Veterankjøretøy­forsikring

Veteranbilforsikring

Erstatning ved skade

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Raskt forsikringsoppgjør

For å forsikre veterankjøretøy i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker
Type dekningKaskoDelkaskoAnsvar
Skade på eget kjøretøyx  
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Berging, tauing og transportx  
Forsikringen dekker utgifter til nødvendig transport av motorvogn (inkl. tilhenger/campingvogn) til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen i forbindelse med erstatningsmessig skade eller upåregnelig driftsstopp (også utelåsing).
Erstatningen er begrenset til motorvognens verdi etter skade.
Redningxx 
Forsikringen dekker nødvendige merutgifter til hjemreise i Norden, eller til bestemmelsesstedet dersom det er ønskelig og rimeligere.
Forsikringen dekker ikke utgifter til drivstoff, veiavgifter, ekstra ulykkesforsikringer og selvassuranseforsikring.
Glassxx 
Forsikringen dekker bruddskade på utvendige glassruter ved tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Ved erstatning må ny rute innsettes eller skaden repareres. Bruddskader på lykteglass erstattes ikke. Bruddskader på glasstak ansees som kaskoskade.
Tyverixx 
Forsikringen dekker skade på:
- motorvognen
- deler av, eller utstyr/ redskap til motorvognen som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele motorvognen eller deler av denne
- løsøre/bagasje
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker eller armbåndsur er ikke omfattet.
Brannxx 
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Fører- /passasjerulykkexxx
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
Rettshjelpxxx

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

Les mer om rettshjelp

Ansvarxxx
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven (BAL):
- personskade med ubegrenset beløp
- skade på ting med inntil kr 10 mill.
Fullstendige vilkårVilkårVilkårVilkår

 

 

 Unngå skader - se sikkerhetsforskrifter