Ansvarlig eierskap

Foto: Hanne C. Jonassen, @hannejonas

God forvaltning av pensjonsmidler

KLPs arbeid med samfunnsansvar skjer i alle konsernets forretningsområder, men er kanskje mest synlig for omverden gjennom våre investeringer.

KLPs oppgave er å sikre avkastning så vi kan betale ut pensjon til fremtidens pensjonister. Da blir det viktig hvordan vi investerer for fremtiden. Det har vi bestemt at vi skal gjøre på en ansvarlig måte. Derfor er ansvarlige investeringer sentralt i KLPs forretning. Vi er også opptatt av å være en aktiv investor og eier, som bruker flere virkemidler for å påvirke selskaper til en langsiktig og bærekraftig utvikling og verdiskaping.

Vi investerer i over 3 000 selskaper over hele verden, og i alle sektorer. Vi er opptatt av hvordan vi investerer pensjonspengene. Våre virkemidler for å påvirke selskaper til å drive ansvarlig og bærekraftig, er eierskapsutøvelse, utelukkelse og investeringer ved bærekraftig utvikling. Dette handler for eksempel om at KLP stemmer på generalforsamlinger, og at vi tar opp temaer som miljø, antikorrupsjon og menneskerettigheter med selskaper vi har investert i. Før vi trekker oss ut av et selskap som følge av at de ikke driver ansvarlig, gjør vi grundige analyser og gir en grundig begrunnelse og dokumentasjon. Vi jobber systematisk for å få utelukkede selskaper inkludert i investeringene igjen. Målsettingen med virkemiddelet å kunne utelukke selskaper, er å påvirke til en forbedret forretningspraksis i selskapene, og igjen kunne inkludere dem i vårt investeringsunivers.

I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften. Ansvarlig forretningspraksis er nøkkelen til bærekraftig utvikling. KLP er medlem av FNs Global Compact. Det innebærer at KLP arbeider for at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter etterleves, og for et renere miljø og mindre korrupsjon. KLP har også signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Ved å integrere samfunnsansvar i KLP-konsernets overordnede strategi og forretningsplan, sikres implementeringen av disse internasjonale forpliktelsene.

Miljø

Miljø og klima

Vi arbeider aktivt for å redusere klimapåvirkningen, blant annet ved å utelukke kullselskaper, gjøre flere investeringer i fornybar energi og gjennom måling av karbonavtrykket.

KLP er engasjert i ulike nasjonale og internasjonale initiativ som pådriver for løsninger til togradersmålet. KLP når opp blant verdens 7 beste i den årlige undersøkelsen om hvordan kapitaleiere bidrar til det nødvendige klimaskiftet.

KLP-fondene har en egen klimastrategi. Den består av tre hovedelementer. For det første, i 2014 besluttet KLP å utelukke kullgruvevelskaper og kraftselskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull fra KLP-fondenes investeringer. Det å selge KLP fondenes investeringer i kullselskaper kan gi et incitament for selskaper til å utvikle sin virksomhet mot fornybar energi. Vi håper også at det kan være en støtteerklæring til politikere og andre beslutningstagere frem mot nye klimaforhandlinger og nasjonale tiltak.

For det andre, måler KLP fondenes karbonavtrykk hvert år og publiserer resultatene på KLP.no. Siden vi begynte med målingene har KLP-fondene hatt en lavere karbonavtrykk enn indeksene fondene måles mot. Dette skyldes hovedsakelig uttrekk av kull. Vi ser på reduksjonen i karbonavtrykket over tid som en viktig indikator for det grønne skiftet.

Til slutt har KLP en egen strategi for eierskapsutøvelse knyttet til klima. KLP har blant annet vært norsk partner for CDP (tidligere, Carbon Disclosure Project) siden 2007. Vi oppfordrer selskaper KLP er investert i å rapportere sine klimagassutslipp til CDP – særlig de norske selskapene, hvor KLP er som regel en betydelig eier. KLP engasjerer også med selskapene vi er investert i med høyst karbonavtrykk for å diskutere hvilke planer de har for å redusere avtrykket og omstille seg.

 

Utslipp

KLP ønsker å bidra til å kutte utslipp og til omstillingen til et lavkarbonsamfunn. Som et ledd i dette arbeidet offentliggjøres KLP-fondenes karbonavtrykk. Formålet med rapporteringen er å øke bevisstheten om utslippsnivået og å synliggjøre effekten av våre investeringsvalg og endring over tid. Karbonintensiteten i enkeltselskap eller utslippsnivået i et fond generelt, vil i seg selv ikke være en styringsparameter eller direkte grunnlag for investeringsbeslutninger.

