Grønt hjerte malt på en murvegg

Alderspensjonister kan jobbe under koronakrisen uten å tape pensjon

Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe under koronakrisen uten å få pensjonen redusert.

Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan jobbe så mye de vil i tråd med avtale med arbeidsgiver og så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.

Hvem gjelder det?

Alt personell som tar tjeneste i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med korona-pandemien. Arbeidet må være relatert til korona-pandemien.

Det gjelder ikke bare sykepleiere, men alle alle ansattgrupper i tillegg til helsepersonell som arbeider i offentlig helsetjeneste slik som blant annet kokker, renholdere og assistenter. Dette betyr for eksempel at alle som jobber på et sykehjem er omfattet av de midlertidig reglene.  

Hvilke pensjoner gjelder det?

  • Alderspensjon
  • AFP (Avtalefestet pensjon

Hvorfor er det nødvendig med unntaksregel?

Ordinært er det slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres. 

Hvem har bestemt dette?

Det er Stortinget som har vedtatt den midlertidige unntaksregelen for avkorting av alders- og AFP-pensjon. Regelen gjelder fra 13. mars 2020 og videreføres frem til 1. juli 2021, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.

Unntaksregelen bidrar til økt beredskap

Årsaken til regelendringen er at pensjonister ønsker å bidra i dugnaden mot viruset, og at arbeidsgivere ønsker å trekke på arbeidskraften og kompetansen som ligger hos pensjonistene i denne gruppen. 

Det er fortsatt aktuelt å hente inn kvalifisert og nødvendig personell ved behov.

– Vi er glad for å kunne hjelpe til med å opprettholde god kapasitet i helsevesenet, og legge til rette for den nasjonale dugnaden som nå pågår for å bekjempe koronaviruset, sier livdirektør Marianne Sevaldsen i KLP.

Litt om det praktiske

Jobbingen gir rett til medlemskap i pensjonsordningen, og arbeidsgiver skal melde dette inn til KLP på vanlig måte.

Det er frivillig for pensjonistene om de vil jobbe, slik at hver enkelt må vurdere dette ut fra eget ønske og helsesituasjon.

Regelendringen gjelder for alderspensjonister og personer som har gått av med både folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet AFP i offentlig sektor.

Arbeidsgiverne må sende lister til KLP for hvert kvartal med hvem som omfattes av dette unntaket.

Endringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Les mer om dette på ks.no og regjeringen.no.