KLP som innkjøper

Vi er opptatt av hvordan de varene og tjenestene vi kjøper inn er produsert. KLP er en stor innkjøper av produkter og tjenester. Det gir oss mulighet til å påvirke til ansvarlig leverandøradferd, og skape etterspørsel etter bærekraftige alternativer. Målet er at KLP skal påvirke selskaper og bransjer, samt å ha leverandører og avtalepartnere som opptrer samfunnsansvarlig og bidrar til en bærekraftig utvikling.

Forskjellige avfallsdunker på rekke

Våre mål for arbeidet med leverandører

  • Standardisere innkjøpsprosessen i konsernet, og gjøre arbeidet med samfunnsansvar til en naturlig integrert del av denne
  • Øke bevisstheten i vår egen organisasjon
  • Innarbeide en tilnærming og rutiner for samfunnsansvar i innkjøp som er ressursmessig effektivt
  • Ha størst fokus på bransjer eller innkjøp der risikoen for uansvarlig praksis er størst. Gjøre tydelige prioriteringer
  • Ha en god dialog med våre leverandører rundt disse temaene

Vi ønsker å påvirke selskaper og bransjer til en mer bærekraftig drift. Samfunnsansvarlige innkjøp er en del av dette. 

Mange mennesker arbeider under kritikkverdige forhold, flere selskap tar fortsatt ikke hensyn til hvordan deres drift påvirker miljøet, og korrupsjon svekker tillit og effektiv ressursbruk i mange samfunn. Dette kan vi påvirke, blant annet ved å stille krav til våre leverandører når det gjelder sosiale forhold, miljø og virksomhetsstyring. Vi skal bruke vår innkjøpsposisjon til å påvirke leverandøradferd og skape etterspørsel etter bærekraftige alternativer.

Vårt arbeid med samfunnsansvar er alltid basert på internasjonale standarder, og vi søker alltid samarbeidsmuligheter fordi vi har en sterk tro på at vi får til mer dersom vi er flere som arbeider mot samme mål. Dette er en av grunnene til at KLP valgte å bli medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Vi håper i tillegg at organisasjonen kan være et nyttig kompetansesenter for oss når vi videreutvikler vårt arbeid med samfunnsansvarlige innkjøp.

I kontakt med leverandører er vi tydelige på hva vi forventer av dem knyttet til samfunnsansvarstemaer som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og arbeid mot økonomisk kriminalitet. I tråd med vår Miljøfyrtårnsertifisering etterspør og rapporterer vi antall sentrale leverandører som har miljøstyringssystem og som selv etterspør miljømerkede produkter.

Vi jobber også for å følge opp hvordan leverandørene løpende jobber med disse temaene. Arbeidet skjer gjennom samarbeid og dialog med eksisterende og potensielle leverandører, der målet er å få til forbedring. Selskaper som er ekskludert fra KLPs investeringsunivers skal som hovedregel også utelukkes som leverandører.

Les våre retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp.

KLP’s principles for responsible supplier conduct (English PDF)