Sverre Thornes, konsernsjef i KLP

Svake finansmarkeder preger første kvartal

  • Verdijustert avkastning utgjør minus 3,7 prosent.
  • Bokført avkastning utgjør 0,6 prosent.
  • Økt innsats for kunder og deres ansatte.

 

Første kvartal har vært preget av de verdensomspennende tiltakene for å begrense smitten av Korona-viruset. Nedstengningen av all aktivitet har gitt kraftige verdifall i finansielle markeder. KLP oppnådde en verdijustert avkastning på kundenes midler på minus 3,7 prosent og en bokført avkastning på 0,6 prosent. KLP oppnådde et resultat i første kvartal på minus 271 millioner kroner.

- Verdens finansmarkeder er fortsatt krevende, men vi har gjennom flere år bygget bufferkapital for å være rustet for slik markedsuro. Til tross for de store verdifallene i finansmarkedene som vi nå opplever er KLP fortsatt meget solid, og godt rustet til å møte ytterligere uro i lang tid, uten at våre kunder trenger å bekymre seg, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Markedssituasjonen i pensjonsmarkedet

Kommune- og regionreformen har så langt bare moderat effekt på KLPs kundemasse. Ved årsskiftet hadde KLP en tilflytting på 2,5 milliarder kroner og en fraflytting på 6,4 milliarder kroner. Bevegelsene i kundemassen ved årsskiftet var knyttet til kommunesammenslåinger mellom kommuner med og uten egne pensjonskasser, der noen valgte å legge ned egen pensjonskasse å gå videre med KLP som leverandør for den nye kommunen.

Spesielle forhold knyttet til Korona-virus

Utbetaling av pensjon til KLPs pensjonister går som normalt. Også øvrig drift har fungert godt til tross for omlegging til arbeid hjemmefra for de ansatte. Etter en svært hektisk periode for vår kapitalforvaltning i mars, ikke minst som følge av den kraftige svekkelsen av norske kroner, har forholdene etter hvert normalisert seg.

Situasjonen knyttet til Covid-19-spredningen preget virksomheten til KLP Skadeforsikring i mars. Antallet meldte reiseskader i mars var mer enn fem ganger det som er normalt for tilsvarende måned. Kundene har blitt behandlet fortløpende og foretaket har lykkes i å opprettholde den gode servicegraden.

KLP Banken ønsker å hjelpe medlemmene våre i en svært krevende tid og har derfor gitt to betydelige kutt i den flytende boliglånsrenten, og innrømmer avdragsutsettelse til lånekunder som har det vanskelig. Kommuner og offentlige bedrifter erfarte at det ble vanskeligere å få lån i den finansuroen som oppsto i mars. KLP økte derfor utlånsrammene til sine eiere med 5 milliarder kroner, og har innvilget 3,5 milliarder kroner i utlån til kommuner og offentlige bedrifter siden midten av mars.

Investeringer i fornybar energi

I februar inngikk KLP og DNB samarbeid om å investere 12 milliarder kroner i prosjekter til fornybar energi, hvorav KLP går inn med minimum halvparten. Pengene går til vindmølleparker, vannkraftverk og solenergi. Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder for både KLP og DNB, både i Norge og internasjonalt. Produksjon av fornybar energi er helt avgjørende når klimautslippene skal ned og samfunnet skal omstilles til et lavkarbonsamfunn.

KLP har i første kvartal økt sin investering i det svenske fondet Silvestica Green Forest AB til ca. 1,5 milliarder kroner. Fondet har skogeiendommer i Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen. Investeringer i skog er svært langsiktige og passer godt med KLPs behov for investeringer med stabil, langsiktig og god avkastning. Investeringen er også et ledd i KLPs r ambisjon om å øke klimavennlige investeringer.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for første kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter første kvartal 2020

Verdijustert kapitalavkastning minus 3,7 prosent
Bokført kapitalavkastning 0,6 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 7,1 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 5,1 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 765 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:       

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Forklaring av ord og begreper

Bokført avkastning    

Avkastning på kundemidlene som årlig tildeles forsikringskundene. Består av finansinntekter fra forvaltning av kundemidlene i livsforsikring fratrukket endring i netto urealiserte merverdier på aksje- og obligasjonsinvesteringer.

Verdijustert avkastning

All avkastning som er oppnådd på forvaltning av kundemidlene, inkludert urealiserte verdier.

Avkastningsresultat

Avkastning på kundemidlene utover den avkastning forsikringsgiver har garantert sine kunder.