Skygger av rekkverk i betongtrapp

Hva er levealdersjustering?

Levealdersjustering betyr at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull. Alle som er født i 1943 eller senere får levealdersjustert alderspensjonen sin. Det gjelder både folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Levealdersjustering i praksis

Alderspensjonen skal tidligst levealdersjusteres ved 67 år eller ved senere uttak. Pensjonen blir levealdersjustert ved hjelp av forholdstall eller delingstall. Det er opptjeningsmodellen som gjelder for årskullet ditt, som avgjør hvilket av disse tallene som skal brukes. Gammel folketrygd og offentlig tjenestepensjon blir levealdersjustert med forholdstall til og med 1953-kullet.

Overgangskullene

Ny folketrygd skal gradvis innføres fra 1954-1962 årskullet, og vil gjelde fullt ut fra 1963-kullet. Ny folketrygd tjenes opp i en pensjonsbeholdning. Denne pensjonsbeholdningen blir omregnet til pensjon og levealdersjustert ved hjelp av delingstall. Offentlig tjenestepensjon blir levealdersjustert tilsvarende som folketrygden, men fra og med 1954-kullet innføres begrepet justeringstall. Det er i praksis enten forholdstall eller delingstall.

Du kan lese mer om dette i «Slik levealdersjusteres pensjonen»

Levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon

I offentlig tjenestepensjon er det brutto tjenestepensjon og samordningsfradraget som blir levealdersjustert. Forskjellen mellom disse utgjør netto tjenestepensjon. KLP utbetaler netto tjenestepensjon, men sjekker om du har rett til individuell garanti.

Du kan lese mer om dette i «Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut».

Hvorfor levealdersjustering?

Før pensjonsreformen var det ikke tatt høyde for at folk blir stadig eldre, og at flere år med pensjon gir økte pensjonskostnader. Samtidig blir det stadig færre yngre arbeidstakere som skal finansiere pensjonsordningene gjennom å betale skatt. Levealdersjusteringen er innført for å redusere denne kostnadsøkningen og for å stimulere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Slik beregnes forventet levealder

Innen juli det året et årskull fyller 61 år, regner NAV årskullet sin forventede levealder. Dette er likt for kvinner og menn og for alle yrkesgrupper. Lever du lenger enn dette, får du fremdeles utbetalt alderspensjon. Levealdersjusteringen påvirker størrelsen på den årlige pensjonsutbetalingen på det tidspunktet du tar ut pensjon, ikke hvor lenge du får utbetalt pensjon.

Du kan lese mer om levealdersjustering og finne ditt forholdstall eller delingstall ved forskjellige aldre på nav.no.

Interessante artikler

Mann med hund på svaberget
Slik levealdersjusteres pensjonen

Hurra! Helsen blir bedre og hvert årskull lever i gjennomsnitt litt lenger enn tidligere årskull. Det er bra. Men siden vi lever lenger har myndighetene bestemt at alderspensjon fra både folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres.

18.11.19