Heidi Finskas
Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

KLP investerer over 200 millioner kroner i globalt klimafond

Pengene skal bygge mer fornybar energi i utviklingsland.

KLP investerer 25 millioner amerikanske dollar, som tilsvarer 217 millioner kroner med dagens kronekurs, i det nye globale fondet Climate Investor 2. 

Fondet skal investere i prosjekter særlig innenfor fornybar energi, men også bærekraftig vannforsyning, gode sanitærforhold, avfallshåndtering og sirkulærøkonomi i utviklingsland i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

– Dersom vi skal nå målene i Parisavtalen trenger vi mer fornybar energi - og særlig i utviklingsland hvor kull ofte er alternativet. Verden må triple investeringene i fornybar energi frem til 2030 for at energimarkedet skal kunne møte behovet på en måte som er forenlig med Parisavtalens ambisjoner, ifølge Det internasjonale energibyrået, sier Heidi Finskas, som er direktør for samfunnsansvar i KLP.

Det er det nederlandske selskapet Climate Fund Managers som forvalter fondet, som dessuten har statlige utviklingsmidler fra Nederland i ryggen.

Øker verdens fornybarproduksjon

KLP har tidligere investert drøyt 400 millioner kroner målt i dagens valutakurs i fondet Climate Investor One, som også investerer i fornybar energi-prosjekter.

Begge fondene er eksempler på den nyskapende finansieringsløsningen som omtales som “blended finance”, som er et samspill mellom offentlig og privat kapital. Der bidrar offentlige givere med for eksempel utviklingsmidler i form av billige lån. Stater kan gi statsgaranterte lån. Disse to finansieringskildene utløser så bidrag fra investorer som KLP som investerer på rent kommersielle vilkår og krever god avkastning på midlene de investerer.

– Denne investeringen er en del av KLPs satsing for å øke fornybarproduksjonen i verden. Det har vært viktig for oss å ikke bare finne investeringsmuligheter for egen del, men å være med på å bygge opp nye partnerskap og strukturer som legger til rette for at mer kapital vil investeres i disse markedene, sier Finskas.