Motorsykkel­forsikring

Foto: Johnér

Markedets raskeste bonusstige

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Erstatning ved skade på motorsykkel
  • Raskt forsikringsoppgjør

For å forsikre MC i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker
Type dekningKaskoDelkaskoAnsvar
Skade på egen motorsykkelx  
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning på motorsykkel slik den er levert ny
- ekstra dekk og felger (originalt)
- lovlig fastmontert tilleggsutstyr med inntil kr 10 000
- sikkerhetsutstyr til bruk i/på motorsykkelen
- løsøre og bagasje med inntil kr 5000
Tilleggsutstyrxx 
Forsikringen dekker lovlig fastmontert tilleggsutstyr med inntil kr 10 000.
Berging, tauing og transportxx 
Forsikringen dekker utgifter til nødvendig transport av motorvogn (inkl. tilhenger) til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen i forbindelse med erstatningsmessig skade eller upåregnelig driftsstopp (også utelåsing). Erstatningen er begrenset til motorvognens verdi etter skade.
Redningxx 
Forsikringen dekker nødvendige merutgifter til hjemreise i Norden, eller til bestemmelsesstedet dersom det er ønskelig og rimeligere. Nødvendige merutgifter ved fortsatt reise til bestemmelsesstedet dekkes dersom dette er rimeligere enn hjemreise til bosted i Norden.
Tyverixx 
Forsikringen dekker skade på:
- motorsykkelen slik den er levert ny
- deler av, eller utstyr/ redskap til motorsykkelen som ikke er tilkoblet
- hørverk ved forsøk på å stjele motorsykkelen eller deler av denne
- løsøre/bagasje
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker og armbåndsur er ikke omfattet.
Brannxx 
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Fører-/passasjerulykkexxx
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
Forsikringen dekker ikke:
- behandlingsutgifter
- ulykkesskade som medfører muskel- og skjelettsykdommer
Rettshjelpxxx

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.
Forsikringen dekker ikke:
- idømte saksomkostninger
- rettsgebyr i ankeinstans

Les mer om rettshjelp

Ansvarxxx
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven (BAL):
- personskade med ubegrenset beløp
- skade på ting med inntil kr 10 mill.
Fullstendige vilkårVilkårVilkårVilkår
    

 

Unngå skade - se sikkerhetsforskrifter.