Videre har KLP har engasjert Trucost så de kan undersøke om det finnes norske selskaper i KLPs portefølje som ikke rapporterer om egne klimautslipp. I tillegg følger vi opp selskaper gjennom å ha møter med blant annet store norske selskaper for å få dem til å bli med i RE100-initiativet. RE100 er et globalt samarbeidsinitiativ med store bedrifter som jobber for 100% fornybar elektrisitet, og som arbeider for å øke etterspørselen etter, og levering av, fornybar energi. RE100 og bruk av fornybar energi inngår i vår eierskapsstrategi for klima.

Hvilke selskaper vi har kontaktet angående dette, kan du se her.

 

Skog og natur

I KLP har eierskapsutøvelsen vært rettet først og fremst mot palmeoljeselskaper og selskapene som kjøper palmeolje, t oppmerksomme på flere innfallsvinkler for å bekjempe avskoging i Asia. Utfordringene knyttet til hva finansieringsinstitusjoner i porteføljene til KLP låner ut penger til, er ikke begrenset til palmeolje. Det er naturlig at KLP, som er opptatt av en ansvarlig investeringspraksis forventer det samme av finansieringsinstitusjonene vi er investert i. Vi mener samarbeid er viktig, og har stiller oss positive til å delta i et felles initiativ, initiert av Regnskogfondet, for å drive eierskapsutøvelse mot de asiatiske bankene. På denne måten er vi med på å sette fokus på disse bankenes vurdering av miljø og menneskerettigheter.

Konvertering av skog til jordbruksarealer bidrar både til klimaendringer og til en reduksjon i biologisk mangfold. Da handler det ofte om palmeolje, og det er ofte det som får oppmerksomhet. Men det er ikke bare palmeolje det handler om. Også for andre jordbruksvarer er avskoging et problem. KLP mener at det er klokt for alle selskaper å kartlegge og adressere eventuelle risikoer som klimaendringer vil utgjøre for deres forretningsmodell. For et selskap som er avhengig av jordbruk er den finansielle risikoen åpenbar. Derfor er vi opptatt av at selskap i denne bransjen jobber for å få implementert en robust skogpolicy av hensyn til miljøet.

Tilbake i 2015, var dette en sak KLP ønsket å fremme. Det gjorde vi i samarbeid med Folksam, DNB og Storebrand. Utfallet ble et felles brev til ADM et amerikansk jordbruksselskap, som kjøper jordbruksvarer over hele verden og dermed er eksponert for risikoen at deres produkter kan være dyrket som et resultat av avskoging. Etter de fikk vårt brev, har de jobbet med å lansere en ny og forsterket "ingen avskoging"-policy, og de jobber med å kartlegge sine leverandørkjeder for skog og torvmyr med høy verneverdi eller høy kabonfangst. Om akkurat vårt brev var den utløsende faktoren er vanskelig å si sikkert, men et felles press er ofte virkningsfullt, og viser at investorer kan spille en viktig rolle ved å støtte nettopp disse menneskene ved å vise styret og ledelsen at selskapets aksjonærer bryr seg om disse temaene.

Kull

Vi arbeider aktivt for å redusere klimapåvirkningen, blant annet ved å utelukke kullselskaper, gjøre flere investeringer i fornybar energi og gjennom måling av karbonavtrykket.

KLP foretar uttrekk av kullselskaper. Med kullselskaper menes kullgruveselskaper og kullkraftproduksjon-selskaper som har en høy andel av inntektene sine fra kull. Grensen skal minimum utelukke de som har 30% eller høyere andel av inntektene fra kullbasert virksomhet. Med dette ønsker selskapet å bidra til et helt nødvendig skift fra fossilt brensel til fornybar energi.

KLP har et stort ansvar som landets største pensjonsforvalter. Det er viktig å oppnå god avkastning som sikrer fremtidige pensjoner. Samtidig er det viktig å se hvordan de langsiktige investeringene som foretas kan bidra til en bærekraftig utvikling. KLP utredet i 2014, etter oppfordring fra Eid kommune, muligheten til å bidra til et bedre miljø ved å trekke seg ut av investeringer i olje-, gass- og kullselskaper uten å påvirke fremtidig avkastning. Resultatet av utredningen er at KLP ikke investerer i kullgruveselskaper og kullkraftproduksjonsselskaper som har en høy andel av sine inntekter fra kull.

