivere innenfor kommunal / fylkeskommunal sektor, er det reglene i punktet om ansatte i kommuner og fylkeskommuner beskrevet ovenfor som gjelder for deg.

KLP ikke har oversikt over hvilke arbeidsgivere som tilhører de enkelte tariffområdene, slik at du derfor må ta kontakt med hver enkelt arbeidsgiver for å finne ut hvilke regler du er omfattet av.

Ansatt på pensjonistvilkår med pensjonistlønn

Det er bare alderspensjonister som kan engasjeres på pensjonistvilkår med pensjonistavlønning. Ansettelse på pensjonistvilkår med pensjonistlønn, gir ikke rett til medlemskap i pensjonsordningen.

Ordning om pensjonistlønn må avtales med den enkelte arbeidsgiver. Det er ikke alle arbeidsgivere som er omfattet av reglene om pensjonistlønn og spørsmål om dette må rettes direkte til arbeidsgiver. Merk at du som har tatt ut en avtalefestet pensjon, ikke kan inngå avtale om pensjonistavlønning.
 

Hva skjer med medlemskapet ved sykdom og permisjon?

Permisjon

Permisjon med lønn
Medlemskapet ditt fortsetter som tidligere.

Permisjon med delvis lønn
Medlemskapet ditt fortsetter, men med en stillingsprosent ut fra lønnen du får utbetalt.

Permisjon uten lønn
Du meldes ut av pensjonsordningen hvis permisjonen varer i minst 1 måned. Du er likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at du er sikret uførepensjon og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du ikke var meldt ut.

Dersom du blir medlem av en annen pensjonsordning i permisjonstiden, er du likevel ikke risikodekket. 

Frivillig medlemskap
Ved avtalt permisjon uten lønn eller med delvis lønn har du anledning til å fortsette medlemskapet i KLP i inntil to år. I særlige tilfeller kan det også forlenges ut over 2 år. Du må i tilfelle betale hele den ordinære årspremien til KLP selv.
For å stå som frivillig medlem i permisjonstiden må du melde fra til KLP innen to måneder etter at permisjonen starter.

Skjemaer

Tilbud om frivillig medlemskap (sykepleiere)
Tilbud om frivillig medlemskap (sykehusleger)
Tilbud om frivillig medlemskap (kommuner og bedrifter)
Tilbud om frivillig medlemskap (fylkeskommuner)
Tilbud om frivillig medlemskap (statlige helseforetak mv.)

Sykdom

Dersom du blir syk skal du ikke meldes ut av KLPs offentlige tjenestepensjonsordning.

Er du fortsatt syk når sykepengene dine opphører, må du sende inn søknad om midlertidig uførepensjon eller uførepensjon.

Har du fått innvilget midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, skal du fortsette som vanlig medlem i reststillingen din, selv om den da eventuelt blir mindre enn innmeldingsgrensen. Dersom du begynner i deltidsjobb hos en annen arbeidsgiver, vil du ikke lenger være forsikret i denne stillingen hvis du blir helt ufør senere. Dersom den andre arbeidsgiveren også er i offentlig sektor skal du meldes inn hvis du fyller kravene for innmelding, og vil da fortsatt være forsikret om du skulle bli sykere.

Hva skjer når du blir utmeldt av ordningen?

Du vil motta et pensjonsbevis fra KLP som viser din opptjening og rettigheter.

Du er fortsatt forsikret ved eventuell uførhet eller død i 14 dager etter at KLP har sendt deg et slikt pensjonsbevis. Hvis det ikke blir sendt er du fortsatt forsikret i inntil 2 måneder etter utmeldingen.

Når du meldes ut stopper opptjeningen av pensjonen, og du får rett til oppsatt pensjon hvis du har minst 3 års medlemstid til sammen. Du får da pensjonsrettigheter ut fra hvor mange år du har vært medlem. Hvis du senere blir innmeldt igjen bortfaller retten til oppsatt pensjon og medlemstiden regnes med i din samlede pensjon.

Fortsettelsesforsikring

Fortsettelsesforsikring er en forsikring med individuell premieberegning som du har rett til å tegne når du meldes ut av KLPs offentlige tjenestepensjonsordning.

For å tegne fortsettelsesforsikring må du ta kontakt med oss. Du må tegne fortsettelsesforsikringen innen seks måneder etter at KLPs ansvar opphører i forbindelse med utmeldingen.

Les mer om dine rettigheter som tidligere medlem i KLP

Har du jobbet hos flere arbeidsgivere?

Hver arbeidsgiver har sin egen pensjonsordning, også innen KLP. Hvis du har jobbet hos flere arbeidsgivere har du derfor vært medlem av flere tjenestepensjonsordninger. 

Det er inngått en overføringsavtale mellom de forskjellige offentlige tjenestepensjonsordningene. Den går i korthet ut på at du får utbetalt din samlede pensjon fra den siste pensjonsordningen hvor du er aktiv medlem. De andre pensjonsordningene refunderer til den pensjonsordningen som utbetaler den samlede pensjonen.

  • nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.
  • norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.

Historisk oversikt over innmeldingsregler

Minstekrav til arbeidstid for medlemskap i KLP

Generelle regler

Før 1974

Forskjellige regler for hver arbeidsgiver.

1.1.1974 - 1.1.1978

Minst 18 arbeidstimer per uke.

1.1.1978 - 1.1.1987

Minst 15 arbeidstimer per uke.

