Søknad om etterlattepensjon

Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når en som er KLP-medlem faller bort, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til pensjon. Under finner du en oversikt over hvordan KLP behandler melding om dødsfall.

Ensom blomst ved murvegg
1

KLP mottar beskjed om at et medlem har gått bort

 • For å melde et dødsfall må man oppgi fødselsnummer og datoen medlemmet gikk bort. Man kan melde i fra ved å ringe KLP, eller bruke vårt kontaktskjema.
 • KLP undersøker om dødsfallet er registrert i folkeregisteret.
 • I tilfeller hvor medlemmet har utvandret eller bor i utlandet, er det ikke alltid at folkeregistret får registrert dødsfall. KLP vil da trenge dødsattest fra landet medlemmet bodde i. 
3

KLP undersøker om noen har rett på etterlattepensjon

 • Hadde avdødes arbeidsgiver tegnet gruppelivsforsikring i KLP, sender pensjonsavdelingen melding om dødsfall til KLP Skadeforsikring.
 • Hadde arbeidsgiver ikke tegnet gruppelivsforsikring i KLP, informeres det om dette i brev om restpensjon.
2

KLP undersøker om avdøde mottok pensjon fra KLP

 • Har KLP utbetalt pensjon til avdøde, skal det utbetales en Restpensjon er et engangs beløp som utbetales til avdødes kontonummer når vi avslutter medlemskapet. Størrelsen på restpensjonen er avhengig av om det er en gjenlevende ektefelle eller ikke. Gjenlevende ektefelle: pensjon for måneden medlemmet gikk bort og to måneder til. Ikke gjenlevende ektefelle: pensjon for måneden medlemmet gikk bort og en måned til. . Det sendes ut informasjon om dette per brev. 
 • Er det gjenlevende ektefelle sendes brev til vedkommendes adresse.
 • Er det ikke gjenlevende ektefelle sendes brev til dødsbo.

 

4

KLP undersøker om noen har rett på etterlattepensjon

Om etterlattepensjon

 • Hvis en pensjonist som mottar pensjon fra KLP dør, må etterlatte melde fra om dette til KLP.
 • Hvis et yrkesaktivt medlem dør, sender arbeidsgiver inn melding om dødsfallet til KLP. Når KLP mottar meldingen, starter saksbehandlingen automatisk. Det er derfor ikke nødvendig for etterlatte å sende pensjonssøknad til KLP.  
 • Fraskilte og etterlatte etter en person som tidligere har vært medlem i KLP må sende søknad til KLP.

Hvis avdøde hadde utbetalt pensjon fra KLP, skal den gjenlevende ektefellen ha utbetalt to måneders pensjon utover dødsmåneden. Beløpet blir utbetalt uavhengig av om ektefellen har rett til ektefellepensjon eller ikke. Dersom det ikke er noen gjenlevende ektefelle, blir det utbetalt pensjonen en måned utover dødsmåneden. Utbetalingen foretas da til boet.  
Pensjonen er skattefri og blir ikke samordnet med folketrygden.

Det kan være avdøde har hatt gruppelivsforsikring gjennom arbeidsgiveren sin. Arbeidsgiver kan opplyse om det og hvilket selskapet de er tilknyttet.

Hvis avdøde var med i KLPs gruppelivsforsikring gjennom jobben sin, kan KLP utbetale et engangsbeløp til etterlatte. Det kan være til ektefelle, samboer, registrert partner, barn eller eventuelt til dødsboet.

Barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Ved kortere medlemstid avkortes pensjonen.

Barnepensjonen kommer i tillegg til eventuelle andre pensjoner, og påvirkes ikke av barnets eventuelle inntekt eller ytelser fra folketrygden. 

Hovedregelen er at gjenlevende ektefelle får ektefellepensjon som utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Ved mindre medlemstid avkortes pensjonen. Pensjonen reduseres ikke for egen pensjon og /eller inntekt og eventuelle ytelser fra NAV.

For enkelte grupper er det gitt overgangsregler som gjør at pensjonen skal beregnes på en annen måte.

Gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning  første gang før 1. juli 2000.

Gjenlevende ektefelle født før 1. januar 1955, den avdøde ble medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning første gang før 1. oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010.

Hvis flere ektefeller har rett på pensjon etter en avdøde, vil ektefellepensjon bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av ektefellene var gift med den avdøde.

Hvis en av ektefellene som har fått ektefellepensjon til utbetaling, dør eller gifter seg på nytt, vil den andre få hele pensjonen. 

Alle pensjoner under utbetaling skal reguleres 1. mai hvert år. Ektefellepensjon reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. Reguleringen skjer ved at folketrygdens grunnbeløp (G) økes fra 1. mai hvert år. Fra 67 år vil pensjonen reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet fratrukket 0,75 prosent. I dag er 1G 111.477 kroner.

Det trekkes skatt fra etterlattepensjon. Men du trenger ikke sende inn skattekort til KLP fordi opplysningene sendes elektronisk fra Skatteetaten.

Barn

Barn som er under 20 år kan ha krav på barnepensjon.

Ektefelle

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.  Ektefellepensjon er en livsvarig ytelse, men opphører dersom gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt.

Unntak for ektefellepensjon

Hvis KLP-medlemmet dør innen ett år etter innmeldingen i KLP, eller innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, har den etterlatte ikke rett til ektefellepensjon. Dette unntaket gjelder bare hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av ektefellene kjente til før man giftet seg eller ble innmeldt i KLP.

Fraskilt ektefelle

Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon dersom:

 • ekteskapet varte i minst 10 år
 • avdøde hadde medlemskap i en offentlig pensjonsordning før skilsmissen
 • den etterlatte var minst 45 år ved skilsmissen, ikke har giftet seg på nytt, og ikke har fraskrevet seg pensjonsrettighetene ved skilsmissen.

Etterlatte etter tidligere medlemmer i KLP kan også ha rettigheter

Hvis den avdøde har jobbet hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning i KLP tidligere i karrieren, kan de etterlatte ha rett til pensjon fra oss. Avdøde må da ha hatt minst 3 år medlemskap i KLP og/eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger. Hvor mye utbetalingen blir avhenger av hvor lenge personen har vært medlem av ordningen.

 • Barnepensjon løper til og med måneden barnet er 20 år.
 • Ektefellepensjon er i utgangspunktet en livslang ytelse. Men hvis man gifter seg på nytt bortfaller den. Dersom det nye ekteskapet blir oppløst ved død eller skilsmisse kan man få ektefellepensjonen tilbake.

Vilkår og rettigheter for etterlattepensjon

Medlemskapet ditt i KLP gir også trygghet for familien din. Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når en som er KLP-medlem faller fra, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til pensjon. 

Mer om etterlattepensjon