Snøscooterforsikring

Snøscooterforsikring

Erstatning for snøscooter

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris.
  • Raskt forsikringsoppgjør

For å forsikre snøscooter i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker
Type dekningKaskoDelkaskoAnsvar
Skade på egen snøscooterx  

Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Dekker snøscooteren slik den er levert ny fra forhandler i seriemessig utførelse
- lovlig fastmontert utstyr med inntil kr 10.000
- sikkerhetsutstyr til bruk i/på scooteren

Tyverixx 
Forsikringen dekker skade på:
- snøscooter slik den er levert ny
- deler av, eller utstyr/ redskap til snøscooter som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele snøscooter eller deler av denne
- løsøre/bagasje
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker og armbåndsur er ikke omfattet.
Brannxx 
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Fører-/ passasjerulykkexxx
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
Rettshjelpxxx

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

Les mer om rettshjelp

Ansvarxxx
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven (BAL):
- personskade med ubegrenset beløp
- skade på ting med inntil kr 10 mill.
   
Fullstendige vilkårVilkårVilkårVilkår

 

   

Unngå skader - se sikkerhetsforskrifter