Ansvarlig forretningsdrift

Foto: Marius Svaleng Andresen @lekestove

Ansvarlig forretningspraksis er nøkkelen til bærekraftig utvikling

Det sikrer vi gjennom

  • Å integrere samfunnsansvar i alle forretningsprosesser
  • Langsiktig og ansvarlig forvaltning av pensjonsmidlene
  • Arbeid med etikk, integritet og anti-korrupsjon i møte med kunder, leverandører og andre i verdikjeden
  • Å benytte ISO 26000, den internasjonale standarden for samfunnsansvar, som rettesnor

Etikk, integritet og anti-korrupsjon

Vår tilnærming

Vi skal i vår virksomhet respektere grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og ta avstand fra alle former for korrupsjon og bestikkelser. Vi skal i tillegg aktivt medvirke til at forretningsforbindelser, våre leverandører og de selskaper vi investerer i, gjør det samme.

Vi anser korrupsjon som et stort problem for verdensøkonomien, fordi det forhindrer økonomisk og bærekraftig utvikling i mange land. Det er derfor viktig for oss å støtte den internasjonale kampen mot korrupsjon.

Gjennom vår deltagelse i UN Global Compact er vi også forpliktet til å bekjempe alle former for korrupsjon og bestikkelser.
 

Vårt arbeid

Integritet i egne rekker

Vi har utarbeidet retningslinjer for blant annet etikk, ansvarlige investeringer, leverandørstyring og personvern som et utgangspunkt for å sikre ansvarlig forretningsdrift.

Etiske retningslinjer: De etiske retningslinjene stadfester at konsernet tar avstand fra alle former for korrupsjon og bestikkelser, og omfatter temaer som representasjon og gaver, sponsing og økonomisk støtte, habilitet, taushetsplikt og varsling. Retningslinjene gjelder for alle KLPs ansatte, samt styrerepresentanter og innleide konsulenter når disse opptrer på vegne av KLP. Retningslinjene stiller også etiske krav til KLPs investeringer og leverandører.

Innføring av forebyggende verktøy: Vi har iverksatt Hvitvaskingsdirektivet, Solvency 2, og støtter opp om land-for-land rapportering som et ledd i vårt arbeid med å bekjempe alle former for korrupsjon.

Konfidensialitet: Vi håndterer daglig konfidensiell informasjon, og er vårt ansvar bevisst ved å verne om våre medlemmers og kunders informasjon. Bruk av personopplysninger og helseinformasjon er strengt regulert i norsk lov, og KLP følger løpende med på de endringer som skjer i rammebetingelsene. KLP-konsernet har et eget Personvernombud.

Varsling: Alle medarbeidere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten som medfører brudd på lov- og regelverk eller som er alvorlige brudd med KLPs etiske retningslinjer. Varsling kan skje anonymt, og kan gjøres internt og eksternt. KLPs interne ombud er en rolle som pt. innehas av Chief Compliance Officer.

Opplæring, bevisstgjøring og oppfølging: For å følge opp de etiske retningslinjene har konsernet utviklet et interaktivt dilemmatreningskurs som alle ansatte skal gjennomføre. Risiko for misligheter og kontrolltiltak følges opp i interne revisjonsgjennomganger. Hvert år velger vi ut enkelte prosesser og områder som blir gjenstand for revisjon. Revisjonene rapporteres til ledelsen og styret. Vi har som mål at alle nyansatte skal gjennomføre etisk dilemmatrening og det er nå en fast post på introduksjonskurset for alle nyansatte. 

Krav til andre
Ansvarlige investeringer og eierskapsutøvelse: En viktig del av vårt arbeid med anti-korrupsjon, som investor og eier, er å ekskludere selskaper som assosieres med grov eller systematisk korrupsjon. Du kan lese mer om dette arbeidet på vår blogg her.

Leverandørstyring: Tydeliggjøring av krav og forventninger til forretningsførsel hos leverandører er også en viktig del av vårt anti-korrupsjonsarbeid.

Innkjøp og leverandørstyring

Vår tilnærming

KLP ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom de valgene vi tar i vår forretningsdrift. For å lykkes med dette bør våre valg av produkter og leverandører bygge på en balansert vektlegging av forretningshensyn og hensyn til samfunn og miljø. Derfor har vi inkludert miljø og samfunn i leverandørkrav, innkjøpspolicy og retningslinjer for leverandøroppfølging.

