2 telt på tundraen

Som tidligere medlem har du rettigheter i KLP

Når du meldes ut av den offentlige tjenestepensjonsordningen i KLP beholder du rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Hvordan søker jeg?

Hvis du er, eller har vært, medlem i andre offentlige tjenestepensjonsordninger, skal du søke om pensjon der du sist var medlem. Hvis dette var i KLP søker du via Min side.

På Min Side kan du også se opptjeningen din i KLP og hvor mye du kan få i pensjon.

Hvor mye får jeg?

Pensjonen beregnes ut fra årene du har vært medlem av offentlig tjenestepensjonsordning. Andre typer pensjonsordninger, som innskuddspensjon, regnes ikke med.

Logg inn på Min side for se en prognose på hva du kan få i pensjon. 

Er du født før 1963

Er du født i 1962 eller tidligere må du som tidligere medlem normalt ha minst tre års samlet medlemstid for å få rett til pensjon.

Les også «Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor».

Født i 1963 eller senere

Er du født i 1963 eller senere og har medlemstid etter 2020, har du rett til alderspensjon opptjent etter 2020 dersom samlet medlemstid før og etter 2020 er minst 1 år.

Har du opptjening før 2020 kan du også lese «alderspensjon opptjent før 2020».

Samlet pensjonsopptjening

Det er samlet pensjonsopptjening i KLP og/eller i en annen offentlig tjenestepensjonsordning som teller. Det kan for eksempel være Statens Pensjonskasse eller en kommunal pensjonskasse.

Hvor mye du får utbetalt i pensjon, kan være avhengig av

 • Når du er født
 • Når du ble innmeldt første gang
 • Hvor mange år du har vært med i en offentlig tjenestepensjonsordning
 • Stillingsprosenten i disse årene
 • Lønnen hos din siste offentlige arbeidsgiver
 • Lønnen din for hvert år du har vært i jobb

Hvor mye du får avhenger også av samordning etter 67 år med eventuell privat afp og eventuell annen tjenestepensjon eller personskadetrygd.

Den dagen du eventuelt blir meldt inn i en offentlig tjenestepensjonsordning igjen, fortsetter du å tjene opp rettigheter, som legges til den medlemstiden du har fra før.

Dette kan du ha krav på

Alderspensjon

Som tidligere medlem kan du ta ut alderspensjon fra KLP når du når aldersgrensen for stillingen din, eller når du tar ut alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år. Du kan ta ut hel eller delvis pensjon.

Les mer om alderspensjon i KLP

Uførepensjon

Som tidligere medlem kan du ha rett på uførepensjon fra KLP.
Du må da ha utbetalt uføretrygd fra NAV. Du har ikke rett til uførepensjon fra KLP dersom du kun mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Uføregraden i KLP settes lik uføregraden du har hos NAV.

Les mer om uførepensjon i KLP

Etterlattepensjon

Familien din kan ha rett til ektefelle- og/eller barnepensjon etter deg. Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon hvis han/hun ikke har giftet seg på nytt.

Les mer om etterlattepensjon i KLP

Har du vært folkevalgt?

Som folkevalgt er du ikke ansatt eller omfattet av noen tariffavtale, men du kan likevel få offentlig tjenestepensjon. Det gjelder hvis kommunestyret/fylkestinget har vedtatt at pensjonsordningen for de ansatte også skal omfatte de folkevalgte. Dette ble tillatt først fra januar 2014. Før dette hadde de egne regler for medlemskap og krav til full opptjening.
I 2014 kom det også forskrifter om en ny særskilt pensjonsordning for folkevalgte. Noen få kommuner har valgt å melde sine folkevalgte inn i denne særskilte ordningen.

Når du kan gå av med pensjon, og hvordan den beregnes, avhenger derfor av hvilken ordning du var meldt inn i, og når du ble meldt ut.

 • Ble du meldt ut før 1. mai 1991 kan du ta ut alderspensjon fra du fyller 67 år, hvis du har minst 2 års medlemskap. Kravet for full pensjon er da 20 års medlemstid.
 • Ble du meldt ut mellom 1. mai 1991 og 1. januar 2014 kan ta du ut alderspensjon fra du fyller 65 år, hvis du har minst 1 år, 7 måneder og 6 dagers medlemskap. Kravet for full pensjon er da 16 års medlemstid.
 • Har du vært medlem i kommunens/fylkeskommunens vanlige offentlige tjenestepensjonsordning som folkevalgt, kan du ta ut alderspensjon fra 67 år. Du må da minst 3 års samlet medlemstid. Medlemstid i den tidligere ordningen for folkevalgte teller da med.
 • Har du vært medlem i den særskilte pensjonsordningen for folkevalgte kan du ta ut pensjonen du har tjent opp etter 1.1.2014 mellom 62 år og 75 år. Pensjonen blir høyere jo lenger du venter. Kravet er at du har minst 1 års medlemstid.
  Pensjon du har tjent opp før 1.1.2014 kan du ta ut fra 65 år. Kravet at du har minst 1 år, 6 måneder og 7 dagers medlemskap.  Medlemstiden i den nye ordningen teller da med for oppfylle dette minstekravet.

Spørsmål og svar

Dersom opplysningene KLP har registrert for deg er feil, må du ta kontakt med den tidligere arbeidsgiveren din for å få disse korrigert.

Nei du får ikke utbetalt dette. Grunnen til dette er at du også har vært forsikret mot uførhet og død mens du var innmeldt. Husk at dersom du begynner å jobbe i det offentlige igjen, fortsetter du å bygge på den eksisterende medlemstiden din.

Ja, du må oppgi hvilken offentlig tjenestepensjonsordning du har vært medlem av før, så vil vi innhente de opplysningene vi trenger. Disse opplysningene oppgir du når du søker om pensjon på Min side.

Interessante artikler

Hvit port i marka

Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?

De fleste slutter fordi de går av med pensjon eller begynner i en jobb i privat sektor. Det har ulik effekt for pensjonen din. Hvor mange år du har jobbet før du slutter er også viktig.

08.07.20

Mann med hund på svaberget

Alderspensjon opptjent før 2020

Er du født i 1963 eller senere og har opptjeningstid før 2020 kan du ha rett til alderspensjon fra den ordningen som gjaldt før 2020.

03.06.20