Hva er aldersgrensen for stillingen din?

Bilde

Den generelle aldersgrensen i KLPs pensjonsordning er 70 år. De fleste av våre medlemmer har denne aldersgrensen. I tillegg til dette har vi to særaldersgrenser, som er 65 år og 60 år. Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben og når du senest kan gå av med alderspensjon.

Enkelte stillinger har det som kalles særaldersgrense. Har du særaldersgrense gir det rett til å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år.

Hvis du er usikker på hvilken aldersgrense du har, kan du logge deg inn på Min Side og få oversikt over ditt medlemskap i KLP. Her kan du også prøve vår pensjonskalkulator for å se eksempler basert på de opplysningene KLP har registrert om deg. 

Hva er en særaldersgrense?
Med særaldersgrense menes andre aldersgrenser enn den generelle som er 70 år.

I KLPs pensjonsordning har vi særaldersgrense 60 og 65 år. Det som kjennetegner stillinger som har særaldersgrense er at jobben medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper.
I oversikten du ser nedenfor er særaldersgrensene merket med bokstaven a eller b*. Bokstavene viser hva som er tatt hensyn til når særaldergrensene for stillingene er bestemt. Bokstavene viser også hvilke rettigheter du har knyttet til særaldersgrensen din.  

a) Arbeidet medfører uvanlig fysisk og psykisk belastning på arbeidstakeren slik at man ikke klarer å jobbe til man er 70 år.
b) Arbeidet stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper hos arbeidstakeren som normalt vil bli svekket før man fyller 70 år.

*Det er Stortinget ogArbeids- og sosialdepartementet (ASD) som beslutter hvilke stillinger som dette gjelder.

Særaldersgrenser

Oversikt over særaldersgrenser

Bokstavene a og b angir hjemmelen i lov om aldersgrenser, § 2. Se vedtektenes § 7-2 siste ledd.

Stillings-
kode
BenevnelseAlders-
grense
Hjemmelsalders-
grenseloven
9430Administrasjonssjef70/65a
7352Ambulansebåtfører / mannskap60b
7352Ambulansesjåfør60b
7352Ambulansesjåfør I60b
6986Ambulansesjåfør med fagbrev60b
4001Arbeider70/65a
6014Arbeider70/65a
4002Arbeidsleder70/65a
7451Ass. leder65a
8451Avdelingsjordmor65a
7451Avdelingsleder (med særaldersgrense)65a
7453Avdelingsleder (med særaldersgrense)65a
7451Avdelingssykepleier65a
7453Avdelingssykepleier65a
7003Badebestyrer65b
6014Badebetjent65b
7003Bademester65b
5122Barnepleier65a
7024Barnepleier65a
7024Barnepleier I65a
7174Bedriftssykepleier65a
7003Brannformann60b
7237Brannkonstabel60b
7237Brannkonstabel I60b
7003Brannmester60b
8451Brannsjef65b
4007Energimontør70/65a
4008Fagarbeider70/65a
5124Fagarbeider70/65a
4304Fagarbeider (med særaldersgrense)65a
6986Fagarbeider (med særaldersgrense)65a
4304Fagarbeider I (med særaldersgrense)65a
6986Fagarbeider I (med særaldersgrense)65a
7174Fagutviklingssykepleier65a
7523Fagutviklingssykepleier65a
6014Feier65b
6986Feier65b
6014Feierformann65b
7003Feierformann65b
7003Formann (med særaldersgrense)65a
7066Fysioterapeut65a
7066Fysioterapeut I65a
7711Fysioterapeut i turnusåret65a
7523Geriatrisk sykepleier65a
7076Helsefagarbeider65a
6185Helsesøster65a
6185Helsesøster I65a
7076Hjelpepleier / Helsefagarbeider65a
7076Hjelpepleier I65a
6190Hjemmehjelp65a
6190Hjemmehjelp I65a
7174Hjemmesykepleier65a
6190Husmorvikar65a
7174Hygienesykepleier65a
8209Klinisk spesialist i spesialsykepleie65a
7714Klinisk spesialist i sykepleie65a
7714Klinisk spesialist i sykepleie I65a
7713Klinisk vernepleier65a
7713Klinisk vernepleier I65a
8451Klinikksjef65a
7451Kommunefysioterapeut65a
7453Kommunefysioterapeut65a
7451Ledende helsesøster65a
7453Ledende helsesøster65a
7076Miljøarbeider65a
6675Miljøterapeut65a
6675Miljøterapeut I65a
5133Miljøterapeut / arbeider65a
5133Miljøterapeut / arbeider I65a
4304Montør70/65a
6986Montør70/65a
7003Montørformann70/65a
7523Onkologisk sykepleier65a
7003Overbrann- / brannmester65/60b
7003Overbrannmester med utrykningsplikt65/60b
7003Overmontør70/65a
8451Overtannlege65a
7523Psykiatrisk sykepleier65a
5149Renholder65a
7210Renholder65a
7210Renholder (I)65a
4304Renholdsoperatør65a
5124Renholdsoperatør65a
6986Renholdsoperatør65a
4234Rutebilsjåfør65a
6883Rutebilsjåfør65a
9450Rådmann65a
7451Sjeffysioterapeut65a
7453Sjeffysioterapeut65a
7451Sjefhelsesøster65a
7453Sjefhelsesøster65a
6883Sjåfør65a
6883Sjåfør I65a
7617Spesialfysioterapeut65a
7681Spesialhjelpepleier65a
7523Spesialsykepleier65a
7523Spesialsykepleier I65a
5195Sykepleier65a
7174Sykepleier65a
7174Sykepleier I65a
8301Tannlege65a
7003Underbrannmester60b
8451Varabrannsjef65b
6455Vernepleier65a
6455Vernepleier I65a
4304Yrkessjåfør65a
6986Yrkessjåfør65a

