KLP som arbeidsgiver

KLPs verdier er åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert. Disse forteller hvilken kultur vi ønsker og hva ulike interne prosesser skal preges av. I KLP skal alle medarbeidere oppleve å ha et trygt, inkluderende og godt arbeidsmiljø med likeverdig behandling og respekt.

Barcode i Oslo sett fra broen Akrobaten

KLP ønsker å være en endringsdyktig organisasjon som evner å omsette egen kompetanse, teknologiske muligheter og kundeinnsikt til det beste for våre kunder. Den enkeltes kunnskap, adferd og holdninger er en del av KLPs kultur.

Mangfold og likestilling

Vi ønsker like muligheter for alle. En arbeidsplass preget av mangfold og likestilling betyr at bedriften respekterer tanken om likeverd og rettferdighet, forvalter og utvikler sine ressurser effektivt, og tar ut potensialet som ligger i et mangfold av meninger, erfaringer og innfallsvinkler. Vi tror at en slik arbeidsplass også er bedre rustet til å forstå alle sider av kundenes og medlemmenes behov, ettersom den i større grad vil speile det omkringliggende samfunnet. Derfor er likestilling og mangfold viktig for oss.

Våre etiske retningslinjer og en egen retningslinje for likestilling og mangfold understreker og spesifiserer hvordan KLP forventer at selskapet og alle medarbeidere opptrer. Dersom noen likevel skulle oppleve kritikkverdige hendelser eller adferd, ønsker vi at dette sies i fra om gjennom etablerte åpne eller anonyme kanaler, slik det beskrives i varslingsreglementet. Utover skriftlige rutiner følges disse forholdene opp blant annet gjennom regelmessige medarbeiderundersøkelser, spørreundersøkelser om etikk og compliance med påfølgende analyse av forbedringsområder.

KLP skal fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, språk, livssyn, politisk ståsted og medlemskap i fagforening, seksuell orientering, alder eller nedsatt funksjonsevne. 

KLP har lenge hatt fokus på å øke andelen kvinner i ledende stillinger, og har hatt en positiv utvikling på dette området. Når det gjelder andre sentrale og høyt betalte fagstillinger har vi en skjev kjønnsbalanse, noe som blant annet gjør seg utslag i at menn tjener mer enn kvinner. Det er en uttalt strategi for KLP å bedre denne kjønnsbalansen og vi har derfor satt i gang flere tiltak for å øke andelen kvinner i høyt betalte fagstillinger i konsernet.

Vi setter mangfold og likestilling på agendaen for alle ansatte ved informasjon på intranett, temamøter og kompetansetiltak. KLP har i samarbeid med foreningen FRI gjennomført kurs i Rosa kompetanse de tre siste årene.  Vi deltar også i et nettverk for LHBT på arbeidsplassen og har markert vår støtte til Pride-markeringer.

Arbeidstakerrettigheter og medinnflytelse

KLP forholder seg til et fremforhandlet avtaleverk som sikrer arbeidstakernes rettigheter, medbestemmelse og innflytelse. Retten til kollektive forhandlinger er godt ivaretatt gjennom avtaleverket og har en sterk forankring i organisasjonen. Alle ansatte er omfattet av kollektivavtalen.

En tredjedel av medlemmene i KLPs foretaksforsamling velges av og blant KLP-ansatte, totalt 15 stykker. I tillegg velges det seks varamedlemmer, som også er ansatte. Alle ansatte i KLP-konsernet i Norge har stemmerett, og kan velges.

To av styremedlemmene i KLPs hovedstyre velges av og blant de ansatte. I henhold til gjeldende vedtekter for representasjon, er det ansatterepresentanter også i alle datterselskapers styrer.

KLP er medlem i Finans Norge. På arbeidstakersiden er det per dags dato kun fagforeningen Finansforbundet som har forhandlingsrett. Finansforbundet organiserer omkring 50 prosent av KLPs medarbeidere. Ingen andre fagforeninger har fremmet ønske om forhandlingsrett. Det er til tross for denne begrensningen likevel anledning til å etablere lokallag av andre arbeidstakerorganisasjoner i KLP, men dette har ikke vært gjort.

Når det gjelder organisasjonsmessige endringer, forholder KLP seg til arbeidsmiljøloven, og varsler om viktige endringer så raskt som mulig. Dette kan skje ved informasjon på intranett, i allmøter samt ved informasjonsmøter med de tillitsvalgte. Dersom saken krever drøfting eller forhandling, følges dette opp i henhold til lov- og avtaleverk. Foruten drøftinger og forhandlinger tas viktige saker opp i samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgene lokalt og sentralt hvert kvartal.

Les mer