AFP fra KLP

Foto Johnér, Maskot

Hva er AFP?

AFP er en førtidspensjon for arbeidstakere som ønsker å trappe ned før de når aldersgrensen for stillingen sin. Du opparbeider rett til AFP gjennom pensjonsordningen hos din arbeidsgiver. De fleste ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter med tilknytning til offentlig sektor kan få AFP fra KLP i perioden fra de er 62 - 67 år.

AFP kan kombineres med deltidsjobbing etter bestemte regler om inntektsbegrensninger. Derimot kan du som hovedregel ikke få utbetalt AFP fra KLP dersom du mottar AFP fra en bedrift i privat sektor, eller AAP (arbeidsavklaringspenger) eller pensjonsytelser fra NAV.

Pensjonsopptjeningen din i KLP stopper når du går av med full AFP.

AFP eller alderspensjon?

Enkelte stillinger har det som kalles en særaldersgrense. En særaldersgrense gir arbeidstakeren rett til å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år. Derfor anbefaler vi at du sjekker om din stilling har særaldersgrense.

I god tid før du ønsker å ta ut AFP, bør du kontakte arbeidsgiveren din for å melde fra når du har tenkt å slutte eller ta opp spørsmålet om redusert arbeidtid. Du søker selv om pensjon inne på Min Side,  og vi anbefaler at du søker tre måneder før pensjonen skal starte.

Slik søker du

Her er alle vilkårene som må være oppfylt for at KLP-medlemmer har rett til AFP:

Betingelser knyttet til ditt arbeidsforhold:

 • Du må ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller innen offentlig sektor de siste tre år.
 • Du må ha vært ansatt i minst 20 prosent stilling, og ha hatt en årlig inntekt minst 1 G frem til du tar ut AFP.
 • Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP.
 • Du må fratre med minst ti prosent av full stilling.

Opptjeningskrav i tillegg til kravet om yrkesaktivitet i punktene ovenfor:

 • Du må frem til uttak av AFP ha en pensjonsgivende inntekt i folketrygden som omregnet til årsinntekt overstiger folketrygdens grunnbeløp. I tillegg må ha hatt en tilsvarende inntekt også året før du tar ut pensjonen.
 • Du må ha minst ti år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden fra og med det året du fylte 50 år til og med året før fratreden.
 • Du må ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst to grunnbeløp i de ti beste inntektsårene fra og med 1967 til og med året før du fratrer.

Begrensninger:

 • Hvis du mottar delvis alderspensjon som er opptjent hos din nåværende arbeidsgiver, kan du ikke ta ut AFP. Det samme gjelder om du får førtidspensjon, gavepensjon eller andre ytelser fra arbeidsgiveren uten motsvarende arbeidsplikt.
 • Hvis du er ansatt både i en offentlig stilling og i en privat stilling (med en privat AFP-ordning), må du velge mellom offentlig eller privat AFP. Valget kan ikke gjøres om etter at vedtak om AFP er gjort.

Få oversikt på Min Side

Logg deg inn på Min Side og få oversikt over når du har anledning til å gå av med AFP. Prøv vår pensjonskalkulator for å se eksempler basert på opplysningene KLP har registrert om deg. Logg deg inn på Min Side

Er du mellom 62 - 65 år, blir AFP beregnet etter regler som kalles folketrygdberegning. I perioden fra 65 - 67 år kan AFP bli beregnet etter to alternative beregningsregler - foketrygdberegning og det som kalles tjenestepensjonsberegning. KLP sørger for at din pensjon blir beregnet etter den metoden som gir deg høyest AFP-utbetaling.

Overgang til alderspensjon ved 67 år

Når du fyller 67 år, blir AFP automatisk omregnet til alderspensjon av KLP. Det er ikke nødvendig å søke på nytt. Se nav.no/pensjon for informasjon om å søke alderspensjon fra folketrygden.
 

Få oversikt på Min Side

Logg deg inn på Min Side og få oversikt over hvor mye din AFP vil utgjøre. Der kan du prøve deg frem med vår pensjonskalkulator for å se eksempler på alderspensjon basert på de opplysningene KLP har registrert om deg.

Beregning av AFP

Hvor mye du får utbetalt fra KLP, er avhengig  av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din.

AFP fra 62 til 65 år:

Når du er mellom 62 og 65 år, er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som blir brukt ved utregningen av pensjonen.
AFP svarer til den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. Dette kalles «folketrygddelen av AFP».
Dessuten får du et AFP-tillegg på kr 20 400 pr år.

AFP fra 65 til 67 år:

AFP fra 65 år kan bli beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen. Pensjonen blir 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (dette er normalt den faste sluttlønnen din). Er medlemstiden kortere enn 30 år, eller dersom du tidligere har arbeidet deltid, blir pensjonen forholdsmessig redusert. Dersom dette alternativet gir en høyere utbetaling vil AFP fra 65 år bli beregnet etter reglene for alderspensjon fra pensjonsordningen. Dersom den alternative beregningen ikke gir en høyere pensjon vil AFP beregnet etter folketrygdens beregningsregler for pensjon fortsatt bli utbetalt også mellom 65 og 67 år.

Etteroppgjør av AFP én gang i året

Etteroppgjør av AFP kan sammenlignes med skatteoppgjøret ditt. Når opplysningene rundt AFP og eventuell lønns-/feriepengeinntekt er klare, mottar KLP disse fra NAV. Disse inntektsopplysninger sammenligner vi med opplysningene som din AFP er gradert ut fra.

Når sammenligningen er foretatt, vil du motta et brev som sier noe om du har fått for mye eller for lite utbetalt AFP dette året. Dette kan bety at du mottar et tilleggsbeløp fra KLP eller at du må betale tilbake hvis du har mottatt for mye pensjon.

