Ektefelle- og barnepensjon fra KLP

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Hva er etterlattepensjon?

Når en som er KLP-medlem faller fra, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til etterlattepensjon. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon. Etterlattepensjon er et fellesbegrep for ektefellepensjon og barnepensjon. Pensjonen kompenserer for inntektstapet etter avdødes arbeidsinntekt.

Retten til etterlattepensjon fra KLP er blitt opparbeidet gjennom tjenestepensjonsordningen hos avdødes arbeidsgiver. De fleste ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter er medlem i KLP. I tillegg til pensjon fra KLP kan etterlatte ha krav på etterlattepensjon fra folketrygden. Denne blir utbetalt av NAV.

Var avdøde gruppelivsforsikret i KLP?

Hvis avdøde også var med i KLPs gruppelivsforsikring gjennom jobben sin, kan KLP utbetale et engangsbeløp til etterlatte. Det kan være til ektefelle, samboer, registrert partner, barn eller eventuelt til dødsbo. Tidligere arbeidsgiver kan opplyse om hvilket forsikringsselskap som har gruppelivsdekningen. Les mer om gruppelivsforsikring

Hvem skal melde fra om dødsfallet?

  • Hvis en pensjonist som mottar pensjon fra KLP dør, må etterlatte melde fra om dette til KLP.
  • Hvis et yrkesaktivt medlem dør, sender arbeidsgiver inn melding om dødsfall til KLP.
  • Når KLP mottar meldingen, starter saksbehandlingen automatisk. Det er derfor ikke nødvendig å sende pensjonssøknad til KLP.

Utbetaling av restpensjon

  • Når pensjonisten dør, foretar KLP en engangsutbetaling til ektefelle eller dødsboet. Pensjonen for dødsmåneden tilsvarer den månedlige pensjonen.
  • Dersom pensjonisten har en gjenlevende ektefelle, utbetales det pensjon to måneder etter dødsmåneden. Ved utbetaling til dødsbo, utbetales pensjon for èn måned etter dødsmåneden.
  • Utbetalingen etter dødsmåneden er ikke samordnet med folketrygden. Pensjonen er skattefri fra dødsmåneden og perioden etter.

Barnepensjon

Avdødes barn under 20 år. Stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget kan også ha rett til barnepensjon.

Ektefellepensjon

Enke, enkemann eller registrert partner kan ha rett til etterlattepensjon når et KLP-medlem dør. Retten til ektfellepensjon berøres ikke av separasjon. Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.

Ektefellepensjonen opphører dersom gjenlevende inngår nytt ekteskap. Pensjonen blir utbetalt igjen dersom det nye ekteskapet opphører ved død eller skilsmisse.

Ektefellepensjon som er opphørt på grunn av nytt ekteskap, kan likevel innvilges på nytt dersom ekteparet ikke har tilstrekkelige eksistensmidler.

Fraskilt ektefelle

Fraskilt ektefelle kan også ha rett til etterlattepensjon. Hvis ektefellen gifter seg på nytt, faller rettigheten bort.

Reglene i ekteskapsloven § 86 fastslår at gjenlevende ektefelle som var skilt fra avdøde, beholder retten til ektefellepensjon forutsatt at ekteskapet hadde var i minst 10 år før skilsmissen, og videre at den gjenlevende fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen.

Det er også en forutsetning at man ikke har fraskrevet seg denne retten ved skilsmissen.

Retten opphører dersom den fraskilte ektefellen har inngått nytt ekteskap før tidligere ektefelle dør.

For å få rett til slik ektefellepensjon er det også en betingelse at avdøde var medlem av en pensjonsordning med rett til ektefellepensjon før skilsmissen.

Flere etterlatte ektefeller (gjenlevdende og fraskilt)

Dersom avdøde var gift på nytt og både gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle har rett til pensjon, blir denne delt i forhold til antall år hver av dem har vært gift med avdøde.

Er det lenge siden avdøde var medlem i KLP?

Hvis avdøde ble meldt ut av pensjonsordningen i KLP uten å få pensjon, vil du ha rett til etterlattepensjon dersom avdøde hadde en medlemstid på minst 3 år (til sammen i KLP og i eventuelle andre offentlige pensjonsordninger som er omfattet av overføringsavtalen). Les mer om tidligere medlemmer

Unntak

Hvis medlemmet dør innen 1 år etter innmeldingen eller innen 1 år etter at ekteskapet ble inngått, har du ikke rett til ektefellepensjon. Dette unntaket gjelder bare hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av ektefellene kjente til før innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen.

Beregning av etterlattepensjoner

Hvor mye de etterlatte får utbetalt i pensjon, er avhengig av hvor mange år avdøde var KLP-medlem, stillingsprosenten og lønnen hos tidligere arbeidsgiver.

Ektefellepensjoner

Det finnes forskjellige beregninger av etterlattepensjoner. For de som allerede hadde ektefellepensjon før 1. januar 2001, er pensjonen beregnet som bruttoberegnet ektefellepensjon. For å finne ut hvilke regler som gjelder for deg, bruk tabellen på side 5 i brosjyren om etterlattepensjon eller ring vårt kundesenter på tlf 05554.

Barnepensjon

Netto barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening. Ved kortere medlemstid avkortes pensjonen. Mer informasjon om hvordan barnepensjon beregnes, se side 31 i brosjyren om etterlattepensjon eller ring vårt kundesenter på tlf 05554.

Inntekt ved siden av etterlattepensjon

Hvis du har lønnsinntekt i tillegg til at du får ektefellepensjon, må du sette deg inn i regelverket for mye du kan tjene uten at det går ut over pensjonen. Du må også sette deg inn i regelverket for når du må melde fra til KLP om tilleggsinntekter. Les mer om din opplysningsplikt når du har inntekt ved siden av pensjon

Barnepensjon skal ikke reduseres dersom barnet har inntekt.

Samordning med folketrygden  

De fleste etterlattepensjoner fra KLP skal samordnes med pensjon fra NAV. Barnepensjon blir normalt ikke samordnet. Ved samordning blir folketrygden alltid utbetalt i sin helhet, og tjenestepensjonen blir redusert med et samordningsfradrag til man får det riktige samlede pensjonsnivået.

Regulering av pensjonsutbetalinger

Alle pensjoner under utbetaling skal reguleres 1. mai hvert år. Ektefellepensjon reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet frem til fylte 67 år. Regulering skjer ved at folketrygdens grunnbeløp (G) økes fra 1. mai hvert år. Etter overgang til alderspensjon vil pensjonen reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet fratrukket 0,75 prosent.

Les mer om regulering av pensjonsutbetalinger

Min Side

Med etterlattepensjon i KLP kan du se dine pensjonsutbetalinger på Min Side.

Var avdøde med i flere pensjons­ordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.

Lurer du på noe? Skriv til oss