Familie i fotgjengerfelt på vei over vei

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig for KLP å beregne alderspensjonen for de som er født mellom 1954 og 1962.

Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden. De nye samordningsreglene sier hvordan tjenestepensjon skal beregnes sammen med pensjon basert på de nye opptjeningsreglene i folketrygden. Disse reglene innfases gradvis for alle som er født mellom 1954 og 1962. 1954-kullet blir 67 år i 2021 og reglene gjør det mulig å beregne pensjonen deres.

Hva betyr de nye reglene?

  • De nye samordningsreglene styrer hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd.
  • De gjør det mulig å beregne offentlig tjenestepensjon for de som er født etter 1953.
  • De bidrar til at de som er født i 1954 eller senere får utbetalt noe tjenestepensjon. Det blir dermed færre eller ingen nullpensjonister.
  • Mange som er født i 1963 eller senere får alderspensjon som er opptjent før 2020. Denne blir samordnet med reglene som beskrives her. 

Hvorfor samordnes pensjonen?

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon som utgjør 66 prosent av sluttlønnen din i samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon. Dette gjelder før levealdersjustering og når du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. Dette kalles ofte for bruttopensjon. For å beregne netto tjenestepensjon må alderspensjon fra folketrygden trekkes fra. Men det er ikke faktisk folketrygd som trekkes fra, men en beregnet folketrygd. Denne beregningen kalles for samordning.

Folketrygd og samordningsfradrag

I praksis skjer samordningen ved at pensjon fra folketrygden betales fullt ut, mens tjenestepensjonen reduseres med samordningsfradraget. Forskjellen mellom 66 prosent av lønnen og samordningsfradraget, utgjør det du får du i alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Det kalles ofte for netto tjenestepensjon. De nye samordningsreglene sier hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden når denne er beregnet etter nye regler.

For å forstå litt om den nye måten å samordne pensjon på, bør du derfor kjenne litt til prinsippene for de nye opptjeningsreglene i folketrygden:

I ny folketrygd tjener du du en alderspensjon med 18,1 prosent av inntekten inntil 7,1 G og pensjonen samles i en pensjonsbeholdning. G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 99.858 kroner. Årlig pensjon beregnes ved hjelp av delingstall som kan forstås som det antall år et bestemt årskull forventes å leve. Når offentlig tjenestepensjon skal samordnes med ny folketrygd, blir begrepet pensjonsbeholdning i ny folketrygd sentral.

Dagens samordning

Med dagens samordningsregler blir fradraget for folketrygdens ytelser ofte lavere enn det som faktisk utbetales fra folketrygden. Det er fordi deler av folketrygden er samordningsfri, og det øker tjenestepensjonen. Dette kalles for samordningsfordeler. Med samordningsfordelene blir samlet pensjon mer enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (før levealdersjustering).

De nye samordningsfordelene

Verdien av samordningsfordeler skal videreføres, men det løses på en ny måte. Siden offentlig tjenestepensjon skal samordnes med den nye folketrygden som beregnes som en pensjonsbeholdning tar samordningen utgangspunkt i denne.

Slik skal verdien av samordningsfordelene videreføres:

  • 2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden (folketrygdbeholdningen) skal holdes utenom samordningen. Denne samordningsfordelen løfter kompensasjonsnivået for alle, men utgjør mest i kroner for de som har høy inntekt.
  • Et kronebeløp på 2,5 G utbetales som et direkte påslag, uavhengig av samordningen. Dette beløpet tilsvarer omtrent 250.000 kroner for de som har full tjenestetid. Det skal regnes om til pensjon og levealdersjusteres ved hjelp av delingstallene. Denne samordningsfordelen løfter kompensasjonsnivået mest for personer med lav inntekt. Det sikrer dessuten at de som er født etter 1954 får utbetalt noe tjenestepensjon. Samordningsfordelen som andel av samlet pensjon, avtar med inntekt.

Gjennomføres fra 67 år

Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon skal samordnes med folketrygden tidligst fra 67 år.

Gamle og nye samordningsregler for deg som er født i 1954-1962

Er du født mellom 1954 og 1962 har du opptjening i folketrygden fra både gammel og ny opptjeningsmodell. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med gamle og nye regler avhengig av hvor stor del av alderspensjonen fra folketrygden som kommer fra gammel og ny folketrygd.

For deg som er født i 1963 og senere

Har du opptjening i dagens offentlige tjenestepensjon som kalles bruttomodellen vil denne bare bli samordnet med de nye reglene.

Du kan lese mer om endringene her.

Levealdersjustering og garanti

Stortinget har også vedtatt nye regler for levealdersjustering av tjenestepensjonsytelsen. Levealdersjusteringen av tjenestepensjonsytelsen gjennomføres på samme måte som i folketrygden.

Hvem gjelder dette?

De første som får pensjon beregnet med de nye samordningsreglene er født i 1954 og fyller 67 år i 2021. Det er også vedtatt hvordan den individuelle garantien gradvis skal fases ut fra og med 1959-kullet.

Her finner du mer om «Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut».

Les også «Slik levealdersjusteres pensjonen» og se hvordan pensjonen beregnes med nye regler for samordning og levealdersjustering.

Offentlig tjenestepensjon skal også samordnes med privat AFP

Slutter du i offentlig sektor og får rett til AFP i privat sektor skal en eventuell pensjonsrettighet fra offentlig tjenestepensjon samordnes med privat AFP.
I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan tjenestepensjonen skal samordnes med privat AFP.

Du kan også lese mer om samordning på regjeringens sider.