Alderspensjon fra KLP

Foto: Johnér, Pia Ulin

Alderspensjon er det de fleste av oss forbinder med ordet pensjon. Dette er pengene du skal leve av når du etter mange år i arbeidslivet "går av med pensjon".

De fleste ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i kommunesektoren har pensjonen sin i KLP. Du har opparbeidet rett til alderspensjon fra KLP gjennom din arbeidsgivers tjenestepensjonsordning. I tillegg har de fleste rett til alderspensjon fra folketrygden. Denne blir utbetalt av NAV.

I god tid før du ønsker å ta ut alderspensjon, bør du kontakte arbeidsgiveren din for å melde fra når du har tenkt å slutte eller ta opp spørsmålet om redusert arbeidstid. Du søker selv om pensjon inne på Min Side, og vi anbefaler at du søker tre måneder før pensjonen skal starte.

Slik søker du

De fleste ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med tilknytning til offentlig sektor er medlemmer i KLP og har rett til alderspensjon.

Du må også ta ut alderspensjon fra NAV for å få alderspensjon fra KLP fra du er 67 år.

Overgang fra uførepensjon til alderspensjon

Uførepensjonen fra KLP opphører i det du når den gjeldende aldersgrensen for stillingen din. Dersom uførepensjonen skal avløses av alderspensjon, skjer dette automatisk når du når aldersgrensen eller ved 67 år. Vær oppmerksom på følgende:

 • Fra 67 år må du ha alderspensjon fra folketrygden som minimum er på samme grad som pensjonen din i KLP.
 • Dersom du har vært delvis ufør og ønsker å fratre helt, må du alltid søke om alderspensjon for den delen du da fratrer.

 

Les mer om uførepensjon

 

Overgang fra AFP til alderspensjon

Når du fyller 67 år opphører AFP. Du får da beregnet pensjonen din etter den offentlige tjenestepensjonsordningens regler for alderspensjon. Dersom du ikke skal ha endring i pensjonsgrad, trenger du ikke sende ny søknad til KLP.

Du må imidlertid søke NAV om alderspensjon fra folketrygden med virkning fra måneden etter at du fyller 67 år. Søknaden til NAV bør du sette frem senest samme måned som du fyller 67 år.

Dersom du mottar AFP og tar ut alderspensjon fra folketrygden før du fyller 67 år, skal AFP fra KLP stanses.

Få oversikt på Min Side

Logg deg inn på Min Side og få oversikt over når du har anledning til å gå av med alderspensjon. Prøv vår pensjonskalkulator for å se eksempler basert på de opplysningene KLP har registrert om deg. Logg deg inn på Min Side

Finn aldersgrensen for stillingen din

Det er aldersgrensen for stillingen din som avgjør når du kan ta ut alderspensjonen din. De fleste KLP-medlemmer jobber i stillinger med aldersgrense som gir dem anledning til å ta ut alderspensjon fra 67 år. For deg som ønsker å gå av med alderspensjon i perioden fra 67 til 70 år, er det bare å søke om pensjon.

Enkelte stillinger har det som kalles særaldersgrense som gir arbeidstakeren rett til å ta ut alderspensjon før de fyller 67 år. Derfor anbefaler vi at du sjekker om din stilling har en slik særaldersgrense. Da gjelder egne regler for når du kan ta ut alderspensjon.

Finn ut mer om aldersgrenser/særaldersgrenser og dine valgmuligheter

Dersom du velger å fortsetter å jobbe på ordinære lønnsvilkår (ikke pensjonistlønn) etter at du er fylt 67 år, er det viktig å gjøre oppmerksom på at dette kan påvirke den totale pensjons­utbetalingen du får fra tjenestepensjons­ordningen på en negativ måte. Dette gjelder også hvis du meldes ut av ordningen, for så å meldes inn igjen i en kortere eller lengre periode. Vi anbefaler deg å kontakte vårt Kundesenter på telefon 05554 hvis det aktuelt for deg å jobbe etter fylte 70 år.
 

Få oversikt på Min Side

Logg deg inn på Min Side og få oversikt over hvor mye din alderspensjon vil utgjøre. Prøv deg frem med vår pensjonskalkulator for å se eksempler på alderspensjon basert på de opplysningene KLP har registrert om deg. Logg deg inn på Min Side

Beregning av alderspensjon

Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon, er avhengig av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din. Som hovedregel får du 66 prosent av lønn i samlet pensjon fra KLP og NAV. Dette gjelder hvis du tar ut full pensjon og har en samlet medlemstid i offentlig sektor på minst 30 år når du tar ut pensjon.

Reglene for hvordan alderspensjon blir beregnet varierer avhengig av når du er født. Les mer om generelle regler for pensjonsberegning:

Født 1942 eller tidligere
Født i perioden 1943 - 1953
Født 1954 eller senere

Inntekt ved siden av pensjon

Hvis du har lønnsinntekt i tillegg til at du får alderspensjon, må du sette deg inn i regelverket for mye du kan tjene uten at det går ut over pensjonen. Du må også sette deg inn i regelverket for når du må melde fra til KLP om tilleggsinntekter. Les mer om inntekt ved siden av pensjon

Pensjonistlønn

Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår etter avtale med sin arbeidsgiver, dersom dette er nedfelt i tariffavtalen for virksomheten. Arbeid på slike vilkår gir ikke rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning og påvirker ikke pensjonen fra KLP. Spørsmål om denne ordningen må rettes til arbeidsgiver. Les mer om pensjonistlønn

Samordning med folketrygden

Alderspensjon fra KLP skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden (NAV) fra fylte 67 år. Folketrygden blir alltid utbetalt i sin helhet, og tjenestepensjonen blir redusert med et samordningsfradrag til man får det riktige samlede pensjonsnivået.

