Gammelt vindu på et gammelt bygg

Bruttoberegnet ektefellepensjon skal utfases fra 2021

Bruttoberegnet ektefellepensjon skal utfases. De som har eller får bruttoberegnet ektefellepensjon skal overføres til nettopensjon.

Sjekk pensjonen din

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hva som er registrert om deg og hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min side

Spørsmål og svar om ytelser ved død

Enke, enkemann eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon når et KLP-medlem dør. Retten til ektefellepensjon berøres ikke av seperasjon.

Avdødes barn under 20 år har rett til barnepensjon.

Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon. Men hvis den fraskilte ektefellen gifter seg på nytt, faller rettigheten etter den tidligere ektefellen bort.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

 

Nei, samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Hvis en pensjonist i KLP dør, må etterlatte melde fra om dette til KLP.

 • Hvis et yrkesaktivt medlem dør, sender arbeidsgiver inn melding om dødsfallet til KLP. Når KLP mottar meldingen, starter saksbehandlingen automatisk.
 • Fraskilte og etterlatte etter en person som tidligere har vært medlem i KLP må sende søknad til KLP.

 

Hvis avdøde hadde utbetalt pensjon fra KLP, skal gjenlevende ektefelle få utbetalt denne pensjonen i to måneder utover dødsmåneden. Dette blir utbetalt uavhengig av om ektefellen har rett til ektefellepensjon eller ikke. Dersom det ikke er noen gjenlevende ektefelle, blir det utbetalt pensjon en måned utover dødsmåneden. Utbetalingen foretas da til boet.

Pensjon utover dødsmåneden er skattefri og blir ikke samordnet med folketrygden.

Det kan være at den som er død har hatt gruppelivsforsikring gjennom arbeidsgiveren sin. Arbeidsgiver kan opplyse om det og i hvilket forsikringsselskap gruppelivsforsikringen er.

Hvis avdøde var med i KLPs gruppelivsforsikring gjennom jobben sin, kan KLP utbetale et engangsbeløp til etterlatte. Det kan være til ektefelle, samboer, registrert partner, barn eller eventuelt til dødsboet.

For barn

Barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Ved mindre medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen.

Barnepensjonen kommer i tillegg til eventuelle andre pensjoner, og påvirkes ikke av barnets eventuelle inntekt eller ytelser fra folketrygden.

For ektefelle

Hovedregelen er at gjenlevende ektefelle får ektefellepensjon som utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Ved mindre medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen. Pensjonen reduseres ikke for egen pensjon og /eller inntekt og eventuelle ytelser fra Nav.

For enkelte grupper er det gitt overgangsregler som gjør at pensjonen skal beregnes på en annen måte. Det gjelder hvis:

 • Gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning første gang før 1. juli 2000.
 • Gjenlevende ektefelle er født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning første gang før 1. oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010.

Flere etterlatte ektefeller (gjenlevende og fraskilt)

Hvis flere ektefeller har rett på pensjon etter avdøde, vil ektefellepensjon bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av ektefellene var gift med den avdøde.

Hvis en av ektefellene som har fått ektefellepensjon til utbetaling, dør eller gifter seg på nytt, vil den andre få hele pensjonen.

Alle pensjoner under utbetaling skal reguleres med virkning fra 1. mai hvert år. Ektefellepensjon og barnepensjon reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. Reguleringen foretas i etterkant av at folketrygdens grunnbeløp (G) økes fra 1. mai hvert år. Fra 67 år blir ektefellepensjonen regulert med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet fratrukket 0,75 prosent.

Det trekkes skatt fra etterlattepensjon. Men du trenger ikke sende inn skattekort til KLP fordi opplysningene sendes elektronisk fra Skatteetaten.

 

Ja, fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon hvis:

 • ekteskapet varte i minst 10 år.
 • avdøde hadde medlemskap i en offentlig pensjonsordning før skilsmissen.
 • den etterlatte var minst 45 år ved skilsmissen, ikke har giftet seg på nytt, og ikke har fraskrevet seg pensjonsrettighetene ved skilsmissen.

