Innskudds­pensjon

Foto: Offset by Shutterstock

Hva er innskuddspensjon?

 • Innskuddspensjon er en tjenestepensjon som du opparbeider rett til gjennom jobben. Arbeidsgiver melder deg inn i ordningen.
 • Din arbeidsgiver innbetaler en prosentsats av din lønn til din pensjonssparing, og oppspart pensjonskapital forvaltes i en av KLP's fem standard investeringsprofiler.
 • Har du pensjon i KLP, får du våre beste renter og priser. 
  Sjekk ut dine medlemsfordeler.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon innebærer at tilnærmet alle norske bedrifter er pålagt å opprette en tjenestepensjonsordning for de ansatte. Bedriftene som skal ha obligatorisk tjenestepensjon velger som regel innskuddspensjon.

Ved innskuddsfritak er du sikret en årlig pensjonsinnbetaling ved at KLP Bedriftspensjon AS overtar innbetalingen til alderspensjon dersom du som ansatt blir minst 20 % arbeidsufør utover 12 måneder. I tillegg kan ordningen etter avtale omfatte tilleggsdekninger, f. eks uførepensjon.

Arbeidsgiver betaler alle omkostninger tilknyttet innskuddspensjonsordningen.

KLP forvalter dine pensjonsmidler

Dine pensjonsmidler forvaltes i en av KLPs  5 standard investeringsprofiler. Disse profilene varierer fra å ha en aksjeandel på 0 % (lav risiko) til å ha en aksjeandel på 90 % (høy risiko).

Ulike spareprofiler  

Normalt velger din arbeidsgiver hvilke investeringsprofil som skal gjelde for din pensjonsspring, men det er også mulighet for at du kan velge selv. Dette forutsetter at din arbeidsgiver har lagt til rette for dette i sin pensjonsavtale med KLP Bedriftspensjon. Det er kostnadsfritt for deg som ansatt å bytte mellom ulike spareprofiler.

Aldersbestemt nedtrapping av risiko  

Aksjer gir den høyeste forventede avkastningen over tid. Det vil samtidig være slik at avkastningen på aksjer svinger fra år til år. En høy aksjeandel vil derfor kunne gi større svingninger i din pensjonskapital. Alle våre spareprofiler har automatisk nedtrapping – senest fra det året du blir 57 år. Dette betyr at jo nærmere du kommer pensjonsalderen, desto mindre blir aksjeandelen.

Utbetaling av alderspensjon  

Utbetaling av alderspensjon starter normalt ved 67 år og utbetales over 10 år. Innskuddspensjonen utbetales i tillegg til det du får fra folketrygden/NAV. Dersom du skulle dø før du pensjonerer deg, vil opptjente pensjonsmidler tilfalle dine etterlatte.

Kontakt din arbeidsgiver for å få nærmere informasjon om hva slags pensjonsordning som gjelder der du er ansatt.
 

Du kan nå ta ut alderspensjon fra du er 62 år eller senere, helt eller delvis. Tjenestepensjon kan du få utbetalt uten at folketrygd utbetales, og du kan fortsette å arbeide med videre pensjonsopptjening.

Du må selv gi beskjed om når du ønsker utbetaling. Det er ikke lenger noen automatikk i når alderpensjonen skal utbetales. Full utbetaling av din alderspensjon vil uansett igangsettes ved fylte 75 år.

Når du vurderer starttidspunkt for uttak av alderspensjon, er det også viktig å ta med seg at den årlige pensjonsutbetalingen blir høyere jo lenger du venter med å ta ut pensjon, siden det blir færre år å fordele pensjonsmidlene på. I det året du fyller 61 år vil du motta informasjon som gir deg en prognose over hva alderspensjonen din vil bli ved fylte 62 år, 63 år osv. frem til fylte 67 år. Dersom du ønsker å ta ut alderspensjon før fylte 67 år må du benytte skjema for melding om uttak av alderspensjon.

 • Du kan ta ut hel eller bare en del av din alderspensjon: 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent
 • Dersom du velger å ta ut en del av alderspensjonen, kan størrelsen på pensjonsbeløpet først endres ved nådd opptjeningsalder - og deretter på tidspunkter fastsatt i regelverket for pensjonsplanen. Imidlertid kan du før nådd opptjeningsalder øke pensjonsgraden til 100 % og da ta ut hele alderspensjonen.
 • Om du velger å få utbetalt hele eller deler av din alderspensjon kan du fortsette opptjening av alderspensjon ved videre arbeid. Pensjonsutbetalingen reduseres ikke på grunn av du fortsatt mottar lønn. Det betyr at du selv om du tar ut hel alderspensjon, kan du samtidig tjene så mye du vil ved siden av.
 • Uttak av alderspensjon kan ikke gjøres før fylte 67 år hvis årlig alderspensjon blir lavere enn 20 prosent av Grunnbeløpet i folketrygden (G).
 • Dersom du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsforsikringen kan ikke samlet uførepensjon og alderspensjon overstige 100 % av alderspensjonen.
 • Uføre-, ektefelle/samboer- og barnepensjon fortsetter uavhengig av helt- eller delvis uttak av alderspensjon basert på fortsatt opptjening.

Melding om uttak av alderspensjon

  

Hva får jeg utbetalt totalt?    

Logg inn på www.nav.no for å se dine tall fra folketrygden (NAV). På www.norskpensjon.no får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Sammensetning av spareprofiler

Ved sammensetning av spareprofilene er det lagt vekt på at de ansatte skal kunne oppnå god avkastning på sin pensjonskapital kombinert med lave forvaltningskostnader for arbeidsgiver.