Alderspensjon både fra KLP og fra NAV før 67 år
Mottar du alderspensjon fra både KLP og folketrygden før 67 år, skal pensjonene ikke samordnes. Det betyr at begge pensjonene utbetales fullt ut frem til du fyller 67 år.
Mottar du andre ytelser fra folketrygden før 67 år, skal alderspensjonen fra KLP samordnes med disse.

Regulering av pensjonsutbetalinger

Alle pensjoner under utbetaling skal reguleres 1. mai hvert år. Hvordan pensjonen din blir regulert kommer an på hvilken type pensjon du har. Les mer om regulering av pensjonsutbetalinger

Ofte stilte spørsmål:

85-års regelen: Hva er det, og hvem kan ta ut pensjon etter denne regelen?

85-års regelen er en KLP-beregnet alderspensjon. For å ha rett til alderspensjon etter 85-års regelen, må din medlemstid og alder utgjøre minimum 85 år til sammen. Den kan godt utgjøre mer. I tillegg må du ha en særaldersgrense i stillingen din. Hvis du er usikker på om dette gjelder deg, kan du se vår oversikt over særaldersgrenser.

For eksempel:

Hvis du er 62 år, må du tilsammen ha 23 års medlemstid i  offentlig tjenestepensjonsordning  (forutsatt at du har en særaldersgrense på 65 år).  

62 år (alder) + 23 år (medlemstid i KLP) = 85 år

Merk at medlemstiden i andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal medregnes. For eksempel kan det være slik:

63 år (alder) + 4 år (medlemstid i Statens pensjonskasse) og 18 år (medlemstid i KLP) = 85 år.

Hvordan finner jeg ut hva min medlemstid er?

Du kan enkelt logge deg inn på Min Side og se hvor mange år medlemstid du har i KLP. 

Hvor mye får jeg, og kan jeg jobbe ved siden av?

Hvor mye du vil få i alderspensjon er blant annet avhengig av når du er født og medlemstiden din. Du kan lese mer om beregningene for ditt årskull.

Du kan også beregne hvor mye du vil få i pensjon på Min Side.

Hvorvidt du kan jobbe ved siden av, er avhengig av hvor du jobber og hva du jobber som. Se reglene for inntekt ved siden av alderspensjon 

Jeg jobber i det private næringsliv, men har alderspensjon fra KLP. Hvordan blir dette for meg?

Så lenge du bare arbeider i det private næringslivet vil det ikke påvirke din pensjon fra KLP. Det som fører til en reduksjon i pensjonen er når man meldes inn igjen i en offentlig tjenestepensjonsordning.

 

Merk at det er egne regler for sykepleiere som følger Sykepleierpensjonsloven.

Hvor mye kan jeg tjene ved siden av alderspensjonen min fra KLP?

Folketrygden (NAV) og KLP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

 

Merk at arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra KLP i mange tilfeller medfører reduksjon eller stans av pensjonen din. Det avgjørende for om denne inntekten vil føre til endring av din pensjon fra KLP er om den gir deg rett til medlemskap i pensjonsordningen.

 

Les mer om inntekt ved siden av alderspensjon.

Hvor mye får jeg i alderspensjon?

Hvor mye du får i alderspensjon er avhengig av mange faktorer:

 • Medlemstid
 • Pensjonsgrunnlag
 • Pensjonsgrad
 • Eventuelt barnetillegg
 • Levealdersjustering
 • Eventuelt individuelt garantitillegg
 • Samordning med alderspensjon

Du kan selv foreta beregning av din fremtidige alderspensjon på Min Side

Les mer om beregning av alderspensjon

Når kan jeg ta ut alderspensjon?

 • Har du stilling med særaldersgrense 60 eller 65 år, kan du gå av med alderspensjon ved nådd aldersgrense. Dersom vilkårene for 85-åresregelen er oppfylt, kan man gå av inntil tre år før nådd aldersgrense.
 • Har du stilling med aldersgrense 70 år, kan du gå av med alderspensjon fra 67 eller 70 år.

Les mer om når du kan gå av med alderspensjon.

Dersom du ønsker å fratre før oppnådd aldersgrense, men ikke har særaldersgrense, kan du se om du fyller vilkårene for AFP

Hva er samordning?

Alderspensjon fra KLP skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år. Samordning innebærer at pensjonen fra KLP skal reduseres med samordningsfradrag, mens alderspensjonen fra folketrygden utbetales fullt ut.

Min Side

På Min Side kan du:

 • registrere inntekten din
 • beregne pensjonen din
 • se din pensjonsopptjening
 • se dine pensjonsutbetalinger

Fant du det du lette etter?

Lurer du på noe? Skriv til oss