Vårt arbeid

Forventninger til leverandører: Våre leverandørkrav beskriver minstekrav til etisk og samfunnsansvarlig opptreden hos leverandører og underleverandører. Vi forventer at våre leverandører respekterer grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter og krav til HMS. I tillegg stiller vi konkrete krav til etisk forretningsførsel.

Vår leverandørkjede: KLPs leverandørkjede består av indirekte leverandører av ulike tjenester. Kjøpene er fordelt på et spredt antall leverandører i Norge og består hovedsakelig av mindre kontrakter.

Innkjøpspolicy: KLP har utarbeidet en innkjøpspolicy og innkjøpsveileder som beskriver våre ambisjoner og mål knyttet til hvordan vi kan bidra til bærekraftig utvikling også gjennom samarbeid med våre forretningspartnere.

Leverandøroppfølging: Vi følger opp eksisterende og potensielle leverandørers etiske og samfunnsansvarlige opptreden gjennom direkte oppfølging. Arbeidet skjer gjennom samarbeid og dialog med eksisterende og potensielle leverandører. Selskaper som er ekskludert fra KLPs investeringsunivers skal som hovedregel også utelukkes som leverandør. Likevel søker vi alltid å oppnå forbedring fremfor ekskludering, gjennom åpenhet, dialog og samarbeid. I tråd med vår Miljøfyrtårnsertifisering etterspør og rapporterer vi antall sentrale leverandører som har miljøstyringssystem og som selv etterspør miljømerkede produkter.

Vurdering av nye leverandører: Ved etablering av nye leverandører for varer og tjenester som forbindes med risiko knyttet til menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, miljø og korrupsjon, gjøres konkrete vurderinger i den enkelte prosess. Dybden av screening avhenger av hvilke risikomomenter som er fremtredende i den enkelte leveranse.

Standard avtalebestemmelser om etikk og samfunnsansvar (pdf)

Åpenhet og deling av data og kunnskap

Vår tilnærming

KLP sitter på høy kompetanse, særlig innenfor offentlig tjenestepensjon som er vår kjernevirksomhet. Det er viktig for oss å dele denne innsikten, slik at relevante parter i det offentlige og i næringslivet, samt folk flest, har kunnskap om pensjonstema.

Vårt arbeid

Analyser og utregninger: Vi har tett dialog med både tariffparter og offentlige myndigheter, som ofte kontakter oss for å foreta analyser og utregninger. KLP utfører også analyser på eget initiativ som gjøres kjent for kunder og andre som måtte ønske det, eksempelvis media og politiske partier. KLP ønsker mest mulig åpenhet og inkludering når det gjelder tilgjengelig fagrelatert informasjon, så kontakt oss gjerne om du ønsker tilgang til våre analyser.


Bevisstgjøring og opplæring: Vi søker også aktivt å spre informasjon om pensjonsspørsmål og andre forhold vi er opptatt av, blant annet gjennom møter med partene i arbeidslivet. Vi holder gjerne presentasjoner på seminarer og konferanser for å søke å gjøre komplekse pensjonstemaer forståelige og interessante for folk flest.


Fora og verv: KLP er medlem av Finans Norge og sitter i en rekke bransjestyrer og andre fagutvalg. Vi er representert i Finans Norges styre og i styret for Overføringsordningens Sikringsordning. KLP deltar også i arbeidsgrupper i den europeiske bransjeorganisasjonen og har en medarbeider i Tenke Tanken etablert under Banklovkommisjonen.
 

Rettferdig konkurranse og offentlig tjenestepensjon

Vår tilnærming

KLP ønsker å bidra til at det utvikles hensiktsmessige og fornuftige rammebetingelser for vår næring, og for selskapets kunder og rettighetshavere. Vi er for en åpen og rettferdig konkurranse hvor tilbud avgis og vurderes i henhold til gjeldende regelverk, og kunden får et godt innsyn i det komplette bildet.

Vårt arbeid

Offentlig tjenestepensjon: Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon har endret seg vesentlig i løpet av de siste årene. Både Storebrand og DnB Liv har valgt å avvikle Offentlig tjenestepensjon som forretningsområde. KLP står da tilbake som eneste tilbyder av forsikret løsning i konkurranse med egen pensjonskasse. Uavhengig av dette jobber vi for kontinuerlig å videreutvikle våre tjenester og leveranser. Vi søker å ivareta både eksisterende og nye kunder på en profesjonell og effektiv måte.

