Miljø

Foto: Hanne C. Jonassen, @hannejonas

Miljø og klima blir hensyntatt i KLPs virksomhet

Det sikrer vi gjennom vårt arbeid med

  • miljøfyrtårn og ISO 14001-sertifisering
  • energieffektivisering
  • avfallshåndtering
  • forbruksreduksjon
  • miljøpolicy med tilslutning til føre-var prinsippet
  • klimaregnskap og kjøp av FN-godkjente klimakvoter

KLP Eiendoms miljøarbeid

Vår tilnærming

Som en av landets største eiendomsforvaltere har KLP Eiendom et betydelig potensial til å redusere belastningen på klima og miljø gjennom energibesparelser i våre bygg. Vi jobber vi aktivt med å tenke på miljø i den daglige driften av våre eiendommer gjennom strategi, handlingsplaner og rapportering.

Vårt arbeid 

KLP Eiendom er en eiendomsforvalter med stor bygningsmasse i byområder - i hovedsak kontorbygg, kjøpesentre og hoteller. KLP Eiendom eier og drifter også KLPs egne kontorlokaler i Oslo, Trondheim og Bergen.

Miljøhandlingsplan: Vi har utviklet en miljøhandlingsplan med mål for energireduksjon og tiltak for effektiv ressursbruk og avfallshåndtering i byggene vi forvalter. Vi måler energiforbruk per kvadratmeter for å se effekten av energisparende tiltak. Vi arbeider med å inkludere leietakeres strømforbruk i målingene, slik at vi bedre kan forstå helheten i energiflyten i byggene og på den måten identifisere gode energibesparende tiltak. Miljøhandlingsplanene gjelder også for KLPs egne kontorer.

Miljømål for nybygg: Vi har ambisiøse miljømål for nybygg og større rehabiliteringer. Alle fremtidige bygg som oppføres skal minimum tilfredsstille kravene for "lavenergibygg", og vi utreder alltid bruk av alternative fornybare energikilder. I utgangspunktet skal alle nybygg og større rehabiliteringsprosjekter BREEAM-sertifiseres.

Energireduksjon i egendriftede bygg: KLP Eiendom forvalter og drifter nærmere 2 millioner kvm bygg. For 2014 var målet en gjennomsnittlig reduksjon i energiforbruket i egendriftede bygg (i Oslo, Trondheim og København) på 3,7 prosent. Dette målet nådde vi, og reell energireduksjon for virksomheten var på 1,7 GWh, selv med stadig økende bygningsmasse. Målet er å redusere vårt energiforbruk med 3-4 prosent per år. Totalt forbruk av energi i egendriftede bygg utgjør ca 133 000 tonn CO2e (se KLPs klimarapport for nærmere forklaring).

KLPs egne kontorer: I 2015 har vi hatt en nedgang i energiforbruk for alle KLPs kontorer (i Oslo, Trondheim og Bergen). Gjennomsnittlig forbruk i 2014 var på 166 kwh/m2, mot 174 i 2013. 

Opplæring og bevisstgjøring: I tillegg til tekniske oppgraderinger er opplæring og bevisstgjøring av egne medarbeidere og leietakere, om tiltak for å spare energi, en viktig del av vårt arbeid.

Les mer om miljø på KLP Eiendoms hjemmesider.

Energiforbruk KLP Eiendoms egendriftede bygg

Klima

Vår tilnærming

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og vi ser en risiko for at klimaendringene også vil påvirke våre forretningsområder. Derfor ønsker vi å redusere egen miljø- og klimapåvirkning. I tillegg oppfordrer vi våre interessenter til å gjøre det samme.

Vårt arbeid

Klimahensyn skal integreres i den daglige driften. Vi følger opp mål for å redusere KLPs klimagassutslipp i konsernets kvartalsrapportering, som forelegges styret. Vårt viktigste klimamål for 2016 er en 6 prosent reduksjon i antall flyreiser og en 3,5 prosent reduksjon av energiforbruk i egendriftede bygg.

Vårt klimaregnskap: KLPs klimagassutslipp skyldes hovedsakelig energiforbruk i kontorlokaler og eiendom vi forvalter, samt gjennom reisevirksomhet. Et viktig tiltak for å redusere vårt fotavtrykk har vært å flytte KLPs Oslokontor til et energieffektivt bygg i nærhet til kollektivknutepunkt og med få tilgjengelige parkeringsplasser. I tillegg kompenserer vi for utslipp fra egen virksomhet gjennom kjøp av FN-sertifiserte CO2-kvoter. Disse kvotene finansierer prosjekter i utviklingsland som reduserer globale klimagassutslipp samtidig som de bidrar til en positiv utvikling lokalt.