Vi anbefaler spareprofilen KLP Optimal Livsfase, som gir deg en optimal kombinasjon av aksjer og renter basert på din alder. I tillegg er det satt sammen fire spareprofiler med aksjeandeler på hhv. 90 %, 70 %, 50 % og 30 % som arbeidstagerne kan velge mellom, avhengig av den enkeltes risikoevne og –vilje, samt spareprofilen KLP PM som er et rent pengemarkedsfond. 

I våre profiler inngår ingen fond fra eksterne forvaltere. Årsaken til dette er at KLP stiller høye krav til samfunnsansvarlige investeringer.

Spareprofil og fondSum aksjeeksponeringSum Renteeksponering
KLP Optimal Livsfase100% frem til 53 år 

KLP Framtid

KLP Nåtid

100% frem til 53 år 
KLP9090%10%

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP Obligasjon Global I

30%

60%

 

 

 

10%

KLP7070%30%

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP Obligasjon Global I

KLP Obligasjon 5 år

25%

45%

 

 

 

15%

15%

KLP5050%50%

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP Obligasjon Global I

KLP Obligasjon 5 år

15%

35%

 

 

25%

25%

KLP3030%70%

KLP AksjeNorge Indeks

KLP AksjeGlobal Indeks II

KLP Obligasjon Global I

KLP Obligasjon 5 år

KLP Pengemarked

10%

20%

 

 

30%

30%

10%

KLPPM0%100%
KLP Pengemarked 100%

Indeksnære fond
KLPs investeringsprofiler skiller seg fra andre investeringsprofiler som tilbys av pensjonstilbydere i Norge ved at KLP benytter indeksforvaltning gjennomgående. Sparing til pensjon er sparing med lang tidshorisont og er derfor veldig godt egnet for indeksforvaltning. Indeksforvaltning gir lave kostnader, noe som medfører at en større andel av pensjonsinnbetalingen går til sparing.

Valutasikring

Våre spareprofiler baserer seg på indeksforvaltning samt valutasikring av andre valutaer enn Norske kroner. Dette gir større stabilitet i avkastningen. Et overordnet mål med pensjonssparing er å sikre individet økonomisk trygghet som pensjonist og derved sikre norsk kjøpekraft. Dette taler i seg selv for at en størst mulig andel av de finansaktiva som inngår i porteføljen bør være ”norske”.

Norsk økonomi er imidlertid liten og sterkt råvare(olje)-avhengig med relativt små diversifiseringsmuligheter (”alle eggene i en kurv”). For å få en vel diversifisert portefølje må derfor en vesentlig andel av investeringene være i utlandet. Dette medfører igjen at porteføljen vil få en sterk eksponering mot utenlandsk valuta. Valutasikring av utenlandske finansaktiva i porteføljen er risikominimerende ved at man ganske enkelt kan se bort fra risikoklassen ”valuta” når man foretar investering i utenlandske finansaktiva.

 • KLPs mål er å oppnå best mulig avkastning over tid til lavest mulig kostnad for våre kunder.
 • I våre profiler inngår ingen fond fra eksterne forvaltere. Årsaken til dette er at KLP stiller høye krav til samfunnsansvarlige investeringer.

Priser

Arbeidsgiver betaler samme forvaltningshonorar uavhengig av hvilken spareprofil de ansatte velger. Aldersbestemt nedtrapping av aksjeandelene er inkludert i prisen, samt rebalansering til kursbevegelser. Det er kostnadsfritt for den ansatte å bytte mellom de ulike spareprofilene. Forvaltningshonoraret er 0,4 % av oppspart pensjonskapital uavhengig av investeringsprofil.

 • Det belastes ingen kjøps-/tegningsgebyrer
 • Det belastes ingen gebyrer ved bytte av spareprofil

Ansvarlige investeringer
Å utvikle seg bærekraftig er viktig for selskaper som ønsker å sikre verdiskaping på lang sikt. KLP er en langsiktig investor og eier som aktivt bruker sine påvirkningsmuligheter. Som aksjonær i nesten 2000 selskaper har KLP et ansvar for å påvirke selskaper vi er investert i til det beste for selskapet og samfunnet. 

Beløpene som arbeidsgiver innbetaler til de ansattes pensjon, plasseres i indeksforvaltede fond med svært lave kostnader. Tabellen viser historisk avkastning på investeringsprofilene som bedriften og de ansatte kan velge mellom:

Periode

KLP90

KLP70

KLP50

KLP30

KLPPM

September 2017

3,2 %

2,5 %

1,6 %

0,9 %

0,1 %

Hittil i år

12,2 %

10,1 %

8,0 %

5,8 %

1,3 %

2016

9,8 %

8,5 %

7,1 %

5,6 %

1,8 %

2015

3,4 %

3,0 %

2,4 %

2,0 %

1,5%

2014

8,9 %

8,9 %

9,2 %

8,4 %

2,3 %

2013

24,8 %

19,4 %

14,4 %

9,3 %

2,3 %

2012

15,2 %

13,8 %

12,4 %

10,4 %

3,2 %

      

Gj.snitt 2012-2016

12,4 %

10,7 %

9,1 %

7,1 %

2,2 %

 

Optimal LivsfaseFrem til 53 årVed 60 årVed 67 årPensjonsutbetaling
September 20173,6 %2,4 %0,9 %0,3 %
Hittil i år11,3 %8,4 %4,5 %3,2 %

 

Hva får jeg i pensjon?

Se din pensjonsopptjening og pensjonsprognose på Min Side.

Lavest kostnader på pensjonskapital­bevis

Vi tilbyr pensjonssparing til langt under halv pris, for at du skal sitte igjen med mer av sparepengene dine selv.

Flytt dine pensjonskapitalbevis til KLP

Ring oss
om din pensjon
555 48 500 555 48 500
Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

Gir deg økonomisk trygghet i alderdommen.

Les mer