Økt minstenivå i folketrygden - og lavere pensjon fra KLP

Alders- og ektefellepensjonister med offentlig tjenestepensjon kan få lavere tjenestepensjon når folketrygden øker mer enn ordinær pensjonsregulering. Det er fordi offentlig tjenestepensjon er omfattet av samordningsreglene som ser pensjonene i sammenheng. Summen av pensjonene fra folketrygden og KLP vil ikke gå ned.

Sist endret 04.09.2017

Økt minstepensjon i folketrygden

Minstepensjonen til enslige alderspensjonister i folketrygden ble økt med 4000 kroner per år fra 1. september 2016 og skal økes med 4000 kroner fra 1. september 2017. Gifte og samboendes minstepensjon skal økes med 1000 kroner fra 1. september.

Lavere offentlig tjenestepensjon

Dette medfører at tjenestepensjonen til KLP-medlemmer som har minste pensjonsnivå i folketrygden vil bli redusert med virkning fra 1. september. Det er reglene for samordning mellom offentlig tjenestepensjon og folketrygden som er fastsatt av Stortinget, som styrer dette. Offentlig tjenestepensjon kan betraktes som en forsikringsløsning som sikter mot at summen av pensjonene fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal bli 66 prosent av lønnen. Når folketrygden øker må altså tjenestepensjonsytelsen reduseres.  

Når blir pensjonene endret?

KLP beregner tjenestepensjonen på nytt og utbetaler korrekt tjenestepensjon fra og med september. Noen vil få redusert tjenestepensjon. De som får redusert tjenestepensjon får brev om det.

Målet med endringen

Målsetningen er å løfte pensjonen for de som bare har minste pensjonsnivå i folketrygden. Siden pensjonister som både har offentlig tjenestepensjon og folketrygd har et høyere samlet pensjonsnivå enn de som bare har minstenivået i folketrygden, er pensjonistene i KLP ikke i målgruppen for denne pensjonsøkningen. Les mer om økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister på nav.no.