KLPs Utviklingsinvesteringer

I våre retningslinjer for ansvarlige investeringer fremkommer det at vi skal søke investeringsmuligheter med den hensikt å være en positiv bidragsyter til bærekraftig utvikling. Dette kaller vi utviklingsinvesteringer. Med utviklingsinvesteringer mener vi investeringer som oppnår resultater både innen økonomiske, sosiale og miljømessige parametere (ESG).

KLPs hovedmål med porteføljen for utviklingsinvesteringer er å støtte opp under FNs bærekraftsmål og oppnå utviklingseffekt på sosiale og miljømessige parametere. KLP har valgt enkelte mål med tilhørende delmål som investeringene under denne strategien skal bidra til:

  • Å utrydde fattigdom (bærekraftsmål 1),
  • Ren energi for alle (bærekraftsmål 7),
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (bærekraftsmål 8)
  • Innovasjon og infrastruktur (bærekraftsmål 9)
  • Mindre ulikhet (bærekraftsmål 10)

Utviklingsinvesteringene skal gjøres innen finans og fornybar energi i utviklingsland. Investeringene skal oppnå utviklingseffekt og samtidig akseptabel finansiell avkastning og risiko. Investeringene skal primært gjøres sammen med norske statlige partnere, inkludert selskaper med betydelig statlig eierskap. Det kan også inngås samarbeid med utviklingsfinansinstitusjoner fra land i Europa eller med internasjonale eller overnasjonale organisasjoner.

Grundige ESG-vurderinger skal minimere risikoen for at investeringene virker mot sin hensikt eller har skadelige bieffekter som for eksempel korrupsjon eller forurensing. Samtidig er KLP bevisst at ESG-risikoen er høyere for investeringer under denne strategien i forhold til andre investeringer.

KLP har besluttet å investere opp til 1,5 milliarder kroner i utviklingsinvesteringer, og porteføljen vokser etter hvert som nye prosjekter kommer i drift.

Tidslinje utviklingsinvesteringer

2008

KLP begynner å investere i utviklingsland gjennom dannelsen av NMI; Nordic Microfinance Initiative, sammen med Ferd, Storebrand, DNB og Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. NMI investerer i mikrofinansinstitusjoner, både direkte og gjennom fondsinvesteringer, gjennom to fond: NMI Frontier Fund og NMI Global Fund. NMI Frontier Fund investerer primært i voksende mikrofinansinstitusjoner, både direkte og gjennom mikrofinansfond. NMI Global Fund investerer primært i andre mikrofinansfond, samt i veletablerte mikrofinansinstitusjoner.

2012

I 2012 startet KLP med å investere i fornybar energi i utviklingsland gjennom investeringsselskapet KLP Norfund Investments AS (KNI), som er et samarbeid med Norfund. KNI skal investere i selskaper som bygger og drifter fornybar strømproduksjon i utviklingsland.

Foreløpig er det investert i solparker i Sør-Afrika, Rwanda og Honduras og et vindkraftverk i Kenya, men også andre teknologiformer kan være aktuelle.  I de fire solparkene som er bygget til nå er norske Scatec Solar industriell partner. Det er flere prosjekter på gang, og solparker i Mosambik og Honduras er forventet ferdigstilt i 2018.

2013

KNI investerer i to solparker i Sør Afrika i samarbeid med Scatec Solar som industriell partner (link: http://www.scatecsolar.com/). Solkraftverkene Linde og Dreunberg er på henholdsvis 40 MW og 75 MW. Årlig produksjon for de to kraftverkene er på 272.000 MWh som dekker forbruket til omtrent 57.500 husholdninger med fornybar energi. I tillegg unngår man CO2 utslipp på 246.000 tonn i året.

2014

KNI investerer i et solkraftverk i Rwanda sammen med Scatec Solar (link til historien om solkraftverket, blogginnlegg?). Solkraftverket er mye mindre enn de to i Sør Afrika, men med sine 9 MW produseres det 15.500 MWh i året, noe som utgjør omtrent 10 % av energiproduksjonen i Rwanda når det er ferdigstilt. Dette dekker årlig forbruket til 15.000 husstander og forhindrer 8.000 tonn med CO2 utslipp. 

KNI investerer også i det enorme vindkraftverket Lake Turkana Wind Power i Kenya. Prosjektet inkluderer 330 vindmøller og skal ferdigstilles i 2017.

Selskapet NorFinance AS dannes av KLP, Norfund og en del andre aktører. Investeringsselskapet skal gjøre investeringer i afrikanske banker. De første investeringene flyttes over fra Norfunds eksisterende portefølje. DFCU er en mellomstor bank i Uganda og Socremo er en mikrofinansinstitusjon i Mosambik.

NorFinance investerer i slutten av året i den kenyanske banken Equity Bank som er kjent for å bringe banktjenester til de som ikke tidligere har hatt det. Equity Bank er også en av markedslederne på mobilbank.

2015

KNI investerer i et solkraftverk i Honduras i samarbeid med Scatec Solar. Solkraftverket har en installert kapasitet på 60 MW. Årlig kraftproduksjon er på 103.000 MWh. Dette dekker strømbehovet til 80.000 husstander og forhindrer utslipp av 60.000 tonn CO2.

2016

KNI Investerer i d.Light som er et selskap som selger solkraftdrevene lamper og solcelleanlegg til mennesker som ikke har tilknytning til strømnettet.

NorFinance går sammen med Norfund og de nederlandske selskapene FMO og Rabobank sammen om å starte investeringsselskapet Arise. Gjennom dette samarbeidet ble KLP investert i en diversifisert portefølje av banker i flere ulike afrikanske land.

2017

KNI investerer i to solkraftverk i Honduras og i Mosambik, i begge prosjektene er Scatec Solar partner. Kraftverkene forventes ferdigstilt sommeren 2018.