Feriepenger som er opptjent før det første uttaket av AFP, kan du få holdt utenfor etteroppgjøret. Du må selv dokumentere at du har hatt slik inntekt dersom den er utbetalt etter første uttak av AFP.

Har du fylt 67 år i etteroppgjørsåret?

Du kan holde inntekter som stammer fra arbeid i måneden etter at du fylte 67 år og senere utenfor etteroppgjøret.

Avvik på pluss 15 000 eller mer

Har du et avvik på mer enn pluss 15 000 kroner, har du mottatt for mye utbetalt pensjon i etteroppgjørsåret. AFP-graden blir fastsatt riktig i forhold til inntekten. For mye utbetalt pensjon vil bli krevd tilbake og trekkes fra din løpende pensjon. Hvor mye som blir krevd tilbake avhenger av avvik mellom utbetalt AFP og korrekt pensjon etter den fastsatte i AFP-graden i etteroppgjøret.

Les mer om inntekt ved siden av pensjon
 

Regulering av AFP-utbetalingen

 • Regulering av AFP skjer med virkning fra 1. mai hvert år.
 • Fra uttak av AFP blir pensjonen regulert med lønnsvekst deretter fratrukket 0,75 prosent.
 • Merk at dersom du mottar folketrygdberegnet AFP er det bare folketrygddelen som blir regulert, mens AFP-tillegg ikke blir regulert.

Les mer om regulering av pensjonsutbetalinger.

Hvor mye kan du tjene ved siden av AFP?

Det er mange KLP-regler for hvor mye du kan tjene ved siden av pensjonen din. NAV har andre regler. Du har en opplysningsplikt og må å gi skriftlig beskjed til KLP om endringer i din inntekt. Les mer om hvor mye du kan tjene ved siden av pensjon

Ofte stilte spørsmål:

Kan jeg motta ytelser fra NAV samtidig som jeg har AFP?

Alderspensjon eller etterlattepensjon fra NAV

Disse ytelsene kan ikke kombineres med AFP fra KLP. Hvis du mottar en av disse ytelsene, må utbetalingen av denne ytelsen stanses før du kan motta utbetaling av AFP.

Arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Som hovedregel kan ikke disse ytelsene kombineres med AFP fra KLP. I noen tilfeller kan du motta uføreytelse fra NAV kombinert med AFP beregnet som alderspensjon fra KLP. Vilkårene for det er at du er fylt 65 år og har minst 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.

Dersom du mottar andre ytelser fra NAV enn de som er nevnt ovenfor og ønsker å ta ut AFP, råder vi deg til å undersøke med oss i KLP om du kan kombinere disse ytelsene.  

Hvor mye kan jeg tjene ved siden av AFP?

Hva skjer med AFP-pensjonen dersom jeg overskrider toleransebeløpet på kr. 15 000 per år?

KLP foretar etteroppgjør av alle AFP-pensjoner. Etteroppgjøret kan sammenlignes med skatteoppgjøret ditt. Når opplysningene rundt inntekten din er klare, mottar KLP disse fra NAV. Disse inntektsopplysninger sammenligner vi med opplysningene som din AFP er beregnet ut fra. 

 

Når sammenligningen er foretatt, vil du motta et brev som sier noe om du har fått for mye eller for lite utbetalt pensjon dette året. 

 

Har du et avvik på mer enn 15 000 kroner, har du mottatt feil utbetalt pensjon i etteroppgjørsåret. AFP-graden blir fastsatt riktig i forhold til inntekten. For mye utbetalt pensjon vil bli krevd tilbake og trekkes fra din løpende pensjon. Hvor mye som blir krevd tilbake avhenger av avvik mellom utbetalt AFP og korrekt pensjon etter den fastsatte AFP-graden i etteroppgjøret. For lite pensjon blir etterbetalt.

Les mer om AFP-etteroppgjør

Hvordan søker jeg om AFP?

I god tid før du ønsker å ta ut AFP, bør du kontakte arbeidsgiveren din for å melde fra når du har tenkt å slutte eller ta opp spørsmålet om redusert arbeidstid. Du søker selv om pensjon inne på Min Side.

Les mer om hvordan du søker AFP

Hva er vilkårene for AFP?

 • Du må ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller innenfor offentlig sektor de siste tre årene før uttak av AFP
 • Du må ha vært ansatt i minst 20 prosent stilling, og ha hatt en årlig inntekt på minst 1 G frem til du tar ut AFP
 • Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP
 • Du må fratre med minst ti prosent av full stilling.

 

Du må i tillegg til dette oppfylle flere vilkår i folketrygden. Se alle vilkårene her

Hvordan beregnes AFP?

AFP fra 62 til 65 år
Når du er mellom 62 og 65 år, er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som blir brukt ved utregningen av pensjonen.

AFP svarer til den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. Dette kalles «folketrygddelen av AFP».  

Dessuten får du et AFP-tillegg på kr 20 400 pr år.

AFP fra 65 til 67 år
AFP fra 65 år kan bli beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen. Pensjonen blir 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (normalt den faste sluttlønnen). Er medlemstiden kortere enn 30 år, eller dersom du tidligere har arbeidet deltid, blir pensjonen forholdsmessig redusert. Dersom det gir en høyere pensjon, kan AFP beregnet etter folketrygdens beregningsregler for pensjon bli utbetalt også mellom 65 og 67 år.

Les mer om AFP

Min Side

På Min Side kan du:

 • registrere inntekten din
 • beregne pensjonen din
 • se din pensjonsopptjening
 • se dine pensjonsutbetalinger
Har du vært med i flere pensjons­ordninger?

nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene.

norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler.

Fant du det du lette etter?

Lurer du på noe? Skriv til oss