Hvis flere ektefeller (gjenlevende og fraskilt ektefelle) har rett på pensjon etter en som er død, blir ektefellepensjon delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av ektefellene var gift med avdøde.

Hvis en av ektefellene dør eller gifter seg på nytt, får den andre ektefellen hele pensjonen.

Ja, etterlatte etter tidligere medlemmer i KLP kan også ha rett på etterlattepensjon.

Har avdøde arbeidet hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning i KLP tidligere i karrieren, kan de etterlatte ha rett til pensjon fra oss. Avdøde må da ha hatt minst 3 års medlemskap i KLP og/eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger. Hvor stor pensjonen blir avhenger av hvor lenge avdøde har vært medlem av ordningen og når avdøde først ble medlem.

Dersom avdøde hadde medlemskap i flere offentlige pensjonsordninger, skal søknad om etterlattepensjon, fremsettes til den siste ordningen avdøde var medlem av.

 • Barnepensjon løper til og med måneden barnet er 20 år.
 • Ektefellepensjon er en livslang ytelse. Men hvis man gifter seg på nytt bortfaller den. Dersom det nye ekteskapet blir oppløst ved død eller skilsmisse kan man få ektefellepensjonen tilbake.

Stortinget har i 2020 vedtatt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjon fra fylte 67 år for de som er født fra og med 1954.

De som mottar ektefellepensjon eller har rett til ektefellepensjon beregnet som nettopensjon blir ikke berørt av disse endringene.

Oppsummert blir ektefellepensjon slik:

 • De som har nettoberegnet ektefellepensjon med 9 prosent av pensjonsgrunnlaget beholder den.
 • De som har behovsprøvd bruttoberegnet ektefellepensjon skal få nettoberegnet ektefellepensjon med 9 prosent av pensjonsgrunnlaget.
 • De som har ikke-behovsprøvd bruttoberegnet ektefellepensjon får nettoberegnet ektefellepensjon med 27 prosent av pensjonsgrunnlaget. Dette gjelder de som har medlemstid før 1. oktober 1976.

Overgang til nettoberegnet ektefellepensjon fra 67 år

Bruttoberegnet ektefellepensjon skal bli erstattet av nettoberegnet ektefellepensjon når enken eller enkemannen blir 67 år. 

Overgangen skal skje gradvis

Utfasingen av bruttoberegnet ektefellepensjon skal skje i takt med innfasingen av ny opptjeningsmodell for alderspensjon fra folketrygden, etter folketrygdlovens kapittel 20. Endringen gjelder bare for den del av ektefellepensjon som skal samordnes med det som ofte kalles for ny alderspensjon i folketrygden, etter folketrygdlovens kapittel 20.

Det betyr at det skjer gradvis for gjenlevende enker og enkemenn fra og med 1954-kullet.

 • 1954-kullet får 10 prosent nettoberegnet og 90 prosent bruttoberegnet fra 67 år.
 • 1962-kullet får 90 prosent nettoberegnet og 10 prosent bruttoberegnet fra 67 år.

Er den gjenlevende ektefellen født i 1963 eller senere, blir bruttoberegnet ektefellepensjon erstattet av nettoberegnet ektefellepensjon fra 67 år.

Gjenlevende ektefelle kan få ektefellepensjon sammen med uttak av egen alderspensjon

Er ektefellen født i 1963 eller senere og har offentlig tjenestepensjon? Da kan ektefellen ta ut alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon fra 62 år. Det skal ikke føre til reduksjon av bruttoberegnet ektefellepensjon før 67 år.

Hva om ektefellen har særalder?

Har din ektefelle rett til særalderspensjon, skal ektefellepensjonen reduseres ved mottak av særalderspensjon før 67 år.

Når gjelder det fra?

Endringene skal gjelde fra 01.01.2021 og KLP sine vedtekter skal bli oppdatert.

Les også

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

08.09.20

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

22.01.21

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

23.02.21

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du til jobber til du har kompensert for levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.