Jeanett Bergan

Blir mer aktsom som ansvarlig investor

Skrevet av: | 04.06.20

KLP tar en enda mer aktiv rolle som ansvarlig investor. Selskapet har nylig vedtatt endringer i retningslinjene for hvordan vi vurderer risiko ved investeringer, og om vi skal ekskludere et selskap.

KLPs retningslinjer og arbeid med ansvarlige investeringer er basert på internasjonale normer etablert av FN og OECD. KLP gjør allerede mye som sikrer etterlevelse av disse forventningene gjennom eierskapsutøvelse, screening og ekskluderingskriterier.

Lager nytt rammeverk

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP, sier at selskapet arbeider fortløpende for å tilpasse både investeringsstrategi og retningslinjer for investeringer slik at vi utvikler rollen vår som ansvarlig investor.

- Vi holder på å utvikle et nytt, overordnet rammeverk for risikostyring og aktsomhetsvurdering i investeringene våre nå, og den vedtatte endringen i ekskluderingskriteriene er en del av dette arbeidet, sier hun.

KLP er en investor som følger forhåndsdefinerte indekser som en viktig del av investeringene. Det gir en stor finansiell fordel ved at risikoen spres og gir pensjonspengene tilgang til verdiskapingen i aksjemarkedet til lav risiko og kostnad.

- Samtidig er risiko knyttet til miljøskade og menneskerettighetsbrudd, samt tilgjengelig informasjon om dette, svært ulikt fra land til land. Det nye rammeverket gjør oss i stand til å unngå investeringer der risikoen er høy for å medvirke til brudd på internasjonale normer, og der de aktuelle selskapene ikke kan forvisse oss om at de har retningslinjer og praksis som reduserer denne risikoen, sier Bergan.

Vurderer tre typer risiko

Det nye rammeverket består av tre elementer som grunnlag for å ekskludere selskaper.

  • For det første skal det gjøres en vurdering av landrisiko. Det er forhold i enkelte land som byr på utfordringer for investorer, eksempel på dette kan være begrenset ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. I den første versjonen av rammeverket som nå foreligger, omfattes risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd og korrupsjon i vurdering av landrisiko.
     
  • For det andre skal det foretas en vurdering av bransjerisiko. Det vil ofte være forhold knyttet til en industri eller typer av produkt som kan medføre høyere risiko for brudd ved investeringer.
     
  • For det tredje skal det gjøres en vurdering av selskapsrisiko og det aktuelle selskapets virksomhetsstyring. God virksomhetsstyring vil i de fleste tilfeller redusere risikoen.

- Det er kombinasjoner av disse tre elementene som kan indikere at risikoen for medvirkning til brudd på retningslinjene gjennom investeringer blir ansett å være for høy, understreker Bergan.

Endret bevisbyrde ved høy risiko

I gjeldende praksis for ekskluderinger ligger bevisbyrden for å trekke seg ut av selskaper hos KLP. Når risikoen vurderes som høy, bør dette etter KLPs mening og vedtak være motsatt; aktuelle selskap må kunne forvisse KLP om at det har retningslinjer og kontroller som sikrer forsvarlig/akseptabel risiko.

Akkurat nå ser KLP nærmere på flere land og bransjer hvor de nye retningslinjene kan være aktuelle å benytte:

- KLP har foreløpig ikke investert i saudiarabiske selskaper, men markedet er en del av de indekser vi følger. Menneske- og arbeidstakerrettigheter er en særlig utfordring i dette landet, og vi vurderer nå aktuelle selskapers retningslinjer og praksis før eventuelle investeringer. Et annet område er Amazonas og den avskogingen som nå skjer i Brasil. Dette innebærer en høy risiko for alvorlig miljøskade, og vi har derfor det siste året aktivt fulgt opp mange selskaper som produserer eller kjøper jordbruksvarer fra Brasil, sier Bergan.