 

Et bidrag til nødvendig endring

Samfunnet rundt oss, myndigheter, FN og engasjerte KLP-eiere er opptatt av å få ned CO2utslippene slik at verden når klimamålet om at den globale temperaturøkningen ikke skal overstige to grader.

Uttrekk av kullselskaper vil ikke påvirke fremtidig avkastning vesentlig, men det vil trolig et uttrekk av investeringer i selskapene innen olje og gass. Kullselskapene anses å ha størst negativ påvirkning, både i forhold til CO2-utslipp per energienhet og lokal forurensningen ved kullanlegg, selv om det er stor variasjon mellom forskjellige typer olje, gass og kull. Dette er begrunnelsen for at det kun er investeringer i kullselskaper som trekkes ut. KLP har en ambisjon om å være en aktiv og engasjert eier der vi er investert, med en tydelig ambisjon om å påvirke til å ta ansvar for lavere klimagassutslipp.

Som investor har KLP allerede et aktiv engasjement for klimaet som partner med CDP, en internasjonal organisasjon som samler miljøinformasjon for investorer og selskaper. Dialog og påvirkning av enkeltselskaper som KLP har investert i er en viktig del av strategien. KLP er allerede en stor investor i fornybar energi. KLP har et samarbeid med Norfund om direkteinvesteringer i fornybar energi og finans.

Under ekskluderte selskaper finner du listen over hvilke kullselskaper vi har sett det nødvendig å trekke våre investeringer fra.

Sosialt

Menneskerettigheter

Som kontorbedrift med hoveddelen av våre aktiviteter i Norge, møter ikke KLP de største menneskerettighetsutfordringene i vår hverdag, men gjennom selskapene vi investerer i, kan utfordringene absolutt være reelle, og til tider også store. Vår mulighet til å fremme, respektere og forhindre brudd på menneskerettighetene er særlig gjennom vår investeringsvirksomhet.

I våre retningslinjer for ansvarlige investeringer heter det at vi ekskludere selskaper fra våre investeringer, som medvirker eller er ansvarlige for grove brudd på menneskerettigheter. KLP følger og støtter herunder FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dessverre har vi måttet utelukke flere selskaper fra vårt investeringsunivers, fordi de ikke ønsker å jobbe for å utbrede egne rutiner for folks rettigheter.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med temaet menneskerettigheter her.

 

Barnearbeid

Grov utnyttelse av barnearbeid kan ikke KLP akseptere. Et selskap vi har måttet selge oss ut av, er Posco Daewoo, en av de største kjøpere av bomull fra Usbekistan. Den usbekiske Staten opprettholder et monopol på salg av bomull i utlandet, og bruken av barnearbeid under bomullsavlingen har det lenge blitt bekreftet av internasjonale kilder. Bruken av barnearbeid har jevnlig blitt redusert, men har til gjengjeld blitt erstattet med en tilsvarende økning i bruken av tvangsarbeid for voksne. Vi har forøkt å jobbe med selskapet, og de er absolutt klar over at de både driver med barnearbeid og tvangsarbeid. Like fullt har de ingen planer om å endre sin praksis, eller utforme tiltak som kan bedre forholdene fremover.

Regjeringen i Usbekistan kjøper all bomull som produseres i landet, og prisene de betaler bøndene ligger godt under globale markedspriser. Samtidig fastsetter regjeringen årlige produksjonskvoter for bøndene og holder kommunale myndigheter ansvarlige for at de blir fylt. Som et resultat av dette, har bøndene ikke råd til å hyre inn ekstra arbeidskraft for å fylle produksjonskvotene. De lokale myndigheters respons til dette har vært å tvinge offentlig ansatte og skolebarn til å arbeide for å sikre at kvotene fylles, slik det står oppført på Det norske utenriksdepartements landside om Usbekistan på internett. Store deler av befolkningen, inkludert barn, utkommanderes til å delta i bomullsinnhøstingen under til dels svært dårlige arbeidsforhold.

Les mer om denne saken, finn kilder, og alt om KLPs utredninger her.

 

Arbeidstakerrettigheter

KLP følger, og er opptatt av at selskaper vi investerer i, følger internasjonale arbeidsstandarder som utarbeidet av ILOs medlemmer (regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere). Disse fastsetter grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen.

