Virksomhetsstyring

virksomhetsstyring

Samfunnsansvar er en viktig del av KLPs virksomhetsstyring

Samfunnsansvar skal integreres i alle forretningsprosesser og inkluderes i

  • revisjon og utarbeidelse av styrende dokumenter og retningslinjer
  • intern og ekstern rapportering, inkludert kvartalsrapportering og styrets årsberetning
  • strategiarbeid, målstyring, risikoanalyser

Virksomhetsstyring og forankring av samfunnsansvar

Vår tilnærming

Samfunnsansvar er høyt på agendaen i KLP. Grunnlaget for vårt arbeid og engasjement er en strategisk forståelse av samfunnsansvar, og at dette er viktig for vår fremtidige suksess som virksomhet. Derfor er samfunnsansvar integrert i virksomhetsstyringen. Det en del av konsernets målkort, strategiarbeid, kvartals- og årsrapportering. Selv om KLP har kommet langt har vi hele tiden fokus på kontinuerlig forbedring.

Internasjonale normer: KLPs samfunnsansvar er forankret i internasjonale normer gjennom signering av FNs Global Compact (GC) og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Dette forplikter oss til å arbeide for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og mot korrupsjon.GlobalCompact

Vårt arbeid

Godt forankret: Samfunnsansvar plasseres ulike steder i ulike selskaper og kan si noe om strategisk betydning, forståelse av ansvarsområdet og prioritering i et selskap. For KLP er samfunnsansvar organisert under Økonomi og finans, som har det faglige overordnede ansvaret for samfunnsansvar i konsernet.

Det operative ansvaret er delegert til direktør for samfunnsansvar, som rapporterer direkte til finansdirektøren.

Styret behandler saker relatert til samfunnsansvar både gjennom årsrapportering, kvartalsrapportering og revisjon av styringsdokumenter. KLPs styre blir forelagt status for KLPs samfunnsansvarsarbeid og bærekraftrapportering. Styret har ikke underutvalg spesielt tilknyttet samfunnsansvar.

KLP har et eget Forum for ansvarlige investeringer som ledes av konsernsjef. Direktør for samfunnsansvar har det adminsitrative ansvaret for forumet. Forum for ansvarlige investeringer fatter beslutninger om eksklusjon og reinkludering av selskaper i porteføljen, og har også ansvar for å følge opp ansvarlig eierskap og utviklingsinvesteringer. Forumet organiserer også temamøter knyttet til ansvarlige investeringer, hvor også konsernledelsen deltar. I tillegg har KLP en egen miljøkomité som ledes av miljøkonsulent i KLP. Miljøkomiteen er sammensatt av representanter for funksjoner som har en direkte påvirkning på miljø i KLP. Du kan lese mer på sidene om miljø.

v/ Konsernsjef i KLP, Sverre Thornes: 
 (Du kan også se filmen på youtube her)

Integrering av samfunnsansvar i kjernevirksomheten: Vi har som mål å integrere samfunnsansvar i all vår forretningsvirksomhet. Det gjøres blant annet gjennom å sikre at aspekter knyttet til etikk, miljø og samfunn inkluderes i styrende dokumenter, og å sikre at disse er kjent. 

Relevante styrende dokumenter:

Strategi for samfunnsansvar og vesentlighet

Vår tilnærming

Vår strategi for samfunnsansvar har to hovedmål:

1. Bidra til en bærekraftig offentlig sektor.
2. Integrere bærekraftig og ansvarlig forretningsdrift i våre forretningsprosesser.
 

Grunnlaget for vårt arbeid og engasjement med samfunnsansvar er en forståelse av dette arbeidets strategiske relevans, og at dette er viktig for vår fremtidige suksess som virksomhet. Allerede i 2006 etablerte KLP en egen strategi for samfunnsansvar. 

Hva er samfunnsansvar? Med samfunnsansvar forstår vi det ansvar enhver organisasjon har for sin påvirkning på omverdenen innen sosiale, miljømessige og økonomiske parametere. I ISO 26000s (Veiledning for Samfunnsansvar) definisjon presiseres det videre atferd som
• bidrar til bærekraftig utvikling, herunder helse og velferd i samfunnet
• tar hensyn til forventningene fra interessenter
• er i samsvar med gjeldende lov og forenlig med internasjonale normer

Vårt arbeid

Implementering av strategien: I strategien er det tre områder som er spesielt fremhevet:

1. Strategiske prosjekter og virksomhetsstyring: Inkludere ansvarlig forretningsdrift i alle relevante strategiske prosjekter og virksomhetsstyring, for å sikre at samfunnsansvar blir ivaretatt gjennom prosesser og styrende dokumenter.

2. Forretningsutvikling: Inkludere bærekraftig forretningsdrift ved å se på både risiko og muligheter knyttet til forretningsutvikling.

3. Bevissthet internt: Implementering og ivaretakelse av bærekraftig forretningsutvikling skjer kun gjennom våre ansatte.

Utformingen av vår strategi for samfunnsansvar:
Samfunnsansvar er et vidt begrep og omfatter mange elementer. Det som er vesentlig for oss, både med hensyn til risiko og muligheter, er det som anses å være av størst betydning for både våre interessenter og KLPs virksomhet over tid. I arbeidet med vår samfunnsansvars-strategi har vi lagt vekt på at den må være
• tilpasset vår kjernevirksomhet
• gi mening både for våre eksterne interessenter, og for våre medarbeidere
• støtte og bygge videre på KLPs strategiske plattform
• forankret i internasjonale normer som FNs Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer

I strategiutviklingen har det vært viktig for oss å ha dialog med, og inkludere synspunkter fra, ulike deler av organisasjonen og interessenter utenfor KLP. Herunder interessentanalyser som innbefatter både intervjuer, webundersøkelser og fokusgruppemøter. Vi henter også innspill fra dialog på ulike plattformer: internettsidene, sosiale medier, blogg, aktiv deltagelse i ulike samfunnsansvarsfora og som deltager og foredragsholder på relevante seminarer og konferanser.

