Sverre Thornes

Solid avkastning i første halvår

22.08.19
  • Resultatet til KLPs kunder ble på 4,3 milliarder kroner i første halvår.
  • Verdijustert avkastning ble 4,8 prosent.
  • Gode resultater over tid og sterk soliditet gir rom for å senke prisene og kostnadene for våre kunder og eiere ytterligere.

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 4,3 milliarder kroner i første halvår. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 4,8 prosent, mens den bokførte avkastningen endte på 2,0 prosent. Meget god utvikling i aksjemarkedet og verdistigning på obligasjoner er hovedårsakene til det gode resultatet.

- Vi er glade for at vi kan legge frem et sterkt resultat i første halvår. Avkastningen på våre kunders pensjonsfond er godt over den avkastningen vi har garantert, og kostnadene våre er lave. Det gode resultatet bidrar til at vi kan opprettholde vår ambisjon om å redusere våre priser og derved kostnadene for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Markedssituasjon i pensjonsmarkedet

Markedet for offentlig tjenestepensjon har vært stabilt de senere år, og pågående sammenslåingsprosesser som følge av kommune- og regionreformen endrer ikke dette bildet vesentlig.

Stortinget vedtok som ventet varslede endringer i pensjonsordningen for offentlig ansatte med virkning fra kommende årsskifte. Endringer i regelverket gjør at behovet for informasjon har økt kraftig både hos arbeidsgivere og ansatte. Gjennom stadig videreutvikling av nettbasert pensjonsveiledning ønsker KLP å nå ut til alle ansatte med nyttig informasjon der den enkelte kan finne svar på det de lurer på, og se hvordan valgene de tar påvirker deres egen fremtidig pensjon.

KLP helt ut av kull, alkohol og gambling

KLP besluttet i mai å selge seg ut av selskaper som produserer alkohol og involverer pengespill. Beslutningen omfatter cirka 40 selskaper som produserer alkohol og cirka 50 selskaper innenfor pengespill, blant andre norske Arcus og Gaming Innovation Group.

KLP solgte seg ytterligere ut av kullselskaper ved å senke terskelen for inntekter fra kullvirksomhet fra 30 prosent til 5 prosent, samtidig økte investeringene i ny produksjonskapasitet innen fornybar energi med ytterligere 870 millioner kroner.

- Det er viktig å vise våre kunder at vi forvalter deres penger på en måte som bidrar til at vi i fellesskap kan redusere ødeleggende klimaendringer, sier Thornes.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter andre kvartal 2019

Verdijustert kapitalavkastning 4,8 prosent
Bokført kapitalavkastning 2,0 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 21,8 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 9,7 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 737 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:        

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Forklaring av ord og begreper

Bokført avkastning    

Avkastning på kundemidlene som årlig tildeles forsikringskundene. Består av finansinntekter fra forvaltning av kundemidlene i livsforsikring fratrukket endring i netto urealiserte merverdier på aksje- og obligasjonsinvesteringer.

Verdijustert avkastning

All avkastning som er oppnådd på forvaltning av kundemidlene, inkludert urealiserte verdier.

Avkastningsresultat

Avkastning på kundemidlene utover den avkastning forsikringsgiver har garantert sine kunder.