Bekjempelse av hvitvasking

Sikkerhet, knyttet til flere ulike områder, er viktig for KLP. Ett av disse er anti-hvitvasking, herunder bekjempelse av korrupsjon og terrorfinansiering.

Hva er hvitvasking, og hvilke regler gjelder?

Med hvitvasking forstås aktiviteter som gjør at utbytte fra straffbare handlinger fremstår som opptjent på lovlig måte, for så å bli tatt inn i den legale økonomien. De kriminelle forøker å skjule hvor utbyttet kommer fra, eller de forøker å flytte utbyttet fra et sted til et annet. Alt gjøres for at det skal se ut som at utbyttet er opptjent på lovlig måte, slik at det kan bli benyttet uten at noen får mistanke om hvor det kommer fra.

Formålet med hvitvaskingsregelverket er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger, samt å beskytte institusjonene mot å bli misbrukt av kriminelle med påfølgende fare for tap av renommé, tillit og penger. 

KLP er underlagt lov om hvitvasking og terrorfinansiering. Loven bygger på EUs direktiv for å forhindre at hvitvasking skjer. I KLP jobber vi kontinuerlig med å ha god kunnskap om våre kunder. Det er nødvendig for oss, ellers vil ikke KLP leve opp til de regler EU og Norge har bestemt. I lovgivningen knyttet til arbeidet med anti-hvitvasking er det særlig oppmerksomhet knyttet til at selskapene skal vite en hel del om sine kunder. I arbeidet med å bekjempe hvitvasking er dette helt nødvendig, ettersom kriminelle ofte må benytte seg av banker og forsikringsselskap når de skal få penger opptjent ulovlig, inn i den ordinære og lovlige økonomien. Som et finanskonsern må KLP jobbe med dette på flere måter, da det er stor forskjell på en kunde med offentlig tjenestepensjon og en kunde av KLPs finansielle tjenester.

Derfor jobber KLP etter "kjenn din kunde"-prinsippet, der dette med åpenhet og ansvarlighet er helt grunnleggende, og hvor vi i dialog med våre kunder ønsker å opprette et tillitsforhold. På denne måten kan vi gjøre en vurdering av risikoen for at de som ønsker å bli kunde hos oss, og de som også allerede er kunder hos oss, ikke har hensikt om å hvitvaske midler. Fordi vi må være så oppmerksomme, kan det hende at vi av og til må stille noen ekstra spørsmål til deg. 

Vi vil blant annet måtte stille spørsmål for å finne ut hvem du som kunde er, og hvorfor du eller ditt firma ønsker å bli kunde hos oss. Dersom du, eller noen som står deg nær, har en høy stilling politisk i utlandet, kan det også hende at vi vil måtte stille deg noen ekstra spørsmål. Opplysninger og dokumenter om våre kunder, kan vi oppbevare i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet, eller transaksjonen er gjennomført.

I tilfeller der KLP har mistanke om at hvitvasking skjer, blir dette rapportert til Økokrim.

Å bekjempe hvitvasking er et samfunnsansvar, og er noe vi må og ønsker å bekjempe sammen med våre kunder og eiere.

Høringsuttalelser

KLP gir ofte uttalelser i høringer som er relevante for vår virksomhet. Her får du en oversikt over våre høringsuttalelser. I tillegg bidrar KLP i høringer via bransjeorganisasjoner hvor vi er medlem. Bransjeorganisasjonenes høringsuttalelser finner du på deres egen hjemmeside.

 

AvsenderHøringKLPs uttalelse
FinansdepartementetLand-for-land-rapportering for skatteformålHøringssvar: Land-for-land-rapportering for skatteformål
FinansdepartementetForslag til forskrifter til finansforetakslovenHøringssvar: Forslag til forskrifter til finansforetaksloven
Arbeids- og sosialdepartementetUtkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjørHøringssvar: Endring i forskrift om inntektsavkortning og etteroppgjør
Arbeid- og sosialdepartementetUtkast til endringer i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innviglet med virkningstidspunkt før 1. januar 2015Høringssvar: Endringer i forskrift 3. juli 2014 nr 949
FinansdepartementetRegnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mvHøringssvar: Regnskapslovutvalgets utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.
FinansdepartementetHøring av evalueringsrapport om land-for-land rapporteringsregelverketHøringssvar: Evaluering av land-for-land rapporteringsregelverket
Arbeids- og sosialdepartementetHøring om tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordningTilpasning av alderspensjon fra OfTP til alderspensjon fra folketrygden etter nye regler – levealdersjustering og samordning