I 2015 hadde KLP et totalt utslipp på 964 tonn CO2-ekvivalenter, som utgjør 1 tonn CO2-ekvivalenter per årsverk. Det er en reduksjon på 9,4 prosent i totalt utslipp og 13 prosent reduksjon i tonn CO2 per ansatt. Vårt mål om 5 prosent reduksjon per ansatt ble oppnådd med god margin. Årsakene er primært lavere utslippsfaktorer for fjernvarme/kjøling og elektrisitet. Totalresultatet er svært positivt tatt i betraktning at antall fast ansatte økte med 5 prosent i samme periode. Vi vil fortsatt jobbe for å redusere vårt CO2-utslipp.

Les vårt klimaregnskap
Se vårt klimakvotesertifikat

Samarbeid for klimareduksjon: KLP er norsk partner til CDP og oppfordrer selskaper i vår investeringsportefølje til å rapportere klimagassutslipp og klimaarbeid til CDP. Vi støtter CDP fordi vi mener flere bør rapportere og være åpne om hvordan de jobber med å redusere sine klimautslipp. Dette vil føre til flere og bedre tiltak. I tillegg svarer vi selv på CDPs spørreskjema, og vi publiserer CDPs vurdering av vår rapportering.

KLP har signert Oslos egen klimaavtale "Næring for klima" - med mål om å arbeide sammen for å halvere klimagassutslippene i Oslo.

 

Avfall

Vår tilnærming

KLP skal ta hånd om alt vårt avfall på en forsvarlig måte. I tillegg ønsker vi å redusere mengden avfall både fra egne kontorer og fra bygninger som KLP Eiendom drifter. Jo mindre vi forbruker og kaster, og jo mer vi kildesorterer, jo bedre er det for miljøet.

Vårt arbeid

Vi forsøker å redusere vår avfallsproduksjon gjennom bevisste innkjøp, ressursutnyttelse, og gjenbruk. Gjennom å være Miljøfyrtårn er vi forpliktet til å etablere rutiner for hvordan ulike typer avfall behandles, og for hvem som er ansvarlig for å se til at dette gjøres på korrekt måte. Vi jobber også med bevisstgjøring og opplæring av medarbeidere og renholdsarbeidere om miljø og avfallshåndtering.

Kildesortering: I tillegg til å redusere mengden avfall, er det viktig å øke kildesorteringsgraden for avfallet. Vi har et mål om at sorteringsgraden i våre egne kontorer skal være 75 prosent. For nybygg gjelder krav til våre entreprenører om en sorteringsgrad på minimum 80 prosent. Resultatene er ikke entydige og vi jobber videre for å sikre kvaliteten på dataene. For våre egne kontorer i Bergen og Trondheim foretas punktmålinger av ulike avfallsfraksjoner som så regnes ut til en sorteringsgrad.

Kildesorteringsgrad (prosent)    
 201520142013201220112010
KLP Huset Oslo667264545254
Egendriftede bygg Oslo555656535351
Egendriftede bygg Trondheim545742434136
KLP Bergen794040365454

Gjenvinning: KLP samarbeider med et gjenbruksfirma om om avhenting av all maskinvare. Gjenbruksfirmaet videreformidler utstyr til blant annet skoler og biblioteker i norske kommuner. Noen av PCene KLP leverer inn blir direkte gjenbrukt. De resterende blir plukket rene for gjenbrukbare deler før de går forskriftsmessig til materiell gjenvinning. Samarbeidet med gjenbruksfirmaet første i 2015 til en reduksjon av CO2-utslipp på ca 120 tonn. Det ble i 2015 gjenvunnet over ett tonn maskinvare, og over 1,5 tonn EE-avfall fra KLPs Oslokontor.

Reise

Vår tilnærming

Reisevirksomheten står for den største delen av KLPs direkte klimafotavtrykk. Der det ikke påvirker våre tjenesteleveranser eller kundetilfredshet negativt, har vi derfor gjennomført tiltak for å redusere reisevirksomheten.

KLPs reisepolicy: KLP ønsker å legge til rette for mer miljøvennlige valg når ansatte skal på tjenestereise. Nødvendigheten av reisen skal vurderes ut ifra et kostnads- og miljøperspektiv, inkludert en vurdering av om en videokonferanse eller telefonkonferanse kan erstatte det fysiske møtet. Videre oppfordres det til å velge kollektiv transport.

Vårt arbeid

Flyreiser står for den største andelen av klimagassutslipp fra vår reisevirksomhet, og utgjør nærmere 70 prosent av KLPs totale klimagassutslipp. En reduksjon i flyreiser er derfor essensielt for å redusere våre klimagassutslipp og KLPs målsetting er å redusere konsernets flyreiser med 6 prosent i 2016 fra 2014-nivå. Viktige gjennomførte tiltak i denne sammenhengen er installasjon av mer videkonferanseutstyr.