Les mer om hvilke nettverk vi er engasjert i

Interessentdialog og åpenhet

Vår tilnærming

Interessentdialog er et sentralt punkt i arbeid med samfunnsansvar. Dialog med ulike deler av organisasjonen og interessenter utenfor KLP, samt å inkludere synspunkter fra disse, er viktig for KLP både i utarbeidelse av strategi og innen rapportering.

En forutsetning for å forstå eget ansvar og foreta de riktige prioriteringene er å ha innsikt i og forståelse for våre interessenters forventninger til oss. Våre interessenter er de som blir påvirket av KLPs virksomhet, de som påvirker vår virksomhet, samt de som har interesse i vår virksomhets suksess. Basert på disse kriteriene har vi kommet frem til at våre viktigste interessenter er (ref G4-25)

• medarbeidere
• kunder/eiere
• premissgivere som tariffpartene og myndigheter
• agendasettere i det offentlige rom, som media, politikere og andre talspersoner.

Vårt arbeid

Dialog: Et av våre tiltak for å skape en god interessentdialog er vår egen samfunnsansvarsblogg Milliarder av muligheter. Her forteller vi om KLP, våre meninger og våre tiltak knyttet til samfunnsansvar. Vi ønsker en tett dialog med våre interessenter og oppfordrer derfor leserne av bloggen til å komme med kommentarer, synspunkter og spørsmål (ref G4-26).

KLP er også foredragsholder og deltar på en rekke seminarer og konferanser. Vi mottar flest henvendelser på temaene ansvarlige investeringer og integrert rapportering. Dette er ikke bare en god anledning til å presentere KLPs arbeid og metoder, men spesielt viktig for å motta kritikk, ros og spørsmål som vi tar inn i forbedringsarbeidet vårt (ref G4-26).

Interessentenes forventninger (ref G4-24,26,27):

InteressenterInteressent-dialogEksempel på interessent- dialogSaker/ bekymringerKLPs respons
MedarbeidereUndersøkelser av medarbeider-tilfredshet gjennomføres årlig. Arbeidsmøter (workshops) med store deler av konsernet.Web-basert undersøkelse, intervjuer og arbeidsmøter. Over 200 ansatte involvert.Hva er KLPs samfunnsansvar. Hvordan bidrar hver enkelt? Hvordan er samfunnsansvar integrert i forretning og arbeidsprosesser? Hva skal vi strekke oss etter?Medarbeider-undersøkelser følges opp systematisk som en del av målkort Etablering av kunnskapsbase og deling av eksempler. Videre prosess med behandling av forslagene til forbedring.
Kunder/ EiereKunde-undersøkelser gjennomføres årlig.Eiermøter.Ansvarlige investeringer, investeringer i fornybar energi og investeringer i kull-selskaper.Videre arbeid med ansvarlige investeringer og reduksjon av fossileksponeringen i porteføljen.
Agenda-
settere i det offentlige rom
Opinions-undersøkelser gjennomføres årlig. Bidrag til nasjonale og internasjonale fagkonferanser og seminarer.Resultater fra omdømme-undersøkelse. Talspersoner, innledere og deltagere i debatter.Temaer som for eksempel pensjon, markedsposisjon og produkter/tjenester. Rapportering, ansvarlige investeringer og karbon/klima.Egne begrunnelser for eksklusjon og re-inkludering. Egen utredning for virkemidler knyttet til investeringer i karbonintensive selskaper. Øremerkede midler til investeringer i ny kapasitet i fornybar energi.
Premiss-
givere
(tariff-
partnere/ myndig-
heter)
Bl.a. KLPs avdeling for Nærings-politikk og analyse gjennomfører kontinuerlig dialog med tariffpartene og myndigheter.Fagseminarer og deltagelse i arbeidsgrupper.Ny pensjonsordning.Utarbeidelse av analyser og data som deles.

Engasjement og læring: En annen viktig kilde til forbedring er aktiv deltagelse i ulike nasjonale og internasjonale fagnettverk. Vi er blant annet engasjert i

• KOMpakt, regjeringens konsultasjonsorgan for samfunnsansvar
• FNs Global Compact Nordic Network, samt GCNN styringsgruppe
• FNs Prinsipper for Ansvarlige Investeringer
• Norsif
• CDP, hvor KLP er Norsk partner
• GRI, gjennom å være Organizational Stakeholder
• FNs Climate Neutral Network
• Næring for klima

Åpenhet: I tillegg til dialog er åpenhet et av de viktigste prinsippene som ligger til grunn for vårt arbeid med samfunnsansvar. Vår åpenhet er unik i mange sammenhenger, spesielt mht. ansvarlighet i våre investeringer. Vi forteller om hvilke selskaper vi ekskluderer og hvorfor, hvilke selskaper vi reinkluderer og hvorfor, og hva vi stemmer på generalforsamlingene med begrunnelse. Vi forteller også hvem som har fått tildelt HMS-midler, hvilke prosjekter vi støtter og vi deler erfaringer fra prosjektene slik at andre kan kopiere de gode tiltakene. I tillegg er vi opptatt av å være åpne om vår holdning til skatt. Vi mener åpenhet rundt skatt er viktig for å bekjempe internasjonal økonomisk kriminalitet og vi er en forkjemper for at det skal bli en del av internasjonal regulering. Mer informasjon om alle disse temaene finner du på vår blogg Milliarder av muligheter.