Foretakspensjon

En ytelsesbasert pensjon for privat sektor.

Tips

Du kan logge inn på nav.no for se pensjonsberegninger for alderspensjon fra folketrygden. På norskpensjon.no får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Pensjonen fastsettes ved at alderspensjon fra folketrygd og arbeidsgiver til sammen utgjør en fast prosentsats av lønnen på for eksempel 66 prosent eller 70 prosent. KLP selger ikke lenger foretakspensjon, men KLP Bedriftspensjon forvalter eksisterende avtaler. Det betyr at dersom arbeidsgiveren din har en pensjonsavtale med foretakspensjon i KLP kan du ha rett til ytelsespensjon fra denne.

Hvor mye får du?

Arbeidsgiver og KLP tar utgangspunkt i lønnen din og regner ut hvor mye den avtalte prosentsatsen (for eksempel 66 prosent) utgjør. Så beregnes det en folketrygd som trekkes fra. Resten utgjør tjenestepensjonen som skal betales av arbeidsgiver og KLP. Har du ved pensjonsalder for eksempel jobbet 20 år på heltid får du 20/30 av tjenestepensjonen. Denne tjenestepensjonen utbetales i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Livsvarig utbetaling

For at du skal få full alderspensjon kreves det normalt at du har jobbet 30 år på heltid i virksomheten. Alderspensjonen utbetales normalt livsvarig, men det er mulig for arbeidsgivere å bestemme at pensjonen skal utbetales til du er 77 år.

Hva skjer om du slutter?

Slutter du hos en arbeidsgiver med foretakspensjon før pensjonsalderen din, får du en fripolise hvis du har vært ansatt der i mer enn et år, i mer enn 20 prosent stilling. Fripolisen inneholder dine opptjente pensjonsrettigheter og er beregnet ut fra antall år medlemskapet i pensjonsordningen har vart.

Når kan du ta ut pensjon?

Du kan ta ut pensjonen fra du er 62 år, helt eller delvis, og du kan fortsette å jobbe og tjene opp pensjon selv om du har startet uttaket. Du trenger heller ikke ta ut alderspensjon fra folketrygden for å ta ut foretakspensjonen. Pensjonen utbetales fra 75 år om du ikke har bedt om utbetaling tidligere. Pensjonen utbetales normalt livsvarig (over minst 10 år), med visse unntaksregler ved små utbetalinger. Du må gi KLP Bedriftspensjon beskjed om når du vil starte utbetaling av din ytelsespensjon fra foretakspensjon.

Begrensninger for uføre

Dersom du mottar uførepensjon fra tjenestepensjonsforsikringen, kan ikke summen av uførepensjon og alderspensjon, utgjøre mer enn 100 prosent av alderspensjonen. Uføre-, ektefelle/samboer- og barnepensjon fortsetter uavhengig av helt- eller delvis uttak av alderspensjon basert på fortsatt opptjening.