Wal-Mart er en verdenskjent amerikansk detaljistkjede, til og med verdens største i sin bransje, som opererer som en kjede av varehus og dagligvarebutikker. En konstant strøm av både rapporter i media og rettssaker viser at det eksisterer systematisk dårlige arbeidsforhold hos Wal-Mart. Selskapet er kritisert for gjentatte brudd på arbeidstakerrettigheter på flere områder. Kritikken innebærer barnearbeid, fabrikker som utnytter arbeidstakere, diskriminering av kvinner og innsats for å motstå fagforeninger. Selskap med slike forhold og utfordringer, og som ikke er villig til å utbedre dem, er igjen et eksempel på noe KLP ikke kan investere våre eieres pensjonsmidler i. Eksempler på rettsaker mot Wal-Mart er at 67.500 tidligere og nåværende ansatte i 2008 vant en rettssak der Wal-Mart ble funnet skyldig i systematisk å ha avholdt lønn til ansatte. Dommen ble avgjort fra høyesterett i staten Massachusetts, og mer enn 30 lignende saker mot Wal-Mart er aktive i andre amerikanske stater.

Et annet eksempel er en søksmål i saksbehandlingen hvor 1,6 millioner ansatte og tidligere ansatte anklager selskapet for systematisk diskriminering mot kvinner.

KLP utelukket selskapet allerede i 2003, og tre år senere fulgte Statens Pensjonsfond utland etter.

Les mer om hvordan KLP jobber med arbeidsforhold internt hos oss her.

Individers rettigheter i krig

KLP ønsker ikke å være investert i selskap som bryter med individers rettigheter i situasjoner som for eksempel krig. Et selskap som er utelukket på grunn av dette er et israelsk entreprenørfirma, Shikun & Binui Ltd., er involvert i oppførelsen av israelske bosetninger i Øst-Jerusalem og har tidligere også vært involvert i bygging av bosetninger på okkupert territorium i Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Den internasjonale domstolen, FNs sikkerhetsråd og Den internasjonale rødekorskomiteen har alle fastslått at oppførelsen av israelske bosetninger på Vestbredden og Øst-Jerusalem bryter mot fjerde Genève-konvensjonen. Formålet med denne konvensjonen er å beskytte sivile i krigstid og yrke.

Virksomhetsstyring

Forretningsetiske prinsipper

KLP tar avstand fra korrupsjon, diskriminering, misbruk av stilling, ulovlig forretningsmessig opptreden og andre handlinger i strid med lov eller god forretningsskikk. Vi forventer at også våre leverandører, samarbeidspartnere og selskaper vi investerer våre eieres pensjonspenger i, gjør det samme.

 

Åpenhet og ansvarlighet

Vi er åpne om hvem vi ekskluderer fra våre porteføljer, og hvorfor. Vi ønsker velkommen andres vurderinger av hva vi gjør, enten de vil kritisere eller gjøre som oss. Slik ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig utvikling. KLP rapporterer hvilke høringsprosesser vi har bidratt til, og hvilke kommentarer vi gir. Dette finner du her.

 

Åpenhet rundt våre investeringer og ekskluderinger

Det er full åpenhet om hvilke selskaper som er utelukket fra KLPs investeringer. Å offentliggjøre ekskluderingene og begrunnelsene handler om å ta ansvar for våre valg. Vi har et reelt ønske og mål om at dette skal bidra til forbedringer. Vi krever transparens av selskapene vi investerer i. Da må vi på vår side være åpne om vårt eget arbeid overfor kunder og andre interessenter. Dette, samt hvilke selskap vi har måttet drive eierskapsutøvelse med, kan du lese mer om her.

KLP skal utøve et aktivt eierskap på en såkalt kost-/nytteeffektiv måte. Eierskapsutøvelsen skal forankres i KLPs eierprinsipper og relevante normer for eierstyring og selskapsledelse (spesielt Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse) og KLPs retningslinjer for stemmegivning. I tillegg skal eierskaps-utøvelsen være i tråd med FNs GC, PRI, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

De mest aktuelle virkemidlene vi bruker er å stemme på generalforsamlinger, drive en aktiv dialog med selskapenes styre og ledelse, men også samarbeide med andre investorer. VI tror på samarbeid, og at det gjør oss både bedre og sterkere. 

