Fritidstraktorforsikring

Offset

Erstatning på traktor

  • Konkurransedyktige vilkår og priser
  • Stabil pris
  • Raskt forsikringsoppgjør

For å forsikre fritidstraktor i KLP, må du også ha forsikret enten bil, hus, innbo eller barn hos oss.

Du får nå 15% rabatt ved bestilling av ny forsikring på nett.

Forsikringen dekker
Type dekningKaskoDelkaskoAnsvar
Skade på egen traktorx  
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Glassxx 
Forsikringen dekker bruddskade på utvendige glassruter ved tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Ved erstatning må ny rute innsettes eller skaden repareres. Bruddskader på lykteglass erstattes ikke. Bruddskader på glasstak ansees som kaskoskade.
Tyverixx 
Forsikringen dekker skade på:
- motorvognen
- deler av, eller utstyr/ redskap til motorvognen som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele motorvognen eller deler av denne
Det er begrensninger til oppbevaring av deler og løsøre.
Brannxx 
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Fører-/ passasjerulykkexxx
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
Rettshjelpxxx

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

Les mer om rettshjelp

Ansvarxxx
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven (BAL):
- personskade med ubegrenset beløp
- skade på ting med inntil kr 10 mill.
   
Fullstendige vilkårVilkårVilkårVilkår
    

Unngå skader - se sikkerhetsforskrifter