Ansvarlig eierskap

Foto: Hanne C. Jonassen, @hannejonas

God forvaltning av pensjonsmidler

KLP skal skape avkastning på pensjonen til mer enn 650 000 nordmenn og forvalter totalt over 500 milliarder kroner. Vårt fremste ansvar er å forvalte disse pengene på best mulig måte.

Det er ikke likegyldig hvordan avkastningen på pengene vi forvalter blir skapt. Vi ønsker å være en ansvarlig finansiell investor og eier. Derfor bruker vi mange virkemidler for å påvirke selskaper vi investerer i til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping.

KLPs eierprinsipper

Generalforsamlingen er en viktig arena for dialog mellom selskapsledelsen og aksjonærene. Som eier i flere tusen børsnoterte selskaper bruker KLP og KLP-fondene stemmeretten sin aktivt, både i Norge og i utlandet.

Slik stemte KLP og KLP-fondene

SøkefunksjonKLPs og KLP-fondenes stemmegivning (alle markeder, selskaper og år)
2016Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs
2015Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs
2014Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs
2013Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs
2012Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

Resultater

2015Generalforsamlingssesongen 2015. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs
2014Generalforsamlingssesongen 2014. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs
2013Generalforsamlingssesongen 2013. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs
2012Resultater fra årets generalforsamlingssesongen
2011Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen. KLPs gjennomgang av generalforsamlingssesongen
2010Større motstand fra eierne
2009Brukes eiermakten?

 

Prosess for stemmegivning

Stemmegivningen utføres av KLP Kapitalforvaltning på vegne av morselskapet KLP samt KLP-fondene.

I Norge: Etter intern behandling av den enkelte generalforsamling gir KLP Kapitalforvaltning en anbefaling til kapitaleierne (morselskapet KLP samt KLP-fondene ved styret) om stemmegivningsbeslutning. Kapitaleierne gis anledning til å komme med evt. innsigelser. Det kan i særskilte tilfeller skje at morselskapet KLP og KLP-fondene stemmer ulikt. Vi deltar i generalforsamlingen når det ansees hensiktsmessig, men stemmer i de fleste tilfeller via fullmakt.

I utenlandske markeder: For aksjer i utlandet stemmer vi via fullmakt gjennom Institutional Shareholder Services (ISS), en tjenesteleverandør som har spesialisert seg på analyse av generalforsamlingsagendaer, basert på en definert stemmegivningspolicy.

Vi stemmer i følgende utenlandske markeder: Australia, Bermuda, Canada, Colombia, Danmark, Filippinene, Finland, Frankrike, Guernsey, Hellas, Hongkong, India, Indonesia, Irland, Isle of Man, Israel, Italia, Japan, Jersey, Kina, Kypros, Luxemburg, Macau, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Portugal, Russland, Singapore, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Tjekkia, Tyskland og USA.

Retningslinjer

Våre retningslinjer er basert på internasjonale prinsipper for beste praksis innen eierstyring og selskapsledelse. Dette bidrar til at vi opptrer konsistent og i konsensus med mange andre internasjonale investorer.

KLP er pådriver for en ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift. Som eier i mange selskaper er oppfølging av etikk, miljø og samfunnsansvar sentralt. 

Vår oppfølging varierer i omfang, tema og tidsperspektiv. For å være åpen om hva KLP gjør også på dette området, publiserer vi halvårlig en liste over de selskaper vi har henvendt oss til og/eller hatt kontakt med i den aktuelle tidsperioden vedrørende miljømessige, sosiale og corporate governance-relaterte temaer. 

Det presiseres at listen inkluderer både selskaper som har tatt initiativet til å kommunisere hvordan de håndterer samfunnsansvarsutfordringer på en positiv måte, samt tilfeller hvor KLP har innledet kontakt på bakgrunn av bekymringsverdige opplysninger. 