 

Skatt og land-for-land rapportering

KLP støtter forslaget om å offentliggjøre informasjon gjennom land-for-land rapportering på selskapers nettsider. Vi tror dette vil bidra til økt åpenhet om selskapers skatteposisjonering, og vil kunne vise lønnsomheten av et selskaps virksomhet i ulike juisdiksjoner. Rapportering på landbasis er med på å danne et reelt grunnlag for sammenlikninger på tvers av selskaper også der praksisen for geografisk segmentinndeling kan være ulik.

I vårt ikke-finansielle regnskap er skatt og inntekt per land fordelt på de land hvor KLP driver virksomhet med bestemmende innflytelse. Dette innebærer at skatt og inntekt fra investeringer i utenlandske verdipapirer rapporteres i landfordelingen som norske, med mindre KLP har bestemmende innflytelse over investeringen slik at det foreligger et konsernforhold. I beløpet inngår KLP sin kildeskatt i fondsinvesteringer fra og med 2013.

Skattekostnad består av regnskapsført skattekostnad i de ulike landene. Dette vil avvike fra betalt skatt. Skatt i form av avgifter inngår ikke i de rapporterte tallene. Sammenlignbare tall fra før 2013 er ikke framskaffet.

Se vår årsrapport for det ikke-finansielle regnskapet

Grunnleggende etiske normer

I 2015, etter en grundig gjennomgang av selskapets aktiviteter og forretningsdrift, så KLP seg nødt til å utelukke Glencore, et av verdens største gruve- og tradingselskaper. Utelukkelsen ble hovedsakelig begrunnet ut fra en uakseptabel risiko for at Glencores oljeleting utenfor kysten til VestSahara bryter med grunnleggende etiske normer. I tilleg er Glencore verdens tredje største kullprodusent, målt i volum.

KLP var ved to anledninger i dialog med Glencore om Vest-Sahara. Selskapet henviste til FNs juridisk betenkning fra 2002 og forklarte at dette hadde ligget til grunn for Glencores forståelse av det folkerettslige rammeverket som gjelder. KLP ba Glencore forklare hvordan selskapet vurderte sine aktiviteter i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, spesifikt, det at selskaper har et ansvar om å respektere menneskerettigheter. Glencore anså deres vurdering av FNs juridisk betenkning fra 2002 som tilstrekkelig for å oppfylle sitt ansvar i henhold til FNs veiledende prinsipper, men medga at selskapet ikke har engasjert i konsultasjon med potensielle berørte parter i Vest-Sahara i forkant av investeringen.

Glencore hadde ikke konsultert med lokalbefolkningen om selskapets aktiviteter. Glencore mente at dette heller ikke var nødvendig på dette stadiet. Glencore hevdet videre at oljeleting ikke vil innebære negative menneskerettighetskonsekvenser. Dette er KLP uenig i.

For ikke-selvstyrte områder innebærer selv oljeleting under kontrakt med en okkuperende makt en potensiell krenkelse av rettighetene til den okkuperte befolkningen. Både FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter stadfester retten til selvbestemmelse over naturressurser. Oljeleting uten Sahrawienes tillatelse kan potensielt krenke denne rettigheten. FNs veiledende prinsipper krever ikke at selskaper konsulterer med interessenter kun når det er uten enhver tvil at selskapets aktiviteter kommer til å ha en negativ menneskerettighetspåvirkning på disse. Hensikten med aktsomhetsvurderinger er å kartlegge denne risikoen i forkant. Etter KLPs mening er det åpenbart at selv kartlegging og leting potensielt kan påvirke, negativt, retten til selvbestemmelse over naturressurser. Dermed er det vanskelig å konkludere at Glencore oppfyller sitt ansvar til å respektere menneskerettigheter under FNs veiledende prinsipper. Vil du lese hele begrunnelsen for hvorfor Glencore ble utelukket i 2015, kan du gjøre det her.

 

Av samme grunn som Glencore, tilknytning til brudd på grunnleggende etiske normer, ble utelukket i 2015, hadde vi i 2013 utelukket det franske oljeselskapet Total. Totals datterselskap, Total E&P Maroc, gjennomførte lete- og kartleggingsvirksomhet av mulige olje-og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara, noe som KLP og KLP-fondene vurderte å innebære tilknytning til brudd på grunnleggende etiske normer. Investeringene i Total S.A. var dermed i strid med KLP og KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. KLP fortsatte dialogen med Total også etter utelukkelsen, og i 2015 kunne Total bekrefte at deres autorisasjon for oljeleting og kartlegging utenfor Vest-Sahara gikk ut i desember 2015 og at denne ikke var fornyet. De bekreftet videre overfor KLP at selskapet heller ikke har planer om å gjenoppta denne virksomheten i fremtiden. Dermed så vi at grunnlaget for utelukkelsen ikke lenger var til stede, og Total ble i 2015 igjen inkludert i vårt investeringsunivers. Et av flere eksempler på at dialog selv etter utelukkelse er et virkemiddel som fungerer.