Fly: I snitt har antall flyreiser, både i absolutt antall og per ansatt økt jevnt de siste årene, men i 2015 så vi en utflating. Totalt ble antall flyreiser redusert med 1 prosent for konsernet, og med 2,5 prosent reiser pr. ansatt. For detaljert informasjon, se KLPs klimaregnskap.

Flyreiser per ansatte

 

Bil: : KLPs hovedkontor ligger inntil Oslo S, Norges største knutepunkt for offentlig transport. KLP disponerer ca. 40 parkeringsplasser som kan benyttes av ansatte ved spesielle anledninger/behov. KLP disponerer over 200 sykkelparkeringsplasser i Bjørvika. KLP og KLP Eiendom har gått til innkjøp av hver sin el-bil til hovedkontoret i Oslo. Formålet er å minke behovet for å ta taxi og lette tilgangen på miljøvennlig transport.

KLP-konsernet har redusert antall biler i drift fra 20 i 2012 til 11 i 2015. KLP faser for tiden ut firmabiler, og det vil ikke kjøpes inn nye firmabiler. Totale klimagassutslipp fra egne biler og kilometergodtgjørelse viser en samlet nedgang på ca. 5 prosent.

Konsernets bilpark

 

Se også  Miljø i KLPs Reisepolicy
 

Materialforbruk

Vår tilnærming

Med unntak av eiendomsforvaltningen er KLPs materialforbruk knyttet til kontordrift. Her er det viktigste forbruksmaterialet papir. Vi ønsker derfor å redusere konsernets papirforbruk, både internt og i vår kundebehandling. 

Vårt arbeid 

Elektronisk fakturasystem: KLP mottar i overkant av 30.000 fakturaer årlig elektronisk. Selskapene KLP Eiendom, Kommunal Landspensjonskasse, KLP Bedriftspensjon og KLP Skadeforsikring sender elektronisk faktura til kunder som kan motta dette. Dette utgjør om lag 4000 fakturaer årlig og fører til både en miljømessig og kostnadsmessig besparelse

Miljøkunder: Vi jobber for å øke andelen miljøkunder, det vil si kunder som ikke lenger vil motta papir fra KLP. Det vil si at for eksempel forsikringsavtaler kun sendes og mottas elektronisk.  Andelen kunder med kun elektronisk kundebehandling i privatmarkedet er nå på ca. 90%. Dette har ført til at papirmengden er redusert med 60 prosent i KLP Skadeforsikring.

Styrepapirer: KLP har gått over til kun elektronisk utsendelse av styrepapirer. Dette innebærer en årlig besparelse på ca 200 000 ark.

Sertifisering og KLPs miljøkomité

Vår tilnærming

Hele KLPs virksomheten er miljøsertifisert. KLP Eiendom er ISO 14001 sertifisert, mens resten av KLP-konsernet er Miljøfyrtårnsertifisert. Både KLP i Oslo og Trondheim ble resertifisert i 2015, mens KLPs kontorer i Bergen ble resertifisert i 2016. Vi ønsker også å påvirke andre til å etablere miljøstyringssystem.

Vårt arbeid

ISO 14001: KLP Eiendom er sertifisert etter ISO14001, en internasjonal standard for miljøstyring. Standarden innbefatter analyse av miljøpåvirkning: hva som er vesentlig og hva er forbedringspotensialet for den enkelte virksomhet. For å bli sertifisert må man også utforme miljøpolitikk, miljøforbedringsprogram med mål og tidsfrister, samt et styringssystem med prosedyrer, rapporteringsrutiner og ansvarsfordeling. Minimumskravet er at man oppfyller krav i lover, forskrifter og eventuelle utslippstillatelser, ellers vil mål og tiltak være tilpasset den enkelte virksomhet.

Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning for miljøhandling og miljøledelse. KLP er sertifisert etter Miljøfyrtårns generelle bransjekrav, krav til kontorbedrifter og IKT.

KLPs miljøkomité: KLP har miljøkomité som har ansvar for å sikre fremdriften i konsernets miljøarbeid og å redusere vårt totale miljøfotavtrykk. Komiteen ledes av vår interne miljøkonsulent. Miljøkomiteen er sammensatt av representanter for funksjoner som har en påvirkning på miljø i KLP. Komitéen jobber for å ivareta føre var-prinsippet og har utarbeidet en handlingsplan for å fremme miljøansvarlighet i hele konsernet. Handlingsplaner og tiltak knyttet til å redusere vår miljøbelastning er integrert i forretningsvirksomheten og ulike enheters overordnede handlingsplaner.

Les mer: