Helsearbeider/hjemmehjelp som måler en eldre blid mann

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

De som har offentlig tjenestepensjon skal i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis de har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. De som er født i 1958 eller tidligere har en individuell garanti for å sikre at de likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.

Du kan logge deg inn på Min side og få en pensjonsprognose på hva du kan få i alderspensjon. 

Logg inn på Min Side

Mange som har offentlig tjenestepensjon har i praksis fått mer enn 66 prosent i samlet pensjon. Det skyldes de såkalte samordningsfordelene. I beregningen av netto tjenestepensjon trekkes det fra en folketrygd som er litt mindre enn den faktiske alderspensjonen fra folketrygden. Netto tjenestepensjon pluss faktisk folketrygd har dermed gitt en samlet pensjon på over 66 prosent av lønn for mange.

1958-kullet og eldre har garanti på 66 prosent

De nevnte samordningsfordelene forsvinner gradvis i takt med en økende effekt av levealdersjusteringen. For å sikre at den samlede pensjonen blir 66 prosent ved uttak ved 67 år, får alle som er født i 1958 eller tidligere et individuelt tillegg. Dette garantitillegget blir beregnet slik at garantien på 66 prosent blir oppfylt. Dette er den tekniske gjennomføringen av den individuelle garantien i offentlig tjenestepensjon.

De som har full opptjening (30 år) i offentlig sektor når de går av med pensjon, får full effekt av garantien. De som har færre enn 30 års opptjening får en forholdsvis del av garantien. Det er de som har høy lønn og full eller tilnærmet full opptjening som har mest nytte av garantien. De som er født etter 1958 har ikke denne garantien. 1959-kullet blir 67 år i 2026 og det er 15 år etter innføringen av levealdersjustering i pensjonsreformen.  

Garantien utfases for 1959-1962-kullene

Den individuelle garantien skal fases ut. De som er født i 1959-1962 får en del av det individuelle garantitillegget. Men for disse årskullene er det bare opptjeningstid før 2011 som teller. Det vil si at garantitillegget beregnes som andelen med opptjeningstid før 2011 i forhold til hele opptjeningstiden, og begrenset oppad til maksimal opptjeningstid på mellom 30 og 40 år. Deretter begrenses garantitillegget utfra årskullet du tilhører.  

 
Årskull Prosent av garantitillegget

1959

90 prosent

1960

80 prosent

1961

70 prosent

1962

60 prosent

 

Det blir et kompensasjonstillegg for 1963-1967-kullene 

Årskullene 1963-1967 får deler av pensjonsopptjeningen sin fra den endrede tjenestepensjonen i offentlig sektor. Men de skal få en kompensasjon for at de ikke får noe av den garantien som eldre årskull får glede av. Denne kompensasjonen beregnes som 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønnen) for pensjonsrettighetene fra dagens tjenestepensjon (bruttoordningen). Tillegget skal så multipliseres med opptjeningstid før 2011 og deles på 30 år. Det har derfor blitt kalt for «2011-tillegget». Det skal også trappes ned med årskull, slik:

 
Årskull Prosent av 2011-tillegget

1963

100 prosent

1964

80 prosent

1965

60 prosent

1966

40 prosent

1967

20 prosent

Den gradvise nedtrappingen av den individuelle garantien og «2011-tillegget» kan virke komplisert for mange, men det bidrar til å bygge en bro fra gammel til endret pensjonsordning.