Begrunnelsen for inkluderingen av Total kan du lese mer om her

Korrupsjon og hvitvasking

KLPs retningslinjer krever utelukkelse for alvorlig korrupsjon. Disse er basert på UNGC og OECDs retningslinjer, som omhandler korrupsjon.

KLP er overbevist om at åpenhet rundt eiere og investeringer, reduserer faren for ulovlige handlinger, som for eksempel korrupsjon og hvitvasking. KLPs etiske retningslinjer er klare på hva vi mener om korrupsjon; "KLP tar avstand fra alle former for korrupsjon og bestikkelser".

Gjennom Norske Finansanalytikeres forening (NFF) sendte KLP i 2016 et kommentarbrev til fordel for nye norske forskrifter for å kreve avsløring av gunstig eierskap, i stedet for bare nominert regnskap. Der argumenterte vi også for at børsnoterte selskaper bør offentliggjøre de 20 største reelle eierne når de fremlegger sine års- og kvartalsrapporter

 

Et eksempel på et sak KLP jobbet mye med, våren 2016, var å vurdere om olje- og gasselskapet Petrobas (Petróleo Brasileiro S.A.); børsnotert i Brasil, USA, Spania og Argentina, var involvert i alvorlig korrupsjon. Etter at vi hadde gjennomført en grundig utredning, forsøkt å komme i dialog med selskapet og forsøkt å få dem til å ta ansvar og endre praksis, noe de ikke gjorde, så vi oss nødt til å ekskludere selskapet fra våre investeringer. Det er rett og slett et eksempel på et selskap KLP ikke med rett rygg kan stå og være investert i. I vår beslutning om utelukkelse, basert på kriteriet om korrupsjon, ga vi anbefaling om følgende tiltak:

  • Innlede en bredere gransking av korrupsjonsrisiko i samtlige markeder hvor selskapet opererer og utarbeide tiltak for å minimere de risikofaktorer som avdekkes
  • Utvikle en robust og selskapsspesifikk opplæring for samtlige ansatte, tilgjengelig på alle relevante språk
  • Gjennomføre en aktsomhetsvurdering ("due dilligence") av alle nåværende leverandører med tanke på integritet, prioritert ut fra risiko og betydning for Petrobras i lys av kontraktenes størrelse og løpetid
  • Innhente en ekstern vurdering av det nye etterlevelsesprogrammet
  • Implementere egnede disiplinærtiltak for ansatte som har vært innblandet i eller har unnlatt å rapportere om tilfeller av korrupsjon
  • Sikre at både styret og toppledelsen omfatter personer med kompetanse på antikorrupsjonsarbeid
  • Utvikle en kultur hvor det å melde fra om bekymringer knyttet til etikk ikke bare er akseptert, men er påkrevet
  • Sikre at tonen fra toppen og Petrobras' opptreden er i tråd med selskapets forpliktelser på antikorrupsjonsområdet

For Petrobas var det altså ikke nok å bare slutte med korrupsjon. Det er også viktig at de jobber med sin interne bedriftskultur, oppfølging internt, og at de følger opp sine underleverandører.

 

Du kan lese mer om hvordan KLP jobber mot korrupsjon og hvitvasking her.

Produkter

Våpen

KLP investerer ikke i selskaper som produserer "våpen som ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper". Dette uttrykket gjenspeiler også IHL-prinsippene om sondring, proporsjonalitet og forholdsregler i angrep, slik det fremgår av Genèvekonvensjonene og deres tilleggsprotokoller. I praksis omfatter dette kjernefysiske våpen, klyngemunisjoner og antipersonell landminer. Det er imidlertid ikke begrenset til disse våpnene, men som noen våpen som bryter med de ovennevnte prinsippene, vil være grunnlag for utelukkelse. Skulle et børsnotert selskap besluttet å begynne å selge dum-dum kuler eller blinding lasere, for eksempel, ville det også bli utelukket.

