Mopedforsikring

Foto: Johnér

Erstatning ved skade eller utforkjøring

  • Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris
  • Erstatning ved skade på moped
  • Raskt forsikringsoppgjør

For å forsikre moped i KLP, må du også ha enten bil-, hus-, innbo-, barn- eller personforsikring hos oss.

Forsikringen dekker
Type dekningKaskoDelkaskoAnsvar
Skade på egen mopedx  
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Tyverixx 
Mopeden slik den er levert ny
- deler av, eller utstyr/ redskap til mopeden som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele mopeden eller deler av denne
- løsøre/bagasje
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker og armbåndsur er ikke omfattet.
Brannxx 
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Fører-/passasjerulykkexxx
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
Rettshjelpxxx
Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000. Les mer om rettshjelp
Ansvarxxx
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven (BAL):
- personskade med ubegrenset beløp
- skade på ting med inntil kr 10 mill.
Fullstendige vilkårVilkårVilkårVilkår
    

Unngå skade - se sikkerhetsforskriftene.