KLPs Utviklingsinvesteringer

I våre retningslinjer for ansvarlige investeringer fremkommer det at vi skal søke investeringsmuligheter med den hensikt å være en positiv bidragsyter til bærekraftig utvikling. Dette kaller vi utviklingsinvesteringer. Med utviklingsinvesteringer mener vi investeringer som oppnår resultater både innen økonomiske, sosiale og miljømessige parametere (ESG).

KLPs hovedmål med porteføljen for utviklingsinvesteringer er å støtte opp under FNs bærekraftsmål og oppnå utviklingseffekt på sosiale og miljømessige parametere. KLP har valgt enkelte mål med tilhørende delmål som investeringene under denne strategien skal bidra til:

Å utrydde fattigdom (bærekraftsmål 1),
Ren energi for alle (bærekraftsmål 7),
Anstendig arbeid og økonomisk vekst (bærekraftsmål 8)
Innovasjon og infrastruktur (bærekraftsmål 9)
Mindre ulikhet (bærekraftsmål 10)

Utviklingsinvesteringene skal gjøres innen finans og fornybar energi i utviklingsland. Investeringene skal oppnå utviklingseffekt og samtidig akseptabel finansiell avkastning og risiko. Investeringene skal primært gjøres sammen med norske statlige partnere, inkludert selskaper med betydelig statlig eierskap. Det kan også inngås samarbeid med utviklingsfinansinstitusjoner fra land i Europa eller med internasjonale eller overnasjonale organisasjoner.

Grundige ESG-vurderinger skal minimere risikoen for at investeringene virker mot sin hensikt eller har skadelige bieffekter som for eksempel korrupsjon eller forurensing. Samtidig er KLP bevisst at ESG-risikoen er høyere for investeringer under denne strategien i forhold til andre investeringer.

KLP har besluttet å investere opp til 1,5 milliarder kroner i utviklingsinvesteringer, og porteføljen vokser etter hvert som nye prosjekter kommer i drift.

Investeringer i utviklingsland

Allerede i 2008 begynte KLP å investere i utviklingsland gjennom dannelsen av NMI; Nordic Microfinance Initiative, sammen med Ferd, Storebrand, DNB og Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. NMI investerer i mikrofinansinstitusjoner, både direkte og gjennom fondsinvesteringer.

I 2012 startet KLP med å investere i fornybar energi i utviklingsland gjennom investeringsselskapet KLP Norfund Investments AS (KNI), som er et samarbeid med Norfund. KNI investerer i selskaper som bygger og drifter fornybar strømproduksjon i utviklingsland. Foreløpig er det investert i solparker i Sør-Afrika, Rwanda og Honduras og et vindkraftverk i Kenya, men også andre teknologiformer kan være aktuelle.  I de fire solparkene som er bygget til nå er norske Scatec Solar industriell partner. Det er flere prosjekter på gang, og solparker i Mosambik og Honduras er forventet ferdigstilt i 2018.

Selskapet NorFinance AS ble dannet i 2014 av KLP, Norfund og en del andre aktører. Gjennom dette investeringsselskapet har KLP gjort investeringer i afrikanske banker. I 2016 gikk NorFinance sammen med Norfund og de nederlandske selskapene FMO og Rabobank sammen om å starte investeringsselskapet Arise. Gjennom dette samarbeidet ble KLP investert i en diversifisert portefølje av banker i flere ulike afrikanske land.