Kjemiske våpen er forbudt under CWC. Sentrale komponenter i kjemiske våpen er imidlertid de underliggende kjemikaliene. Derfor vil dette kriteriet i praksis utelukke hele kjemisk industri.

Når det gjelder temaer knyttet til atomvåpen, er dette beskrevet nærmere i utelukkelsen av Fluor and Hunting Ingalls.

I våre ekskluderingsvedtak kan man lese mer om dette. Disse finner du under "Ekskluderte selskaper" her på klp.no. 

Tobakk

Det var egentlig med temaet tobakk at vi satte samfunnsansvar på agendaen for over 20 år siden. Allerede på 90-tallet viste helseforetakene seg som en aktiv eier av KLP. De var særlig opptatt av at KLP ikke kunne investere pensjonsmidler i virksomhet knyttet til tobakk. I dag utelukkes selskaper fra KLPs porteføljer som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer.

At KLP er eid av kundene betyr at vi skal utvikle løsninger som kommer eierne og medlemmene til gode, og som vi utvikler sammen med dem. Eierne skal oppleve at KLP er en forutsigbar partner som styrker deres økonomi. Da er det heller ikke likegyldig hva vi investerer pensjonspengene deres i.

Generalforsamlingen er en viktig arena for dialog mellom selskapsledelsen og aksjonærene. Som eier i flere tusen børsnoterte selskaper bruker KLP og KLP-fondene stemmeretten sin aktivt, både i Norge og i utlandet.

Slik stemte KLP og KLP-fondene

SøkefunksjonKLPs og KLP-fondenes stemmegivning (alle markeder, selskaper og år)
2016Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs
2015Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs
2014Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs
2013Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs
2012Begrunnelser for vår stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

Resultater

2015Generalforsamlingssesongen 2015. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs
2014Generalforsamlingssesongen 2014. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs
2013Generalforsamlingssesongen 2013. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs
2012Resultater fra årets generalforsamlingssesongen
2011Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen. KLPs gjennomgang av generalforsamlingssesongen
2010Større motstand fra eierne
2009Brukes eiermakten?

 

Prosess for stemmegivning

Stemmegivningen utføres av KLP Kapitalforvaltning på vegne av morselskapet KLP samt KLP-fondene.

I Norge: Etter intern behandling av den enkelte generalforsamling gir KLP Kapitalforvaltning en anbefaling til kapitaleierne (morselskapet KLP samt KLP-fondene ved styret) om stemmegivningsbeslutning. Kapitaleierne gis anledning til å komme med evt. innsigelser. Det kan i særskilte tilfeller skje at morselskapet KLP og KLP-fondene stemmer ulikt. Vi deltar i generalforsamlingen når det ansees hensiktsmessig, men stemmer i de fleste tilfeller via fullmakt.

I utenlandske markeder: For aksjer i utlandet stemmer vi via fullmakt gjennom Institutional Shareholder Services (ISS), en tjenesteleverandør som har spesialisert seg på analyse av generalforsamlingsagendaer, basert på en definert stemmegivningspolicy.

Vi stemmer i følgende utenlandske markeder: Australia, Bermuda, Canada, Colombia, Danmark, Filippinene, Finland, Frankrike, Guernsey, Hellas, Hongkong, India, Indonesia, Irland, Isle of Man, Israel, Italia, Japan, Jersey, Kina, Kypros, Luxemburg, Macau, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Portugal, Russland, Singapore, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Sør-Afrika, Taiwan, Thailand, Tjekkia, Tyskland og USA.

Retningslinjer

Våre retningslinjer er basert på internasjonale prinsipper for beste praksis innen eierstyring og selskapsledelse. Dette bidrar til at vi opptrer konsistent og i konsensus med mange andre internasjonale investorer.

KLP er pådriver for en ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift. Som eier i mange selskaper er oppfølging av etikk, miljø og samfunnsansvar sentralt. 

Vår oppfølging varierer i omfang, tema og tidsperspektiv. For å være åpen om hva KLP gjør også på dette området, publiserer vi halvårlig en liste over de selskaper vi har henvendt oss til og/eller hatt kontakt med i den aktuelle tidsperioden vedrørende miljømessige, sosiale og corporate governance-relaterte temaer. 

Det presiseres at listen inkluderer både selskaper som har tatt initiativet til å kommunisere hvordan de håndterer samfunnsansvarsutfordringer på en positiv måte, samt tilfeller hvor KLP har innledet kontakt på bakgrunn av bekymringsverdige opplysninger. 

