Heidi Finskas
Samfunnsansvarsdirektør Heidi Finskas i KLP sier at vindkraft er vanskelig, men at vi må ta i bruk nye energikilder for å løse den globale klimakrisen. Foto: KLP

Derfor investerer KLP i vindkraft

– Verden trenger mer fornybar energi, derfor er det nødvendig å investere også i vindkraft. Men vi må ta hensyn til naturmangfold og lokalsamfunn. Derfor er det avgjørende med konsesjon fra myndighetene og at lokalsamfunnet gir tilslutning, sier KLPs direktør Heidi Finskas for samfunnsansvar.

KLP investerer i vindkraft i utlandet og i noen vindkraftprosjekter i Norge. Her hjemme må slike prosjekter ha nødvendige tillatelser fra myndighetene, lokal støtte og være finansielt lønnsomme for at KLP skal investere i dem. Hvorfor mener KLP at det er riktig å gjøre?

– Skal vi stanse klimaendringene er det avgjørende at vi bygger ut mer fornybar energi. KLP investerer hvert år seks milliarder kroner i grønn energi. Vindkraft er en av energikildene som trengs. Fordi vindkraft har blitt så rimelig å bygge ut, er vind med på å utkonkurrere fossil energi. Selv om mye av strømmen i Norge kommer fra fornybare kilder, bruker også vi mye fossil energi. Vindkraftutbygging er viktig både for å elektrifisere transport og industri i Norge, og kutte utslipp internasjonalt, sier Finskas.

Samfunnsansvarsdirektøren er utdannet statsviter og har engasjert seg i bærekraft og klimaspørsmålet gjennom 13 år. Hun sier at det er mange krevende avveininger mellom hensynet til naturen og behovet for å bygge ut ny, fornybar energi.

– Vindkraft er vanskelig. Det er reelle naturvernhensyn på spill når man bygger vindturbiner i naturen, både i utbyggingfasen og når vindparken er i drift. Derfor er det viktig med grundige konsesjonsprosesser som vurderer naturvernhensyn, og ikke minst tett dialog med grunneiere og kommuner.

Må løse klimakrisen globalt

Likevel mener Finskas at vindkraft er en del av løsningen. Årsaken er at hun mener at vi må løfte blikket, bruke den kunnskapen og teknologien som er tilgjengelig og løse de utfordringene som klimakrisen gir globalt.

– Klimakrisen er en alvorlig trussel mot naturmangfoldet, både her i Norge og globalt. FNs naturpanel slår fast at dersom vi ikke raskt stanser den globale oppvarmingen vil følgene bli ødeleggende for økosystemer og natur, både på land og i havet. Derfor må vi veie hensyn mot hverandre, sier samfunnsansvarsdirektøren.

Finskas understreker at en av utfordringene med energiomstillingen er at vi må gjøre mange ting samtidig.

– Det finnes ikke en løsning for å omstille verden fra fossil til fornybar energi. Vi må utvikle mange nye energikilder: Solkraft, vind, vann, biomasse, hydrogen – samtidig som vi jobber med energieffektivisering. Det er mange bekker små som er løsningen.

– Hvordan balanserer KLP det å investere i vindkraft opp mot andre former for vern av naturen?

– Vi mener at både klima- og naturforskningen gir viktig kunnskap som bør tas inn i vurderingen. Når vi velger å gå for en slik investering, er det avgjørende for oss at prosjektet har fått konsesjon fra myndighetene og at lokalsamfunnet har gitt sin tilslutning.

I tillegg til at vindkraftprosjekter må ha lokal støtte for at KLP skal investere i det, må det ha nødvendige tillatelser fra myndighetene. 

– KLP mener ikke selv noe om hvor vindkraftutbygging egner seg. Det er opptil nasjonale myndigheter å bestemme. KLP forholder seg til det myndighetene bestemmer, men gjør i tillegg egne vurderinger fra prosjekt til prosjekt. At kommunen er positiv er avgjørende for oss, sier Finskas.

Lokal støtte nødvendig

KLP har til slutt et krav om at det å investere i vindkraft må være lønnsomt økonomisk. For KLP er det nemlig viktig å få langsiktig avkastning på pengene som skal utbetales til pensjonister fra kommune- og helse-Norge.

KLP er opptatt av å investere i norske virksomheter, da det bidrar til lokalsamfunn rundt om i landet. Nylig bestemte KLP seg for å investere i et vindkraftprosjekt i Nord-Odal.

Prosjektet har bred støtte lokalt: 19 av 25 representanter i Nord-Odals kommunestyre sa i 2016 ja til utbyggingen. 

– Det er det vi mener med at prosjektet har bred lokal støtte. Tre fjerdedeler av kommunestyret i Nord-Odal stemte for vindkraftprosjektet.

Kort tid etter at kommunen sa ja i 2016, ga Olje- og energidepartementet konsesjon til prosjektet etter en grundig utredningsprosess.

Gir tilbake til lokalsamfunnet

Når det gjelder lønnsomheten for prosjektet i Nord-Odal, vil ikke Finskas gå inn på konkrete regnestykker. Det er fordi hun ikke vil avsløre detaljer som kan gjøre at KLP og fremtidens pensjonister havner i en dårligere forhandlingsposisjon, eller som påvirker andre investeringsmuligheter som skal gjøres i fremtiden. 

– Enkelt sagt så lønner denne investeringen seg fordi vi forventer at prosjektet vil gi høyere inntekter enn hva det koster å bygge ut. Hvis ikke det hadde lønt seg økonomisk, hadde vi ikke gått inn i prosjektet. Jeg kan ikke gå noe nøyere inn på hvordan vi har regnet, annet enn å si at vi har lagt bestemte forventninger til grunn, sier Finskas.

Lokalt skapes det i Nord-Odal og regionen som følge av vindkraftprosjektet mellom 200 og 250 arbeidsplasser i utbyggingsfasen.

Når prosjektet går over i drift, blir det 5-6 varig lokale arbeidsplasser. Kommunen får dessuten rundt 10 millioner kroner i inntekt gjennom eiendomsskatt hvert år.

Opptatt av dialog

Etter at nyheten ble kjent tidligere i mai, har noen stilt KLP spørsmål om hva de tenker rundt flere spørsmål knyttet til hvordan utbyggingen påvirker naturverdier i Nord-Odal.

Samfunnsansvarsdirektøren viser til at slike spørsmål har vært en del av behandlingen av de tillatelsene som er gitt fra sentrale og lokale myndigheter.

– Vi er opptatt av at det er god dialog med kommunen og lokalsamfunnet i Nord-Odal framover. Vi vet at Akershus Energi som er utbygger for prosjektet inviterer til folkemøte i Nord-Odal senere i mai, blant annet for å svare på spørsmål som kommer. Det er viktig at dialogen fortsetter.