Foretakspensjon

Foto: Hanne C. Jonassen, @hannejonas

Stor forutsigbarhet med foretakspensjon i KLP

Foretakspensjon er en ytelsesbasert pensjon hvor størrelsen på pensjonen er forhåndsbestemt. Dette gir stor forutsigbarhet for deg som er ansatt.

Pensjonen fastsettes vanligvis ved at folketrygd og pensjon fra arbeidsgiver til sammen utgjør en fast prosentsats av sluttlønn (eks. 66 % eller 70%). Alternativt kan arbeidsgiver velge nettopensjon. Da tas det ikke hensyn til din pensjon fra folketrygden, men pensjonen beregnes som en prosentsats av sluttlønn

Alderspensjonen utbetales vanligvis fra fylte 67 år, men pensjonsreformen åpner for å ta ut pensjon tidligere.

  • For at du som ansatt skal få utbetalt full alderspensjon kreves det normalt 30 års medlemskap i pensjonsordningen.
  • Dersom du blir utmeldt før nådd pensjonsalder, og medlemskapet har vart i mer enn ett år, eier du automatisk dine opptjente pensjonsrettigheter (= din fripolise). Fripolisen er beregnet ut fra antall år medlemskapet i pensjonsordningen har vart. Når du slutter og meldes ut av pensjonsordningen får du din fripolise i posten.
  • KLP forvalter din fripolise slik at avkastningen blir best mulig for deg.

KLP er en langsiktig investor og eier som aktivt bruker sine påvirkningsmuligheter. Som aksjonær i nesten 2 000 selskaper har KLP et ansvar for å påvirke selskaper vi er investert i til det beste for selskapet og samfunnet. Les mer om ansvarlige investeringer

Usikker på om du har foretakspensjon?

Ta kontakt med din arbeidsgiver for å få nærmere informasjon om hva slags pensjonsordning du er omfattet av.

Du kan nå ta ut alderspensjon fra du er 62 år eller senere, helt eller delvis. Tjenestepensjon kan du få utbetalt uten at folketrygd utbetales, og du kan fortsette å arbeide med videre pensjonsopptjening.

Hvordan kan jeg få utbetalt alderspensjon?

Du må nå selv gi oss beskjed om når du ønsker å få utbetalt din alderpensjon, ettersom det ikke lenger er noen automatikk i når alderpensjonen skal utbetales. Full utbetaling av din alderspensjon vil uansett igangsettes ved fylte 75 år.

Når du vurderer starttidspunkt for uttak av alderspensjon, er det også viktig å ta med seg at den årlige pensjonsutbetalingen blir høyere jo lenger du venter med å ta ut pensjon, siden det blir færre år å fordele pensjonsmidlene på. I det året du fyller 61 år vil du motta informasjon som gir deg en prognose over hva alderspensjonen din vil bli ved fylte 62 år, 63 år osv. frem til fylte 67 år.

  • Dersom du ønsker å ta ut alderspensjon før fylte 67 år må du benytte skjema for melding om uttak av alderspensjon.
  • Du kan ta ut hel eller bare en del av din alderspensjon: 20, 40, 50, 60 eller 80 prosent
  • Dersom du velger å ta ut en del av alderspensjonen, kan størrelsen på pensjonsbeløpet først endres ved nådd opptjeningsalder - og deretter på tidspunkter fastsatt i regelverket for pensjonsplanen. Imidlertid kan du før nådd opptjeningsalder øke pensjonsgraden til 100 % og da ta ut hele alderspensjonen.
  • Om du velger å få utbetalt hele eller deler av din alderspensjon kan du fortsette opptjening av alderspensjon ved videre arbeid. Pensjonsutbetalingen reduseres ikke på grunn av du fortsatt mottar lønn. Det betyr at du selv om du tar ut hel alderspensjon, kan du samtidig tjene så mye du vil ved siden av.
  • Uttak av alderspensjon kan ikke gjøres før fylte 67 år hvis årlig alderspensjon blir lavere enn 20 prosent av Grunnbeløpet i folketrygden (G).
  • Dersom du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsforsikringen kan ikke samlet uførepensjon og alderspensjon overstige 100 % av alderspensjonen.
  • Uføre-, ektefelle/samboer- og barnepensjon forsetter uavhengig av helt- eller delvis uttak av alderspensjon basert på fortsatt opptjening.

Hva får jeg i folketrygd?
Logg inn på www.nav.no for å se dine tall

Norskpensjon.no
www.norskpensjon.no får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.