 

 

KLP er også i dialog med en rekke selskaper sammen med Ilmarinen fra Finland og Folksam fra Sverige innenfor rammene av Nordic Engagement Cooperation. Beskrivelse av disse dialogene finner du i Nordic Engagement Cooperations årsrapporter:

KLPs erfaring er at kombinasjonen av dialog og ekskludering er effektiv for å oppnå forbedring. Ekskludering vil alltid være en siste utvei, men legger tyngde bak kravene som stilles til selskapene i en dialog. Dialogen vil fortsette også etter et eventuelt uttrekk, med mål om å kunne investere i selskapet igjen i fremtiden.

Les mer om ekskludering av selskaper

KLP ønsker å bidra til å kutte utslipp og til omstillingen til et lavkarbonsamfunn. Som et ledd i dette arbeidet offentliggjøres KLP-fondenes karbonavtrykk. Formålet med rapporteringen er å øke bevisstheten om utslippsnivået og å synliggjøre effekten av våre investeringsvalg og endring over tid. Karbonintensiteten i enkeltselskap eller utslippsnivået i et fond generelt, vil i seg selv ikke være en stryingsparameter eller direkte grunnlag for investeringsbeslutninger.

Rapporteringen synliggjør effekten av KLPs uttrekk av kullselskaper.

KLP-fondenes karbonavtrykk 31.12.2016

KLP-fondenes karbonavtrykk 30.06.2016 

Selskapsorganer er viktige kanaler for oss som investor og eier for å bidra til og å påvirke selskapets utvikling. I henhold til KLPs eierprinsipper og norsk lovgivning kan vi være representert i selskapsorganer, dog ikke i børsnoterte selskaper.

KLP bidrar også aktivt i bransjeorganisasjoner, blant annet som styremedlem.

 

 

Skraping av skip - verdens farligste yrke

KLP har engasjert International Law and Policy Institute (ILPI) til å utarbeide en rapport om praksis rundt skraping av skip i Bangladesh, India og Pakistan med hensyn til risikoen for menneskerettigheter og miljø. Temaet ble særlig aktuelt i 2015 da det norske Rederiforbundet ble verdens første til å advare sine medlemmer mot «beaching» av skip, det vil si opphugging på strendene uten faste arrangementer for oppsamling og håndtering av farlig og forurensende avfall, slik det stort sett praktiseres i Bangladesh, India og Pakistan. 

ILPIs rapport Shipbreaking practices in Bangladesh, India and Pakistan. An investor perspective on the human rights and environmental impacts of beaching (engelsk), understreker alvoret i situasjonen. Majoriteten av alle skip som skrotes plukkes fra hverandre på helt usikret vis, av arbeidere uten verneutstyr, på strender der alle miljøgifter renner rett ned i sanden og vaskes ut i havet.

Rapporten danner grunnlag for eierskaputøvelse for å sikre at selskaper KLP og KLP-fondene er investert i resirkulerer sine skip på en ansvarlig måte.

CDP

"What gets measured gets managed," sies det. Derfor oppfordres selskaper til å måle og rapportere sine klimagassutslipp i CDPs årlige forespørsel. CDP spør bedrifter over hele verden om hvordan de ser på egne muligheter knyttet til klimaendringene, og hvilken type klimastrategi og handlingsplan for utslippskutt bedriften har.

CDP er et viktig initiativ for å kontinuerlig øke kvaliteten på data som gjøres tilgjengelig for investorer. KLP har derfor valgt å være CDPs norske partner. CDP er verdens største investorsamarbeid.

Les mer på CDPs hjemmeside

TI Norge: Land-for-land rapportering

KLP har lenge vært opptatt av transparens i selskapsrapportering og oppfordrer bedrifter vi er investert i til å bruke land-for-land rapportering. Dette er viktig ikke bare for å gi investorer et helhetlig bilde av selskapenes aktiviteter, men også for å hindre eller avdekke korrupsjon og skatteflukt.

I 2013 støttet KLP denne rapporten fra Transparency International (TI) Norge om åpenhet i selskapsrapportering hos de 50 største selskapene på Oslo Børs. Rapporten er utarbeidet av EY på oppdrag fra TI Norge. 

Åpenhet i selskapsrapportering: vurdering av store selskaper på Oslo Børs (2013)

Les mer om ansvarlige investeringer

Lurer du
på noe?
Kontakt oss