Når kan du gå av med alderspensjon fra KLP

Hvis du har stilling med aldersgrense 70 år

 

Hvis du har aldersgrense 70 år, kan du ta ut alderspensjon fra KLP fra fylte 67 år.

Hvilke valg har du?

  • Du kan ta ut alderspensjon fra KLP fra fylte 67 år, men da må du også ta ut alderspensjon fra folketrygden.
  • Du kan ta ut både hel og delvis alderspensjon fra KLP, men det forutsetter at du reduserer eller slutter helt i stillingen din.

Hvis du har stilling med særaldersgrense 65 år

Hvis du har en stilling med aldersgrense 65 år, kan du gå av når du blir 65 år. Du kan også gå av med pensjon inntil 3 år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og samlet medlemstid i KLP og andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år (85-års regelen).

Eksempel:

En hjelpepleier med aldersgrense 65 år kan fratre 62 år gammel hvis vedkommende har vært medlem i minst 23 år (62 + 23 = 85).

Hvilke valg har du?

  • Du kan ta ut alderspensjon fra KLP fra fylte 65 år, og vente med å ta ut alderspensjonen fra folketrygden til 67 år.
  • Du kan ta ut pensjon fra KLP fra du fyller 62 år, og vente med å ta ut alderspensjon fra folketrygden til du er 67 år.

 

Du kan ta ut både hel og delvis alderspensjon fra KLP, men det forutsetter at du reduserer full stilling med minimum 10 prosent, eller slutter helt i stillingen din.

Hvis du har stilling med særaldersgrense 60 år

Hvis du har en stilling med aldersgrense 60 år, kan du gå av når du blir 60 år.

Du kan også gå av med pensjon inntil 3 år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og samlet medlemstid i KLP og andre offentlige tjenestepensjonsordninger er minst 85 år (85-års regelen).

Eksempel:
En brannkonstabel med aldersgrense 60 år kan fratre 57 år gammel hvis vedkommende har vært medlem i minst 28 år (57 år gammel + 28 års medlemstid = 85).

 

Hvilke valg har du?

  • Du kan ta ut alderspensjon fra KLP fra fylte 60 år, og vente med å ta ut alderspensjon fra folketrygden til du er 67 år. 
  • Du kan ta ut alderspensjon fra KLP fra fylte 57 år, og vente med å ta ut alderspensjonen fra folketrygden til du er 67 år.

Du kan ta ut både hel og delvis alderspensjon fra KLP, men det forutsetter at du reduserer full stilling med minimum 10 prosent, eller slutter helt i stillingen din.

 

Vis spørsmål og svar om:

Spørsmål og svar om særaldersgrenser

Jeg har tidligere vært brannmann i over 20 år med særaldersgrense 60 år. Jeg jobber nå på 110–sentralen. Jeg nærmer meg pensjonsalder 57 år og lurer på om jeg kan gå av med alderspensjon etter særaldersgrense 60 år. Kan jeg det?

Nei, du kan ikke gå av med pensjon etter særaldersgrense så lenge du jobber i en stilling med 70 års aldergrense. Men, du kan gå av med alderspensjon etter særaldersgrense om du går tilbake i en jobb med særaldersgrense 60 år og har denne i ett år.

Jeg er 60 år og ønsker å gå av med alderspensjon om 2 år, jeg har tidligere hatt særaldersgrense. Kan jeg få tilbake særaldersgrensen min etter å ha vært i jobb med høyere aldersgrense rett før jeg skal gå av med pensjon?

Ja, det kan du. Det er to muligheter til å få tilbake den lavere aldersgrensen, dette er: Ettårsregelen og 10/15-årseregelen. Dette gjelder kun for de med bokstav a - se hvilke stillinger dette gjelder i "oversikt over særaldergrenser" over.

