Sverre Thornes

Godt resultat for KLP

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 9,3 milliarder kroner etter tredje kvartal. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 5,6 prosent, mens bokført avkastning ble 3,5 prosent.

  • Verdijustert avkastning 1,1 prosent i kvartalet og 5,6 prosent hittil i år
  • Bokført avkastning hittil i år ble 3,5 prosent
  • Godt resultatbidrag fra datterforetakene

- Vi kan glede oss over et godt resultat med stabil drift og god avkastning på kundenes midler etter tredje kvartal. Resultatet i siste kvartal er preget av stigende renter og et svakt positivt aksjemarked, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Viktige hendelser i tredje kvartal

Flere kunder har vurdert anbudsutsettelse av pensjonsordningen i år. God og tett kundeoppfølging, lave kostnader og god forvaltning, samt fordelene og forutsigbarheten som sikres ved å være eier i KLP, har trolig vært avgjørende for at de fleste likevel ikke valgte å anbudsutsette pensjonsordningen.

KLP er over midtveis i et fem-årig IT-utviklingsprogram som skal modernisere foretakets systemløsninger på pensjonsbehandling, bedre brukervennligheten mot kunder og pensjonister, samt øke effektiviteten og redusere kostnader over tid.

I september lanserte selskapet KLPs veikart mot netto null-utslipp i 2050. Veikartet beskriver hvordan KLP vil jobbe mot målene i Parisavtalen.

I juli besluttet KLP å ekskludere 16 selskaper med tilknytning til israelske bosettinger på Vestbredden. Beslutningen var basert på grundige vurderinger etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter offentliggjorde en liste over selskaper med virksomhet knyttet til de israelske bosetningene i det okkuperte palestinske territoriet.

Datterforetakene

KLP Skadeforsikring, KLP Banken, og KLP Kapitalforvaltning utviklet seg alle godt gjennom kvartalet. Alle styrket sin markedsposisjon, og leverte gode økonomiske resultater. Samlet ble resultatet fra datterselskapene før skatt 187 millioner kroner i kvartalet, og 492 millioner kroner hittil i år.

For mer informasjon kontakt:   

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350