1.1.1987 - 1.1.1999

Minst 14 arbeidstimer per uke.

1.1.1999 – 1.4.2013

14 arbeidstimer per uke for fast ansatte eller 168 arbeidstimer i kvartalet for midlertidig ansatte og de med ekstratimer hos samme arbeidsgiver.

1.4.2013 -

Som fra 1.1.1999, men arbeidstimer hos forskjellige arbeidsgivere skal legges sammen for oppnåelse av minstekravet på 168 timer.

NB! Enkelte arbeidsgivere beholdt også sine egne innmeldingsregler de første årene etter 1974.

Spesielt for sykepleiere

Før 1.5.1976

Minst 50 % av lønnen for stillingen.

1.5.1976 – 1.1.1977

Minst 17 timer per uke.

1.1.1977 – 1.1.1987

Minst 15 timer per uke.

1.1.1987 - 1.1.1999

Minst 14 arbeidstimer per uke.

1.1.1999 - 1.4.2016

14 arbeidstimer per uke for fast ansatte eller 168 arbeidstimer i kvartalet for midlertidig ansatte og de med ekstratimer hos samme arbeidsgiver.

1.4.2016 -

20 prosent av full stilling eller mer. Jobber du i flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere i sykepleierordningen, skal timene sees under ett for oppfyllelse av 20 prosentkravet. 

 

Spesielt for sykehusleger

Før 1994

Generelt ingen nedre grense for medlemskap, men likevel nedre grenser for overlegene som hjemlet i tariffavtalene.

1.1.1994 -

Samme krav til arbeidstid som de generelle (i oversikten over).

Betingelser for medlemskap i KLP for midlertidig ansatte

Generelle regler

01.01.1974 – 01.07.1986

Innmelding etter 1 år i stilling som fylte minstekravet til arbeidstimer (se over).

01.07.1986 – 01.01.1999

Innmelding etter 6 måneder i sammenhengende arbeid som fylte minstekravet til arbeidstimer (se over). Innmelding skulle skje med tilbakevirkende kraft.

01.01.1999 –

Innmelding umiddelbart hvis minstekrav til arbeidstid oppfylles.

Spesielt for sykehusleger

01.01.1952 – 01.01.1994

Overleger som de generelle (i oversikten over). Underordnede sykehusleger hadde regel om 4 måneder i stilling før innmelding.

01.1.1994 – 01.1.1999

Innmelding etter 4 måneder i stilling som fylte minstekravet til arbeidstimer for alle sykehusleger.

01.1.1999 –

Samme innmeldingsregler som de generelle (i oversikten over).

Ofte stilte spørsmål:

Jeg er sykepleier. Hvilke innmeldingsregler gjelder for meg?

Fra 1.4.2016 er innmeldingsgrensen for sykepleiere endret og alle som jobber 20 prosent eller mer, skal da meldes inn i pensjonsordningen. Jobber du i flere stillinger hos samme eller forskjellige arbeidsgivere i sykepleierordningen, skal timene sees under ett for oppfyllelse av 20 prosentkravet. Les mer om lovendringen

Min arbeidsgiver har flyttet sin pensjonsordning til KLP. Hva innebærer dette for meg som mottar pensjon?

For de som har utbetaling av pensjon, vil pensjonen bli overført til samme konto som tidligere selskap har gitt informasjon om. Beløpet vil være det samme. Dato for utbetaling vil være senest den 20. i hver måned. 

Se alle utbetalingsdatoene her

Hvilken informasjon vil jeg som ansatt hos en arbeidsgiver som flytter til KLP motta fra KLP?

Så snart medlemskapet er etablert i KLP, vil det bli sendt ut informasjon om rettigheter og plikter og hvilke muligheter for medlemsfordeler et medlemskap i KLP gir. Da vil du også kunne sjekke på Min side hva din fremtidige pensjon vil bli. 

Mine medlemsopplysninger er feil. Hva gjør jeg?

KLP er avhengig av at alle opplysninger mottatt fra arbeidsgiver er korrekte. KLP har ikke anledning til å korrigere medlemsopplysninger uten melding fra arbeidsgiver.

Du bør derfor kontakte din arbeidsgiver først. Det gjelder også hvis du har jobbet et sted som skulle gitt medlemskap i KLP og dette ikke vises i vår medlemshistorikk.

Hva er pensjonistlønn, og hvem kan få dette?

Pensjonistlønn kan tilbys pensjonister som ønsker å jobbe ved siden av alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP, uten at pensjonen blir redusert.

Det må da inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om engasjement på pensjonistvilkår. Det innebærer at du ikke ansattes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn. Du skal da heller ikke meldes inn i pensjonsordningen.

Det er ikke alle arbeidsgivere som har tariffavtale som åpner for å engasjere noen på pensjonistvilkår, og spørsmål om du har denne muligheten må derfor rettes til arbeidsgiver. Helseforetakene har ikke slik tariffavtale.

Jeg har flyttet. Må jeg sende adresseendring til KLP?

Nei, det trenger du ikke. Hver måned får KLP oppdaterte endringer fra Folkeregisteret.

Min Side

På Min Side kan du:

  • registrere inntekten din
  • beregne pensjonen din
  • se din pensjonsopptjening
  • se dine pensjonsutbetalinger
Har du tidligere vært medlem?
Har du vært med i flere pensjons­ordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.

Lurer du på noe? Skriv til oss