 

 

KLP er også i dialog med en rekke selskaper sammen med Ilmarinen fra Finland og Folksam fra Sverige innenfor rammene av Nordic Engagement Cooperation. Beskrivelse av disse dialogene finner du i Nordic Engagement Cooperations årsrapporter:

KLPs erfaring er at kombinasjonen av dialog og ekskludering er effektiv for å oppnå forbedring. Ekskludering vil alltid være en siste utvei, men legger tyngde bak kravene som stilles til selskapene i en dialog. Dialogen vil fortsette også etter et eventuelt uttrekk, med mål om å kunne investere i selskapet igjen i fremtiden.

Les mer om ekskludering av selskaper

KLP ønsker å bidra til å kutte utslipp og til omstillingen til et lavkarbonsamfunn. Som et ledd i dette arbeidet offentliggjøres KLP-fondenes karbonavtrykk. Formålet med rapporteringen er å øke bevisstheten om utslippsnivået og å synliggjøre effekten av våre investeringsvalg og endring over tid. Karbonintensiteten i enkeltselskap eller utslippsnivået i et fond generelt, vil i seg selv ikke være en stryingsparameter eller direkte grunnlag for investeringsbeslutninger.

Rapporteringen synliggjør effekten av KLPs uttrekk av kullselskaper.

KLP-fondenes karbonavtrykk 31.12.2016

KLP-fondenes karbonavtrykk 30.06.2016 

Selskapsorganer er viktige kanaler for oss som investor og eier for å bidra til og å påvirke selskapets utvikling. I henhold til KLPs eierprinsipper og norsk lovgivning kan vi være representert i selskapsorganer, dog ikke i børsnoterte selskaper.

KLP bidrar også aktivt i bransjeorganisasjoner, blant annet som styremedlem.

 

 

Skraping av skip - verdens farligste yrke

KLP har engasjert International Law and Policy Institute (ILPI) til å utarbeide en rapport om praksis rundt skraping av skip i Bangladesh, India og Pakistan med hensyn til risikoen for menneskerettigheter og miljø. Temaet ble særlig aktuelt i 2015 da det norske Rederiforbundet ble verdens første til å advare sine medlemmer mot «beaching» av skip, det vil si opphugging på strendene uten faste arrangementer for oppsamling og håndtering av farlig og forurensende avfall, slik det stort sett praktiseres i Bangladesh, India og Pakistan. 

ILPIs rapport Shipbreaking practices in Bangladesh, India and Pakistan. An investor perspective on the human rights and environmental impacts of beaching (engelsk), understreker alvoret i situasjonen. Majoriteten av alle skip som skrotes plukkes fra hverandre på helt usikret vis, av arbeidere uten verneutstyr, på strender der alle miljøgifter renner rett ned i sanden og vaskes ut i havet.

Rapporten danner grunnlag for eierskaputøvelse for å sikre at selskaper KLP og KLP-fondene er investert i resirkulerer sine skip på en ansvarlig måte.

CDP

"What gets measured gets managed," sies det. Derfor oppfordres selskaper til å måle og rapportere sine klimagassutslipp i CDPs årlige forespørsel. CDP spør bedrifter over hele verden om hvordan de ser på egne muligheter knyttet til klimaendringene, og hvilken type klimastrategi og handlingsplan for utslippskutt bedriften har.

CDP er et viktig initiativ for å kontinuerlig øke kvaliteten på data som gjøres tilgjengelig for investorer. KLP har derfor valgt å være CDPs norske partner. CDP er verdens største investorsamarbeid.

Les mer på CDPs hjemmeside

TI Norge: Land-for-land rapportering

KLP har lenge vært opptatt av transparens i selskapsrapportering og oppfordrer bedrifter vi er investert i til å bruke land-for-land rapportering. Dette er viktig ikke bare for å gi investorer et helhetlig bilde av selskapenes aktiviteter, men også for å hindre eller avdekke korrupsjon og skatteflukt.

I 2013 støttet KLP denne rapporten fra Transparency International (TI) Norge om åpenhet i selskapsrapportering hos de 50 største selskapene på Oslo Børs. Rapporten er utarbeidet av EY på oppdrag fra TI Norge. 

Åpenhet i selskapsrapportering: vurdering av store selskaper på Oslo Børs (2013)

Les mer om ansvarlige investeringer

Lurer du
på noe?
Kontakt oss