Jente mann terapibasseng

Alderspensjon til uføre

Er du ufør og født i 1963 eller senere? Lurer du på hvor mye du får i alderspensjon? Her er det vi vet.

De som er uføre skal få alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra KLP fra 67 år, slik som i dag. I folketrygden tjener man opp til alderspensjon frem til 62 år.

Uføre som er født i 1963 eller senere, skal tjene opp alderspensjon i den endrede pensjonsordningen fra 2020. Denne pensjonen kalles påslagspensjon. Grunnlaget for opptjening av pensjonen er inntekten fra tidspunktet vedkommende ble ufør.

Alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Levealdersjustering betyr at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull.

De som er arbeidsføre kan velge å jobbe lenger for å tilpasse seg denne levealdersjusteringen. På den måten kan de få høyere alderspensjon ved å velge å jobbe lenger.

Hovedregelen er at retten til uførepensjon faller bort når medlemmet når aldersgrensen for stillingen, men senest fra 67 år.

De som er uføre kan ikke kompensere for levealdersjusteringen slik som de arbeidsføre. Derfor er alderspensjonen for de uføre som er født i 1953 eller tidligere, delvis skjermet for levealdersjusteringen. Dette er ment å være en midlertidig ordning.

For de som er uføre skal alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon og folketrygden gi et godt samlet pensjonsnivå fra 67 år sammenlignet med arbeidsføres alderspensjon. Samtidig skal de uføres alderspensjon stå i et rimelig forhold til den alderspensjon de som kan jobbe får.

Myndighetene skal se på reglene for både folketrygden og offentlig tjenestepensjon samlet. De må veie ulike hensyn mot hverandre og skal senere vedta en langsiktig løsning for hvordan alderspensjonen fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal beregnes for uføre. Når dette blir avklart, er det foreløpig for tidlig å si.