Samfunnsansvar og rapportering

GRI_OS

Det som måles er det som gjøres.

Slik virker det også i KLP. Rapportering fungerer som en driver for forbedring. Det er viktig for oss å sette mål og følge med på utviklingen.

Vår bærekraftsrapportering finner du her - på disse nettsidene.

Vi håper at mer dynamisk rapportering på web vil gjøre det enklere og mer interessant å følge med på hva som skjer innen samfunnsansvar i KLP. For å definere innholdet i vår rapportering på web har vi tatt utgangspunkt i å dekke den tredelte bunnlinje (økonomi, miljø og sosialt) og benyttet ISO 26000 og GRI som rettesnor (ref G4-18).

Prosess for utarbeidelse av rapportens innhold.

Bærekraftrapportering skal ta utgangspunkt i en vurdering av vesentlighet, og denne vurderingen skal bygge på innspill fra egen organisasjon og eksterne interessenter. KLP har hentet innspill fra våre interessenter gjennom dialog på ulike plattformer; internettsidene, sosiale medier, blogg, aktiv deltagelse i ulike samfunnsansvarsfora og som deltager og foredragsholder på relevante seminarer og konferanser. Les mer om interessentdialog og åpenhet. Vi har med dette forsøkt å etterleve de veiledere som er etablert for å definere hva vi bør rapportere om.

Integrert rapportering: web-, års- og kvartalsrapportering

Vår tilnærming

Fremtidens rapportering er integrert! Samlet rapportering må inneholde alle vesentlige forhold som påvirker et foretaks verdiskaping på kort og lengre sikt. KLP støtter denne oppfattelsen og har derfor jobbet får å integrere data og annen informasjon knyttet til samfunnsansvar og bærekraft i både års- og kvartalsrapporteringen vår.

Er fremtidig rapportering også digital? Siden 2005 har KLP laget egne separate samfunnsansvarsrapporter. Vi har derfor lang og god erfaring med rapportering. I 2010 bestemte vi oss for å slutte med papir-rapporter. I stedet publiserer vi vår bærekraftrapportering integrert i KLPs årsrapport og på websidene om KLPs samfunnsansvar. Klp.no/samfunnsansvar er dermed vår tiende samfunnsansvarsrapport.

Vårt arbeid

Fra 2011 rapporterer KLP kvartalsvis på noen av våre viktigste indikatorer innen miljø, arbeidsforhold og ansvarlige investeringer. Kvartalsvis rapportering er nødvendig for å kunne korrigere kurs, iverksette tiltak og måle effekten av tiltak. Flere internasjonale selskaper rapporterer nå eksternt kvartalsvise ikke-finansielle resultater. KLP ønsker å ligge i front, og har valgt å integrere vår ikke-finansielle kvartalsvise rapportering i KLPs kvartalsrapport

KLPs årsrapport skal være en integrert bærekraftrapport. En integrert rapport skal samle foretakets rapportering om strategi, virksomhetsstyring, resultater og framtidsutsikter - og hvordan dette innvirker på verdiskapingen på kort og lang sikt (les mer på International Integrated Reporting Framework). Vi har derfor inkludert aspekter knyttet til samfunnsansvar i alle årsrapportens kapitler, samt eget ikke-finansielt regnskap med noter revidert av PWC. Revisjonsrapporten og presentasjon av revisjon av ikke-finansiell rapportering blir fremlagt for styret sammen med ordinær revisjonsrapport.

Engasjerende, dynamisk og interessant: Vi håper mer dynamisk rapportering på web vil gjøre det enklere og mer interessant å følge med på hva som skjer innen samfunnsansvar i Ikke minst er vi glade for å kutte papirforbruket - og for mulighetene vi nå har til å formidle våre resultater og historier på en åpen og mer engasjerende måte.

Dialog med interessenter: KLP arbeider jevnt og trutt for å bli enda dyktigere på samfunnsansvar. Og vi har et stort ønske om å påvirke andre til å gjøre det samme! Dialog er viktig dersom vi skal komme videre, og under Virksomhetsstyring finner du utfyllende informasjon om interessentdialog. I KLP-bloggen er også en del av vår interessentdialog. Der skriver vi om strategi, vedtak, mål og resultater knyttet til vårt samfunnsansvar. Kom gjerne med innspill, synspunkter og ideer - vi ønsker å høre fra deg!

Abonnér på bloggen og les mer

 

Global Reporting Initiative (GRI): Vår rettsnor for ikke-finansiell rapportering

Vår tilnærming

Vår samfunnsansvarsrapportering er bygget opp etter de syv kjernetemaene for samfunnsansvar fra ISOs nye veiledning for samfunnsansvar, ISO 26000. I tillegg benytter vi en internasjonal standard for bærekraftsrapportering - Global Reporting Initiaitve (GRI).

Hva er GRI? Global Reporting Initiative (GRI) er en uavhengig organisasjon som siden etableringen i 1997 har utarbeidet rammeverk for selskapers rapportering om bærekraft. I tillegg er det utgitt egne retningslinjer for finanssektoren.

GRI definerer innledningsvis ti rapporteringsprinsipper. Fire av disse gjelder fastsetting av omfang og innhold av rapporteringen, mens de resterende seks omhandler kvaliteten på denne informasjonen. Videre definerer GRI en rekke indikatorer, fordelt på hoved- og tilleggsindikatorer, for områdene virksomhetsprofil, økonomi, miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter, samfunn og produktansvar.

Vårt arbeid

KLP benytter GRI som veileder for bærekraftsrapportering også i 2015. Nivået for rapportering er "core". Se vår GRI-indeks for 2015 her

 

Rapport til FNs Global Compact

Ett av kravene som stilles til selskapet ved signering av FNs Global Compact er at du hvert år skal levere inn en rapport som forteller om mål, aktiviteter og resultater knyttet til Global Compacts ti prinsipper. Tidligere har KLP sendt inn kopi av Samfunnsansvarsrapporten sammen med rapporten vår for ansvarlige investeringer (SRI). Siden 2010 har vi ikke utarbeidet en egen rapport for samfunnsansvar, men integrert vår bærekraftsrapportering i kvartalsrapporter, årsrapporten og her på våre web-sider. Vår rapport til Global Compact, eller Communication on Progress som den kalles, er derfor KLPs Årsrapport.

KLPs årsrapporter finner du her