KLP som selskap

KLPs oppdrag er å tilby trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte.

For KLP handler vårt samfunnsansvar om å løse dette samfunnsoppdraget på en måte som sikrer avkastning og en forutsigbar økonomisk fremtid for våre eiere og deres ansatte, og samtidig er til fordel for miljøet og samfunnet som KLP er en del av.

Barcode i Oslo sett fra broen Akrobaten

Vi har et høyt ambisjonsnivå for vårt samfunnsansvar. Hovedgrunnene til dette er at samfunnsansvar og bærekraft er viktig for våre kunder og eiere. 

Samfunnsansvar er integrert i virksomhetsstyringen og en sentral del av konsernstrategien, som er vedtatt av styret. Alle forretningsområder og datterselskaper har et ansvar for å implementere denne og utarbeide egne tiltak og mål for samfunnsansvar i sin egen organisasjon. I tillegg til strategiarbeidet, er samfunnsansvar en del av konsernets målkort, kvartals- og årsrapportering, og risikostyring og internkontroll. 

Konsernet har en direktør for samfunnsansvar, som har et faglig overordnet ansvar for å drive og koordinere konsernets arbeid. Direktør for samfunnsansvar er organisert i divisjonen Økonomi og finans, inngår i divisjonens ledergruppe og rapporterer direkte til KLPs konserndirektør for finans. KLP har et Forum for ansvarlige investeringer som ledes av konsernsjef og administreres av direktør for samfunnsansvar. Forum for ansvarlige investeringer fatter blant annet beslutninger om eksklusjon og reinkludering av selskaper i porteføljen. KLP har en miljøkomité som ledes av miljøkonsulent i KLP. Miljøkomiteen er sammensatt av representanter for funksjoner som har en direkte påvirkning på miljø i KLP.

KLP er kommunenes og helse-Norges egen pensjonskasse. Som et gjensidig eid selskap er kundene våre også eierne våre. Det innebærer at de er vår viktigste interessentgruppe. Det de er opptatt av innen samfunnsansvar, og som er relevant for driften vår, det skal også KLP være opptatt av. Det er viktig for oss å vite hva interessentene våre syns er vesentlig, men også  hva de mener om oss. På den måten kan vi ta bedre beslutninger, som er til alles beste.

Vår interessentdialog

Klimaendringene har fått synlige konsekvenser i mange deler av verden og temperaturøkningen bør begrenses til 1,5-2 grader for å unngå ødeleggende klimaendringer. KLP arbeider aktivt for å redusere klimagassutslippene. 

KLPs klimagassutslipp fra egen drift skyldes hovedsakelig energiforbruk og reisevirksomhet. KLPs kontorlokaler er derfor i energieffektive bygg tett på kollektivknutepunkter.

Reisevirksomhet er hovedkilden til våre utslipp. Derfor igangsatte vi tiltak i 2015 for å redusere antallet flyreiser. Ved utgangen av 2017 har antallet flyreiser blitt redusert med 14 prosent fra 2015-nivå. Utslippene fra flyreiser er redusert med 18 prosent i samme periode.

Korrupsjon, hvitvasking, forsikringssvindel og andre former for økonomisk kriminalitet er et stort problem for verdensøkonomien, fordi det forhindrer økonomisk og bærekraftig utvikling i mange land. Det er derfor viktig for oss å støtte kampen mot dette.

KLP jobber etter "kjenn din kunde"-prinsippet, der dette med åpenhet og ansvarlighet er grunnleggende, og hvor vi i dialog med våre kunder ønsker å opprette et tillitsforhold. Fordi vi må være så oppmerksomme, kan det hende at vi av og til må stille noen ekstra spørsmål til de som ønsker å bli kunde, eller som allerede er det. 

Forsikring er basert på et fellesskap, der alle som kjøper forsikring deler på risikoen. Skadeforsikring er noe man har for å sikre seg mot tap av ting, i for eksempel brann eller ved tyveri. Pensjonssparing er en livsforsikring, der man sikrer at man får utbetaling dersom man blir syk, og når man blir alderspensjonist. Som kunde eller medlem hos oss, skal vi behandle deg på en rettferdig og god måte. Vår forventning til deg, er da at du aksepterer det fellesskapet du er en del av i et forsikringsselskap.

Hvis noen utnytter dette forsikringsfellesskapet, fungerer det ikke, og alle andre i fellesskapet lider. Derfor er forsikringssvindel ulovlig, og uansvarlig.

Kontakt oss

Vi som jobber i KLP er opptatt av å være i dialog med dere der ute. Du må gjerne kontakte meg, og fortelle hva du er opptatt av. 

Heidi Finskas
Direktør samfunnsansvar

Send epost