Ettårsregelen
Du må jobbe i stillingen som har særaldersgrense i ett år for at denne skal være gjeldende igjen. Hvis du nærmer deg pensjonsalder, må du ha hatt særaldergrensen i ett år, året før du du går av med pensjon. Det må være denne aldersgrensen du avslutter

Eksempel sykepleier
For sykepleierne gjelder ettårsregelen kun ved overgang fra stilling med aldersgrense 70 år, til stilling med aldersgrense 65 år. Når det står at den nye aldersgrensen legges til grunn, menes at den legges til grunn ved pensjonering. Det er altså den siste tiden før man går av med pensjon man må ha hatt stilling med den nye aldersgrensen i ett år. Uten denne regelen ville det være mulig å bytte til en stilling med lavere aldersgrense rett før man skulle gå av med pensjon.

Eksempel brannmester
En brannmester har aldersgrense 60 år og kan gå av med alderspensjon fra 57 år. Hvis han går over i en stilling med høyere aldersgrense vil han få den aldersgrensen som gjelder for den nye stillingen. Ett-årsregelen betyr at hvis han allerede er fylt 56 år når han bytter stilling, vil han ha retten til å gå av med alderspensjon fra 57 år.

Hvis han fortsetter utover dette året mister han retten til å gå av ved 57 år. For å få igjen den retten må han begynne å jobbe igjen i en stilling med aldersgrense 60 år, og være i denne jobben i minst 1 år.

10/15-årsregelen (gjelder kun de med bokstaven a - se "oversikt over særaldersgrense")
De som har gått over til en stilling med høyere aldersgrense, kan beholde retten til å gå av med alderspensjon fra sin tidligere pensjonsalder i inntil 10 år, hvis de har hatt den lavere aldersgrensen i minst 15 år. Dette gjelder ikke alle.

Bakgrunnen er at de som har hatt en stilling som har medført en uvanlig belastning over mange år, vil kunne ha behov for å kunne gå av tidligere, selv om de skifter jobb de siste årene. Denne retten gjelder derfor bare for de som har hatt en stilling med særaldersgrense som er begrunnet med bokstaven a.

Eksempel sykepleiere
I oversiktene over stillinger med særaldersgrense er alle stillingene merket med a eller b. Alle sykepleiere er merket med a, da de har en tilsvarende bestemmelse for sykepleiere som går over i en stilling med høyere aldersgrense.

Eksempel brann- og redningsetaten
Det er ingen stillinger innen brann- og redningsetatene som har fått fastsatt særaldersgrense med hjemmel i bokstav a. De er derfor merket med b.

 

Jeg har særaldersgrense og har fått ny jobb som har høyere aldersgrense. Hva skjer med særaldergrensen min når jeg skifter jobb?

Når du får en ny jobb med høyere aldersgrensen meldes dette inn til KLP via arbeidsgiveren din. De årene du har jobbet i en jobb med særaldersgrense står registrert hos oss.

Hva er forskjellen på pensjonsalder og aldersgrense?

Pensjonsalder er da du tidligst kan gå av med avtalefestet pensjon (AFP) eller alderspensjon. Når du har 70 års aldersgrense har du pensjonsalder 62 år, det er da du tidligst kan gå av med AFP. Aldersgrenser er da du har rett og plikt til å fratre med alderspensjon, eksempel 70, 65 eller 60 år.
 

Jeg er sykepleier og jobbet som dette i 13 år før jeg ble avdelingssykepleier, jeg fikk da aldersgrense 70 år. Jeg nærmer meg pensjonsalder og ønsker å gå av med alderspensjon etter særaldersgrensen 65 år. Kan jeg det?

Nei, det kan du ikke. Årsaken til det er at da du gikk over til stillingen som avdelingssykepleier med 70 års aldersgrense hadde du kun vært i jobb som sykepleier med særaldersgrense i 13 år. Regelen er slik at du kan beholde retten til å gå av med alderspensjon fra din tidligere pensjonsalder i inntil 10 år, hvis du har hatt den lavere aldersgrensen i minst 15 år.

Bakgrunnen er at de som har hatt en stilling som har medført en uvanlig belastning over mange år, vil kunne ha behov for å gå av tidligere, selv om de skifter jobb de siste årene. Denne retten gjelder bare for de som har hatt en stilling med særaldersgrense som er begrunnet med bokstaven a. Denne regelen kalles 10/15-årsregelen.

Min Side

På Min Side kan du:

  • registrere inntekten din
  • beregne pensjonen din
  • se din pensjonsopptjening
  • se dine pensjonsutbetalinger
Lurer du på noe? Skriv til oss
Har du vært med i flere pensjons­ordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.